Επιχειρηματική Ανάπτυξη

Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον δημιουργεί ανάγκες για ποιοτικότερη διαχείριση των πληροφοριών, μεθοδικότερη παρακολούθηση των απολογιστικών μεγεθών και σχεδιασμό βάσει προϋπολογισμών. Παράλληλα, όλο και περισσότερες εταιρείες αναζητούν επενδυτικές ευκαιρίες μέσω συμπράξεων και τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών σχημάτων. Η αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης και η εκπόνηση ειδικών μελετών απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και προσαρμοσμένη μεθοδολογία.

Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη για υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης όπως:

Πολύ βασικό στοιχείο για την μακροχρόνια και επιτυχή λειτουργία μιας επιχείρησης είναι η ύπαρξη κερδοφορίας, όπως και η υγιής ταμειακή ροή.
Στην καθημερινότητα των εργασιών ενδέχεται να μην παρακολουθούμε τόσο εντατικά τα αποτελέσματα της κερδοφορίας και των ταμειακών διαθεσίμων.

Εμείς στη Link μπορούμε να καταγράψουμε:

✓ Τα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης
✓ Την κερδοφορία βάση του ετήσιου τζίρου/ εσόδων και των εξόδων
✓ Τα ταμειακά διαθέσιμα της επιχείρησης.

Στη φάση έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά αναλυτικός σχεδιασμός της επιχειρηματικής ιδέας, ο οποίος θα προχωρήσει σε προγραμματισμό για να μεταφραστεί σε πλάνο υλοποίησης.

Ο σύμβουλος της Link μπορεί να σας υποστηρίξει, παρέχοντας:

✓ Τη γνώση και την εμπειρία, βάση του κλάδου στον οποίο θέλετε να δραστηριοποιηθείτε.
✓Αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων της δραστηριότητας που επιλέξατε και ανάλυση των δυνάμεων και αδυναμιών που προκύπτουν από την προβλεπόμενη εσωτερική σας οργάνωση (PEST, S.W.O.T. Analysis).
✓ Καθοδήγηση στη χάραξη του Στρατηγικού Πλάνου της εταιρίας σας.
✓ Οργάνωση του Πλάνου Μάρκετινγκ.
✓Δημιουργία αναλυτικού χρονοδιαγράμματος ενεργειών σύμφωνα με το οριστικοποιημένο Στρατηγικό και Μάρκετινγκ Πλάνο.
✓ Προϋπολογισμό εξόδων και εσόδων για το πρώτο ή/ και επιπλέον έτη λειτουργίας.
✓ Αξιολόγηση του τόπου εγκατάστασης της επιχείρησης και των λειτουργικών εξόδων που εμπεριέχει.
✓ Καταγραφή των απαραίτητων θέσεων εργασίας και του προφίλ του ανθρώπινου δυναμικού που θα χρειαστείτε κατά την έναρξη της λειτουργίας σας.
✓ Καταγραφή του εξοπλισμού: έπιπλα, μηχανογράφηση, λογισμικό, οχήματα κ.λ.π.
✓ Πρόταση της κατάλληλης μηχανοργάνωσης και του απαιτούμενου λογισμικού.
✓ Υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδιασμού.
✓ Έλεγχο αποτελεσμάτων και προτάσεις για διορθωτικές κινήσεις.

Η Link υποστηρίζει τις επιχειρήσεις στον προγραμματισμό και την υλοποίηση τη Στρατηγικής Μάρκετινγκ, αφού πρώτα ο επιχειρηματίας κατανοήσει:

✓  Τον κλάδο δραστηριοποίησης.
✓  Τους ανταγωνιστές.
✓ Τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που επηρεάζουν τη δραστηριότητά του.
✓  Το αγοραστικό κοινό- στόχο στο οποίο απευθύνεται.
✓  Τις ιδιαιτερότητες του αγοραστικού κοινού βάση της γεωγραφικής διασποράς του.

Αφού γίνουν οι παραπάνω διαπιστώσεις, και έχοντας καταγράψει τη συνολική Εταιρική Στρατηγική, προχωρούμε στις ενδοεταιρικές βελτιώσεις που μπορεί να αφορούν:

✓ Την ανανέωση, βελτίωση, κατάργηση, εισαγωγή προϊόντων και υπηρεσιών.
✓Την ανανέωση, βελτίωση, κατάργηση του υφιστάμενου Μίγματος Μάρκετινγκ (προϊόν/ υπηρεσία, τιμή, διανομή, προώθηση).
✓ Την ανανέωση, βελτίωση της εταιρικής εικόνας.
✓ Τη βελτίωση της ροής των εργασιών και του τρόπου που παραδίδονται, διαμορφώνοντας ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον το οποίο αποτελείται από αποδοτικό και συνεργάσιμο ανθρώπινο δυναμικό.

Αφού γίνεται η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων, συντάσσεται μελέτη που εστιάζει στην αξιολόγηση βασικών τομέων της επιχείρησης. Ενδεικτικοί τομείς:

✓ Εσωτερική δομή και οργάνωση της επιχείρησης
✓ Προμηθευτές- Προϊόντα
✓ Ανθρώπινο δυναμικό
✓ Οργάνωση Λογιστηρίου, λογιστικό πρόγραμμα
✓ Οργάνωση πωλήσεων
✓ Χρηματοοικονομικές ροές
✓ Δανεισμός
✓ Μικτό κέρδος- Λειτουργικό κόστος- Σημείο Μηδέν

✓  Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
✓  Καθορισμός στόχου και στρατηγικής
✓ Σχεδιασμός μεθοδολογίας εξαγωγών
✓ Συμβουλευτική υποστήριξη κατά την υλοποίηση και ανατροφοδότηση

✓ Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
✓ Καθορισμός στόχου και στρατηγικής
✓ Σχεδιασμός πλάνου μάρκετινγκ
✓ Σχεδιασμός μεθοδολογίας πωλήσεων
✓ Συμβουλευτική υποστήριξη κατά την υλοποίηση και ανατροδοφοδότηση

Το Lorem Ipsum είναι απλά ένα κείμενο χωρίς νόημα για τους επαγγελματίες της τυπογραφίας και στοιχειοθεσίας. Το Lorem Ipsum είναι το επαγγελματικό πρότυπο όσον αφορά το κείμενο χωρίς νόημα, από τον 15ο αιώνα, όταν ένας ανώνυμος τυπογράφος πήρε ένα δοκίμιο και ανακάτεψε τις λέξεις για να δημιουργήσει ένα δείγμα βιβλίου. Όχι μόνο επιβίωσε πέντε αιώνες, αλλά κυριάρχησε στην ηλεκτρονική στοιχειοθεσία, παραμένοντας με κάθε τρόπο αναλλοίωτο. Έγινε δημοφιλές τη δεκαετία του ’60 με την έκδοση των δειγμάτων της Letraset όπου περιελάμβαναν αποσπάσματα του Lorem Ipsum, και πιο πρόσφατα με το λογισμικό ηλεκτρονικής σελιδοποίησης όπως το Aldus PageMaker που περιείχαν εκδοχές του Lorem Ipsum.

Το Lorem Ipsum είναι απλά ένα κείμενο χωρίς νόημα για τους επαγγελματίες της τυπογραφίας και στοιχειοθεσίας. Το Lorem Ipsum είναι το επαγγελματικό πρότυπο όσον αφορά το κείμενο χωρίς νόημα, από τον 15ο αιώνα, όταν ένας ανώνυμος τυπογράφος πήρε ένα δοκίμιο και ανακάτεψε τις λέξεις για να δημιουργήσει ένα δείγμα βιβλίου. Όχι μόνο επιβίωσε πέντε αιώνες, αλλά κυριάρχησε στην ηλεκτρονική στοιχειοθεσία, παραμένοντας με κάθε τρόπο αναλλοίωτο. Έγινε δημοφιλές τη δεκαετία του ’60 με την έκδοση των δειγμάτων της Letraset όπου περιελάμβαναν αποσπάσματα του Lorem Ipsum, και πιο πρόσφατα με το λογισμικό ηλεκτρονικής σελιδοποίησης όπως το Aldus PageMaker που περιείχαν εκδοχές του Lorem Ipsum.

Οι πιο σημαντικές εξελίξεις το 2017 για επιχειρηματική ανάπτυξη