Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη σε εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως:

Περισσότερες από 50 χώρες έχουν πλέον θεσπίσει κανόνες για την τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών εντός ομίλων επιχειρήσεων και ως εκ τούτου, προκύπτει η ανάγκη για την παγκόσμια αντιμετώπιση και συντονισμένη εποπτεία της τεκμηρίωσης γραφής.

✓ Προετοιμασία Φακέλων τεκμηρίωσης και Συνοπτικών Πινάκων ενδοομιλικών συναλλαγών
✓ Πρόστιμα/παραβάσεις ενδοομιλικών συναλλαγών
✓ Υποστήριξη κατά τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου για transfer pricing
✓ APA’s –Συμφωνίες προέγκρισης ενδοομιλικών συναλλαγών

✓ Για περιπτώσεις πώλησης ή μεταβίβασης των μετοχών της εταιρίας

✓ Υπολογισμός καθαρής θέσης εταιρίας

✓  Υπολογισμός αξίας εταιρικών μεριδίων
✓  Υπολογισμός μελλοντικής φορολογικής επιβάρυνσης.
✓  Έγκαιρος εντοπισμός φορολογικών προβλημάτων και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.
✓  Σύνταξη σχετικής γνωμοδότησης

Οι πιο σημαντικές εξελίξεις το 2017 για εξειδικευμένες υπηρεσίες