Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Στο πλαίσιο της πολιτικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Link, εφαρμόζουμε τις παρακάτω δράσεις:

Για την κοινωνία

  • Απασχόληση φοιτητών, σπουδαστών στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης.
  • Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας,  με προμήθεια υλικών και υπηρεσιών από την τοπική  αγορά και ανάπτυξη της τοπικής  οικονομίας.
  • Συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια, άμεσα ή έμμεσα, με σκοπό την εξέλιξη και ανάπτυξη του επαγγέλματός μας.

Για τους Πελάτες

  • Συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες.
  • Αναβάθμιση της εξυπηρέτησης, με την προώθηση εναλλακτικών τρόπων πληροφόρησης των πελατών.
  • Για κάθε άνεργο, άπορο, ή άτομο με αναπηρία, υπάρχει διαφορετική  αντιμετώπιση και διαφορετική τιμολογιακή πολιτική.

Για τους Εργαζόμενους

  • Μέριμνα για την αντιμετώπιση θεμάτων Ασφάλειας στην Εργασία, μέσω της λήψης  συγκεκριμένων μέτρων προστασίας και εφαρμογής κανόνων τεχνικού ασφαλείας.
  • Συνεχής επιμόρφωση των εργαζομένων μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης, σεμιναρίων, κλπ.

Για το Περιβάλλον

  • Συμμετέχουμε σε δράσεις και προάγουμε την ανακύκλωση στο χώρο εργασίας μας με την συλλογή χαρτιού, μελανιών, ηλεκτρονικών συσκευών και την τοποθέτησή τους στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης.