Υποστήριξη Ελέγχων

Παρέχουμε υπηρεσίες υποστήριξης ελέγχων όπως:

✓ Συνολική διαχείριση του ελέγχου στην αρμόδια Υπηρεσία
✓ Στοιχειοθέτηση
✓ Σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος παροχής εξηγήσεων

✓  Συνολική διαχείριση του ελέγχου στην αρμόδια Υπηρεσία
✓  Στοιχειοθέτηση
✓  Σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος παροχής εξηγήσεων

✓  Συνολική διαχείριση του ελέγχου στην αρμόδια Υπηρεσία
✓  Στοιχειοθέτηση
✓  Σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος παροχής εξηγήσεων

✓ Εντοπισμός λαθών ή παραλείψεων στη συμπλήρωση του Ε9

✓ Υποβολή τροποποιητικών-διορθωτικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9)

✓ Ημιτελή κτίσματα, εμπράγματα δικαιώματα, ποσοστά συνιδιοκτησίας

✓ Προετοιμασία ενόψει φορολογικών ελέγχων
✓ Υποστήριξη κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων
✓ Προτάσεις αντιμετώπισης φορολογικών ζητημάτων
✓ Υπολογισμός φορολογικής επιβάρυνσης
✓ Προσφυγές κατά του Δημοσίου

✓ Υποστήριξη διασταυρωτικών ελέγχων σε φυσικά πρόσωπα

Οι πιο σημαντικές εξελίξεις το 2019 για υποστήριξη ελέγχων