Παραθέτουμε τις σημαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του μηνός Μαΐου 2017 προς ενημέρωση των συναδέλφων.

Επισημάνσεις:

Το συγκεκριμένο μήνα εκτός από τις συνήθεις υποχρεώσεις δώστε προσοχή σ’ αυτές που έχουν προκύψει είτε από παράταση ή είναι τυχόν νέες υποχρεώσεις:

α)  Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για τη διόρθωση αποκλίσεων στις ΜΥΦ (έξοδα) περιόδου 2016

β)  Υποβολή αίτησης ενιαίας ενίσχυσης για το 2017 από τους αγρότες

γ) Υποβολή κατάστασης με τις συναλλαγές των δωρητών στο πλαίσιο αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης για μη καταβολή Φ.Π.Α. για δωρεές που πραγματοποιήθηκαν πριν τις 21-03-2017

δ) Υποβολή δήλωσης απόδοσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων ν. 3091/2002

Υπενθυμίζουμε ότι στις 2 Μαΐου είναι οι καταληκτικές ημερομηνίες των υποχρεώσεων που λήγουν στο τέλος Απριλίου και μεταφέρονται λόγω αργίας.

Υποχρεώσεις Απριλίου 2017 οι οποίες μεταφέρονται στις αρχές Μαΐου λόγω αργιών

02 Μαΐου 2017

ΑΠΔ – ΙΚΑ (Μαρτίου)

 1. 30 Απρ 2017 — 02 Μαΐου 2017 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ μηνός Μαρτίου για εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων – Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου

 2. 30 Απρ 2017 — 02 Μαΐου 2017 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ για εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων μηνός Μαρτίου ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ

Λοιποί φόροι

 1. 30 Απρ 2017 — 02 Μαΐου 2017 Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας

 2. 30 Απρ 2017 — 02 Μαΐου 2017 Υποβολή δήλωσης τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης (μηνός Φεβρουαρίου)

Μισθωτήρια στο taxis

 1. 30 Απρ 2017 — 02 Μαΐου 2017 Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου

   

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 30 Απρ 2017 — 02 Μαΐου 2017 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (περιόδου Φεβρουαρίου)

   

 2. 30 Απρ 2017 — 02 Μαΐου 2017 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (περιόδου Φεβρουαρίου)

 3. 30 Απρ 2017 — 02 Μαΐου 2017 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 (περιόδου Φεβρουαρίου)

 4. 30 Απρ 2017 — 02 Μαΐου 2017 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (Φ.Μ.Υ.) συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα (περιόδου Φεβρουαρίου)

 5. 30 Απρ 2017 — 02 Μαΐου 2017 Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013 (περιόδου Φεβρουαρίου)

Υποχρεώσεις Μαΐου 2017

8 Μαϊ 2017

Συγκεντρωτικές καταστάσεις

 1. 8 Μαϊ 2017 Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για τη διόρθωση αποκλίσεων στις ΜΥΦ περιόδου 2016 (Εξοδα)

10 Μαϊ 2017

 1. 10 Μαϊ 2017 Υποβολή περιοδικής δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου

 2. 10 Μαϊ 2017 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης τέλους στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το δικαίωμα υδροληψίας

12 Μαϊ 2017

 1. 12 Μαϊ 2017 Υποβολή δήλωσης μετάταξης αγροτών στο κανονικό καθεστώς

15 Μαϊ 2017

Αίτηση ενιαίας ενίσχυσης για το 2017 Από τους αγρότες

 1. 15 Μαϊ 2017 Υποβολή ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2017

21 Μαϊ 2017

 1. 21 Μαϊ 2017 Υποβολή κατάστασης με τις συναλλαγές των δωρητών στο πλαίσιο αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης για μη καταβολή Φ.Π.Α. για δωρεές που πραγματοποιήθηκαν πριν τις 21-03-2017

22 Μαϊ 2017

 1. 22 Μαϊ 2017 Υποβολή δήλωσης απόδοσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων ν. 3091/2002

 2. 22 Μαϊ 2017 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων προηγούμενου μηνός

 3. 22 Μαϊ 2017 Υποβολή δήλωσης και καταβολή χαρτοσήμου διαφόρων περιπτώσεων

26 Μαϊ 2017

 1. 26 Μαϊ 2017 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας.

 2. 26 Μαϊ 2017 Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ

29 Μαϊ 2017

 1. 29 Μαϊ 2017 Υποβολή δήλωσης απόδοσης Παρακρατούμενων φόρων από Μερίσματα – Τόκους – Δικαιώματα (Περιόδου Μαρτίου)

31 Μαϊ 2017

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 31 Μαϊ 2017 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (Περιόδου Μαρτίου)

 2. 31 Μαϊ 2017 Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα

 3. 31 Μαϊ 2017 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (ΦΜΥ) συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα, περιόδου : Μαρτίου

 4. 31 Μαϊ 2017 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Μαρτίου)

 5. 31 Μαϊ 2017 Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’) (Περιόδου Μαρτίου)

 6. 31 Μαϊ 2017 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Μαρτίου)

ΦΠΑ

 1. 31 Μαϊ 2017 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. – Χρεωστικής – Μηδενικής – Πιστωτικής – για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία μηνός Απριλίου

intrastat

 1. 31 Μαϊ 2017 Τελευταία ημέρα υποβολής INTRASTAT ΟΝ LINE

Λοιποί φόροι

 1. 31 Μαϊ 2017 Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (Περίοδος έκδοσης λογαριασμού – Μάρτιος)

 2. 31 Μαϊ 2017 Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας

 3. 31 Μαϊ 2017 Υποβολή δήλωσης τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης (Αφορά το μήνα Μάρτιο)


Μισθωτήρια στο 
taxis

 1. 31 Μαϊ 2017 Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου


ΑΠΔ

 1. 31 Μαϊ 2017 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΑΠΡΙΛΙΟΥ – Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων – Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

 2. 31 Μαϊ 2017 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΕΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων προηγούμενου μηνός ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ

Πηγή: Taxheavenx
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ