ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 • Ενεργά νομικά πρόσωπα (όπως π.χ ΑΕ, ΟΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ κτλ).
 • Φυσικά πρόσωπα που είναι ενεργοί ελεύθεροι επαγγελματίες ή επιτηδευματίες ή εταίροι προσωπικών (π.χ ΟΕ ή ΕΕ) ή κεφαλαιουχικών εταιρειών (π.χ ΙΚΕ, ΕΠΕ).

Τα ανωτέρω πρόσωπα θα πρέπει να διαθέτουν οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς και να έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊου.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Επιδότηση μηνιαίας δόσης επιχειρηματικών δανείων για 8 μήνες.
 • Επιδότηση τόσο του κεφαλαίου όσο και των τόκων του δανείου.
 • Επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών (εξυπηρετούμενα δάνεια), με υψηλά ποσοστά επιδότησης.

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Για τα εξυπηρετούμενα δάνεια:

 • Στο 90% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο 80% για το 2ο τρίμηνο και στο 70% για τους υπόλοιπους 2 μήνες.

Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια:

 • Στο 80% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο 70% για το 2ο τρίμηνο και στο 60% για τους υπόλοιπους 2 μήνες.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Για ατομική επιχείρηση – ελεύθερο επαγγελματία που δεν απασχολεί εργαζομένους και έχει εξυπηρετούμενο δάνειο:

 1. Να ανήκει σε κλάδους (ΚΑΔ) που έχουν πληγεί και παρουσίασαν μείωση εσόδων άνω του 20%, κατά το 2020 συγκριτικά με το 2019
 2. Το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνάει τις 57.000 ευρώ
 3. Τυχόν ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνάει την αξία των 600.000 ευρώ
 4. Τυχόν καταθέσεις και λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές και ομόλογα – στην Ελλάδα και στο εξωτερικό να μην ξεπερνούν την αξία των 40.000 ευρώ.

Το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης ανέρχεται σε 600 ευρώ ανά δάνειο.

Για  επιχείρηση– ελεύθερο επαγγελματία που απασχολεί 1 έως 9 εργαζομένους και έχει εξυπηρετούμενο δάνειο:

 1. Να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ
 2. Τυχόν ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – να μην ξεπερνάει την αξία των 2,5 εκατ. ευρώ
 3. Τυχόν καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό να μην ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ
 4. Τυχόν χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές, ομόλογα – που διαθέτει να μην ξεπερνούν την αξία των 150.000 ευρώ.

Το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης ανέρχεται σε 5.000 ευρώ ανά δάνειο

 Για  επιχείρηση– ελεύθερο επαγγελματία που απασχολεί 10 έως 49 εργαζομένους και έχει εξυπηρετούμενο δάνειο:

 1. Να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ
 2. Τυχόν ακίνητη περιουσία της επιχείρησης (νομικό πρόσωπο) – μη υποθηκευμένη – να μην υπερβαίνει την αξία των 10 εκατ. ευρώ
 3. Τυχόν καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό να μην υπερβαίνουν τα 5 εκατ. ευρώ
 4. Τυχόν χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές, ομόλογα – που διαθέτει να μην ξεπερνούν την αξίαα των 750.000 ευρώ.

Το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης ανέρχεται σε 15.000 ευρώ ανά δάνειο.

 Για  επιχείρηση– ελεύθερο επαγγελματία που απασχολεί 50 έως 249 εργαζομένους και έχει εξυπηρετούμενο δάνειο:

 1. Να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ
 2. Τυχόν ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη –  να μην ξεπερνάει την αξία των 50 εκατ. ευρώ
 3. Τυχόν καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό να μην ξεπερνούν τα 25 εκατ. ευρώ
 4. Τυχόν χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές και ομόλογα – που διαθέτει να μην ξεπερνούν την αξία των 3,75 εκατ. ευρώ.

Το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης ανέρχεται σε 50.000 ευρώ ανά δάνειο.

Για τα νομικά πρόσωπα (όπως π.χ ΑΕ, ΟΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ κτλ) τα όρια για τυχόν ακίνητη περιουσία, καταθέσεις και χρηματοοικονομικά προϊόντα αφορούν μόνο την ίδια την επιχείρηση, δηλαδή το ΑΦΜ του νομικού προσώπου.

Για ατομικές επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες τα όρια για τυχόν ακίνητη περιουσία, καταθέσεις και χρηματοοικονομικά προϊόντα αφορούν τόσο τους ίδιους όσο και τους συνδικαιούχους (συζύγους, τέκνα, κ.α).

Αντίστοιχα κριτήρια τίθενται για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν μη εξυπηρετούμενες ή/και καταγγελμένες οφειλές και αναπροσαρμόζεται αναλογικά το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Από 06/04/2021 έως 31/05/2021

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας (τηλέφωνο: 2310285861, email: epidotisi@link.com.gr) x
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ