green

Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον δημιουργεί ανάγκες για ποιοτικότερη διαχείριση των πληροφοριών, μεθοδικότερη παρακολούθηση των απολογιστικών μεγεθών και σχεδιασμό βάσει προϋπολογισμών. Παράλληλα, όλο και περισσότερες εταιρείες αναζητούν επενδυτικές ευκαιρίες μέσω συμπράξεων και τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών σχημάτων. Η αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης και η εκπόνηση ειδικών μελετών απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και προσαρμοσμένη μεθοδολογία.

Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη για υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης όπως:

✓ Αξιολόγηση οφειλέτη

✓ Συγκέντρωση απαραίτητων δικαιολογητικών

✓ Διαδικασία Αίτησης

✓ Σύνταξη Business Plan

✓ Επισύναψη Υποστηρικτικών έντυπων για την ένταξη στον νόμο

✓ Εκπροσώπηση στην Διαδικασία Διαπραγμάτευσης

✓ Ολοκλήρωση της ρύθμισης

✓ Υποστήριξη μετά την ένταξη

✓ Αναζήτηση εναλλακτικών ρυθμίσεων ανάλογα με τις αντικειμενικές συνθήκες του οφειλέτη

Κάθε εταιρία που χειρίζεται προσωπικά δεδομένα τα οποία αφορούν σε άτομα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί πλήρως με το νέο γενικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής ένωσης GDPR, επανεξετάζοντας ή και αναθεωρώντας όλες τις διαδικασίες διαχείρισης των πληροφοριών της. Το GDPR αποτελεί τη μεγαλύτερη αλλαγή στην νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια. Αυτά μπορεί να αποκαλύπτουν την ταυτότητα του ατόμου, το φύλο, την ηλικία, τον τόπο διαμονής, την οικογενειακή κατάσταση, την εργασιακή σχέση, το ΑΦΜ αλλά και ακόμη πιο προσωπικές πληροφορίες όπως επίσης τις συνήθειες, τις προτιμήσεις κτλ.

Η κάθε εταιρεία πρέπει να εξετάσει την αλλαγή ή και προσαρμογή των διαδικασιών της καθώς και των πληροφοριακών της συστημάτων για να συμμορφωθεί με όρους όπως:
✓ Προσεκτική συγκέντρωση και ασφαλής αποθήκευση προσωπικών δεδομένων.
✓ Καμία επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων χωρίς συγκατάθεση
✓ Κωδικοποίηση αυτών για αποφυγή αναγνώρισης ταυτότητας (profiling)
✓ Αποφυγή συσχετισμού βάσεων δεδομένων (linked data)
✓ Δυνατότητα διαγραφής ή εξαγωγής και παράδοσης των δεδομένων κατ’ απαίτηση.
✓ Εφαρμογή της αρχής «τόσα δεδομένα όσα είναι απαραίτητα»
✓ Διασφάλιση συμμόρφωσης στον Κανονισμό και από τις συνεργαζόμενες εταιρείες που διαχειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της.

Προσφερόμενες Υπηρεσίες
Ειδικά για την παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR, η LINK έχει συγκροτήσει ειδική ομάδα εργασίας που αποτελείται από:
✓ Συμβούλους με εμπειρία σε υλοποίηση projects.
✓ Μηχανικό Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων
✓ Νομικό σύμβουλο με εμπειρία και γνώση του σχετικού κανονιστικού και νομικού πλαισίου.

Έτσι, η LINK μπορεί να προσφέρει:
✓ Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αξιολόγηση του υφιστάμενου επιπέδου συμμόρφωσης, ως προς τη διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 τόσο σε επίπεδο εσωτερικών διαδικασιών, όσο και σε νομικό επίπεδο.
✓ Σύνταξη έκθεσης εκτίμησης και αξιολόγησης σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό για την προστασία προσωπικών δεδομένων, με αναφορά στις απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό GDPR.
✓ Υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού.
✓ Διασφάλιση και Έλεγχος Συμμόρφωσης της εταιρείας με τον Γενικό Κανονισμό.

Το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας μας μπορεί να σας παρέχει υπηρεσίες βελτίωσης της λειτουργίας σας και ποιοτικής αναβάθμισης των υπηρεσιών σας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων διασφάλισης της ποιότητας και διαχειριστικής επάρκειας.

Η εφαρμογή προσαρμοσμένων προτύπων οδηγεί μεθοδικά την επιχείρησή σας στην επιτυχημένη οργάνωση των διαχειριστικών συστημάτων που χρειάζεται για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς σας.

Το Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας και αφορά σε όλες τις κατηγορίες των εταιρειών, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος και το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία. Περιγράφει ένα μοντέλο διοίκησης που εφαρμοζόμενο διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει ένας Οργανισμός, με στόχο πάντα την ικανοποίηση του πελάτη.

Οφέλη Συστήματος:

✓ Αξιολόγηση και έλεγχος της ποιότητας των προϊόντων-υπηρεσιών

✓ Βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης της επιχείρησης

✓ Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά, συμμετοχή σε νέες αγορές και διαγωνισμούς

✓ Απόκτηση σημαντικού εργαλείου marketing & διαφήμισης

✓ Εδραίωση της εμπιστοσύνης των πελατών

✓ Δημιουργία ευκαιριών για επέκταση σε νέες αγορές

✓ Αναγνώριση σημαντικών αναγκών για εκπαίδευση προσωπικού/βελτίωση ικανοτήτων προσωπικού

 

Ο εξειδικευμένος σύμβουλος της Link μπορεί να σας υποστηρίξει στην εκπόνηση του συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με τις ακόλουθες ενέργειες:

✓ Ανασκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης με στόχο την επιβεβαίωση των σημείων που απαιτείται προσαρμογή της λειτουργίας της επιχείρησης συμφώνα με τις απαιτήσεις του προτύπου.

✓ Καθορισμός και ενημέρωση του Υπεύθυνου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας από την επιχείρηση.

✓ Σύνταξη των εγγράφων με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015.

✓ Εγκατάσταση και Εφαρμογή του ΣΔΠ. Ο Υπεύθυνος και όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό της επιχείρησης εκπαιδεύεται για την ορθή κατανόηση του ΣΔΠ και την άρτια εφαρμογή του.

✓ Επίβλεψη εφαρμογής των εγγράφων και προδιαγραφών του συστήματος ποιότητας ISO 9001:2015 έως το χρόνο πιστοποίησης από τον Φορέα Πιστοποίησης – βελτιώσεις και τροποποιήσεις του συστήματος.

✓ Παρουσία και υποστήριξη κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης Πιστοποίησης. Συμμόρφωση σε πιθανές παρατηρήσεις διορθωτικών ενεργειών που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης.

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015 είναι ένα εργαλείο διαχείρισης που επιτρέπει κάθε επιχείρηση οποιουδήποτε μεγέθους να εντοπίσει και να ελέγχει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών της. Αποτελεί ένα συστηματικό τρόπο προσέγγισης για τον καθορισμό των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων μιας δραστηριότητας, ώστε να βελτιωθούν οι περιβαλλοντικές επιδόσεις της.

Οφέλη Συστήματος:

✓ Μείωση του κόστους λόγω βέλτιστης αξιοποίησης των φυσικών πόρων (ενέργεια, υλικά, κλπ)
✓ Βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης που θα επιτρέψουν τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων
✓ Αναγνώριση και προβολή της επιχείρησης
✓ Αύξηση της εμπιστοσύνης των ενδιαφερομένων μερών
✓ Συνεχή και διαρκεί βελτίωση των περιβαλλοντικών και οικονομικών επιδόσεων της, καθώς το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης επιτρέπει στις διάφορες δραστηριότητές της να είναι πιο ανταγωνιστικές, καινοτόμες και περιβαλλοντικά συμβατές
✓ Δημιουργία ευκαιριών για επέκταση σε νέες αγορές
✓ Αναγνώριση σημαντικών αναγκών για εκπαίδευση προσωπικού/βελτίωση ικανοτήτων προσωπικού

Ο εξειδικευμένος σύμβουλος της Link μπορεί να σας υποστηρίξει στην εκπόνηση του συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με τις ακόλουθες ενέργειες:

✓ Ανασκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης με στόχο την επιβεβαίωση των σημείων που απαιτείται προσαρμογή της λειτουργίας της επιχείρησης συμφώνα με τις απαιτήσεις του προτύπου.
✓ Καθορισμός και ενημέρωση του Υπεύθυνου του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης από την επιχείρηση.
✓ Σύνταξη των εγγράφων με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2015.
✓ Εγκατάσταση και Εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Ο Υπεύθυνος και όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό της επιχείρησης εκπαιδεύεται για την ορθή κατανόηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και την άρτια εφαρμογή του.
✓ Επίβλεψη εφαρμογής των εγγράφων και προδιαγραφών του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 έως το χρόνο πιστοποίησης από τον Φορέα Πιστοποίησης – Βελτιώσεις και τροποποιήσεις του συστήματος.
✓ Παρουσία και υποστήριξη κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης Πιστοποίησης. Συμμόρφωση σε πιθανές παρατηρήσεις διορθωτικών ενεργειών που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης.

Το ISO 27001:2013 είναι ένα διεθνές πρότυπο το οποίο προδιαγράφει τις απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί ένα αποτελεσματικό Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών (ΣΔΑΠ). Δίνει έμφαση στην προστασία τριών βασικών πτυχών της πληροφορίας: την Εμπιστευτικότητα, την Ακεραιότητα και την Διαθεσιμότητα, δηλαδή στην ικανότητα του οργανισμού να διατηρεί τις πληροφορίες μακριά από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή οντότητες ή διεργασίες, να διατηρεί τις πληροφορίες πλήρεις και ακριβείς και προστατευμένες από ενδεχόμενη αλλοίωση και να τις παρέχει εύχρηστες σε εξουσιοδοτημένους.
Το ISO 27001:2013 μπορεί να εφαρμοστεί απ’ όλους τους τύπους των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το μέγεθος, την πολυπλοκότητα και τη γεωγραφική τους θέση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με εμπιστευτικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών και των χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων, οργανισμών υγειονομικής περίθαλψης και εταιρειών υπηρεσιών πληροφορικής.

Οφέλη Συστήματος:

✓ Μπορεί να θεωρηθεί εργαλεία πιστοποίησης της συμμόρφωσης της επιχείρησης με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
✓ Παρέχει τη δυνατότητα γρήγορου εντοπισμού και απομόνωσης οποιωνδήποτε παραβιάσεων ασφαλείας
✓ Αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως ένα πρότυπο για τη Διαχείριση Ασφάλειας των Πληροφοριών (ISMS).
✓ Μπορεί να εφαρμοστεί απ’ όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, είδους ή φύσης.
✓ Μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση κόστους. Ακόμη και μία απώλεια πληροφοριών μπορεί να επιφέρει σε σημαντικά έξοδα και κόστη.
✓ Διασφαλίζει ότι υπάρχει δέσμευση ως προς την ασφάλεια πληροφοριών από όλους και σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού.
✓ Η συνεχής αξιολόγηση βοηθά στην διατήρηση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων ασφαλείας.

Ο εξειδικευμένος σύμβουλος της Link μπορεί να σας υποστηρίξει στην εκπόνηση του συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών με τις ακόλουθες ενέργειες:

✓ Ανασκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης με στόχο την επιβεβαίωση των σημείων που απαιτείται προσαρμογή της λειτουργίας της επιχείρησης συμφώνα με τις απαιτήσεις του προτύπου.
✓ Καθορισμός και ενημέρωση του Υπεύθυνου Διαχείρισης και Ασφάλειας Πληροφοριών από την επιχείρηση.
✓ Σύνταξη των εγγράφων με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 27001:2013.
✓ Εγκατάσταση και Εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης και Ασφάλειας Πληροφοριών. Ο Υπεύθυνος και όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό της επιχείρησης εκπαιδεύεται για την ορθή κατανόηση του Συστήματος Διαχείρισης και Ασφάλειας Πληροφοριών και την άρτια εφαρμογή του.
✓ Επίβλεψη εφαρμογής των εγγράφων και προδιαγραφών του συστήματος Διαχείρισης και Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001:2013 έως το χρόνο πιστοποίησης από τον Φορέα Πιστοποίησης – βελτιώσεις και τροποποιήσεις του συστήματος.
✓ Παρουσία και υποστήριξη κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης Πιστοποίησης. Συμμόρφωση σε πιθανές παρατηρήσεις διορθωτικών ενεργειών που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης.

Το ISO 22000:2018 καθορίζει τις απαιτήσεις εφαρμογής ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων και εφαρμόζεται σε όλους τους οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον αριθμό του προσωπικού τους. Είναι διεθνές πιστοποιήσιμο πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των προαπαιτούμενων προγραμμάτων, της διαδραστικής επικοινωνίας και της διαχείρισης συστήματος.

Οφέλη Συστήματος:

✓ Αξιολόγηση και έλεγχος της ποιότητας των προϊόντων.
✓ Διασφάλιση και πρόληψη της εμφάνισης κινδύνων για την ασφάλεια και υγεία των καταναλωτών.
✓ Δυνατότητα προβολής της υγιεινής (από την άποψη της ασφάλειας για τον πελάτη) των τροφίμων που παράγονται.
✓ Μείωση του κόστους κυρίως από τη μείωση των απωλειών εσωτερικά στις φάσεις διακίνησης των τροφίμων.
✓ Μείωση του κινδύνου αποζημιώσεων κ.τ.λ. που τυχόν οφείλονται σε παραβάσεις του κώδικα τροφίμων.
✓ Εναρμόνιση της Επιχείρησης με τη νομοθεσία.

Ο εξειδικευμένος σύμβουλος της Link μπορεί να σας υποστηρίξει στην εκπόνηση του συστήματος Διαχείρισης και Ασφάλειας Τροφίμων με τις ακόλουθες ενέργειες:

✓ Ανασκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης με στόχο την επιβεβαίωση των σημείων που απαιτείται προσαρμογή της λειτουργίας της επιχείρησης συμφώνα με τις απαιτήσεις του προτύπου.
✓ Καθορισμός και ενημέρωση του Υπεύθυνου Διαχείρισης και Ασφάλειας Πληροφοριών από την επιχείρηση.
✓ Σύνταξη των εγγράφων με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2018.
✓ Εγκατάσταση και Εφαρμογή του συστήματος Διαχείρισης και Ασφάλειας Τροφίμων. Ο Υπεύθυνος και όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό της επιχείρησης εκπαιδεύεται για την ορθή κατανόηση του Συστήματος Διαχείρισης και Ασφάλειας Τροφίμων και την άρτια εφαρμογή του.
✓ Επίβλεψη εφαρμογής των εγγράφων και προδιαγραφών του συστήματος Διαχείρισης και Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000:2018 έως το χρόνο πιστοποίησης από τον Φορέα Πιστοποίησης – βελτιώσεις και τροποποιήσεις του συστήματος.
✓ Εκπαίδευση προσωπικού στις απαιτήσεις του συστήματος
✓ Παρουσία και υποστήριξη κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης Πιστοποίησης. Συμμόρφωση σε πιθανές παρατηρήσεις διορθωτικών ενεργειών που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης.

Το σύστημα ΕΛΟΤ 1435:2009 καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας/διαφημιστικές εταιρίες, ώστε να διασφαλίζεται η διαχειριστική τους επάρκεια στη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα στα έντυπα και στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.

Το ΕΛΟΤ 1435:2009 απευθύνεται σε Εταιρίες Παροχής Υπηρεσιών Επικοινωνίας και αποδεικνύει την ικανότητά τους να παρέχουν με συνέπεια υπηρεσίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των Πελατών τους.

Συγκεκριμένα μέσω του προτύπου μπορούν να πιστοποιηθούν:

1. Διαφημιστικές εταιρίες (Advertising Agencies)
2. Εταιρίες προγραμματισμού μέσων και αγοράς χώρου και χρόνου (Μedia Specialists)
3. Εταιρίες Δημοσίων Σχέσεων (Public Relations)
4. Εταιρίες προώθησης πωλήσεων και άμεσου μάρκετινγκ (One to One Marketing)
5. Εταιρίες δημιουργίας διακριτικού σήματος (Branding και Design)

Ο εξειδικευμένος σύμβουλος της Link μπορεί να σας υποστηρίξει στην εκπόνηση του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας επικοινωνιών με τις ακόλουθες φάσεις:

✓ Έλεγχος συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις του προτύπου
✓ Αξιολόγηση της συμμόρφωσης των υφιστάμενων διαδικασιών διαχείρισης και των αρχείων της εταιρείας με τις απαιτήσεις του προτύπου
✓ Σύνταξη των εγγράφων με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου
✓ Εγκατάσταση και Εφαρμογή του ΣΔΠ. Αναθεώρηση των υφιστάμενων διαδικασιών και αρχείων στις περιπτώσεις όπου υπάρχει απόκλιση από τις απαιτήσεις του προτύπου και εισαγωγή νέων διαδικασιών και αρχείων στις περιπτώσεις όπου υπάρχει πλήρης έλλειψη
✓ Εκπαίδευση προσωπικού στις απαιτήσεις του συστήματος
✓ Παρουσία και υποστήριξη κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης Πιστοποίησης. Συμμόρφωση σε πιθανές παρατηρήσεις διορθωτικών ενεργειών που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης.

Οι πιο σημαντικές εξελίξεις το 2019 για επιχειρηματική ανάπτυξη

x
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ