Επιχειρηματική Ανάπτυξη

green

Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον δημιουργεί ανάγκες για ποιοτικότερη διαχείριση των πληροφοριών, μεθοδικότερη παρακολούθηση των απολογιστικών μεγεθών και σχεδιασμό βάσει προϋπολογισμών. Παράλληλα, όλο και περισσότερες εταιρείες αναζητούν επενδυτικές ευκαιρίες μέσω συμπράξεων και τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών σχημάτων. Η αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης και η εκπόνηση ειδικών μελετών απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και προσαρμοσμένη μεθοδολογία.

Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη για υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης όπως:

✓ Αξιολόγηση οφειλέτη

✓ Συγκέντρωση απαραίτητων δικαιολογητικών

✓ Διαδικασία Αίτησης

✓ Σύνταξη Business Plan

✓ Επισύναψη Υποστηρικτικών έντυπων για την ένταξη στον νόμο

✓ Εκπροσώπηση στην Διαδικασία Διαπραγμάτευσης

✓ Ολοκλήρωση της ρύθμισης

✓ Υποστήριξη μετά την ένταξη

✓ Αναζήτηση εναλλακτικών ρυθμίσεων ανάλογα με τις αντικειμενικές συνθήκες του οφειλέτη

Κάθε εταιρία που χειρίζεται προσωπικά δεδομένα τα οποία αφορούν σε άτομα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί πλήρως με το νέο γενικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής ένωσης GDPR, επανεξετάζοντας ή και αναθεωρώντας όλες τις διαδικασίες διαχείρισης των πληροφοριών της. Το GDPR αποτελεί τη μεγαλύτερη αλλαγή στην νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια. Αυτά μπορεί να αποκαλύπτουν την ταυτότητα του ατόμου, το φύλο, την ηλικία, τον τόπο διαμονής, την οικογενειακή κατάσταση, την εργασιακή σχέση, το ΑΦΜ αλλά και ακόμη πιο προσωπικές πληροφορίες όπως επίσης τις συνήθειες, τις προτιμήσεις κτλ.

Η κάθε εταιρεία πρέπει να εξετάσει την αλλαγή ή και προσαρμογή των διαδικασιών της καθώς και των πληροφοριακών της συστημάτων για να συμμορφωθεί με όρους όπως:
✓ Προσεκτική συγκέντρωση και ασφαλής αποθήκευση προσωπικών δεδομένων.
✓ Καμία επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων χωρίς συγκατάθεση
✓ Κωδικοποίηση αυτών για αποφυγή αναγνώρισης ταυτότητας (profiling)
✓ Αποφυγή συσχετισμού βάσεων δεδομένων (linked data)
✓ Δυνατότητα διαγραφής ή εξαγωγής και παράδοσης των δεδομένων κατ’ απαίτηση.
✓ Εφαρμογή της αρχής «τόσα δεδομένα όσα είναι απαραίτητα»
✓ Διασφάλιση συμμόρφωσης στον Κανονισμό και από τις συνεργαζόμενες εταιρείες που διαχειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της.

Προσφερόμενες Υπηρεσίες
Ειδικά για την παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR, η LINK έχει συγκροτήσει ειδική ομάδα εργασίας που αποτελείται από:
✓ Συμβούλους με εμπειρία σε υλοποίηση projects.
✓ Μηχανικό Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων
✓ Νομικό σύμβουλο με εμπειρία και γνώση του σχετικού κανονιστικού και νομικού πλαισίου.

Έτσι, η LINK μπορεί να προσφέρει:
✓ Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αξιολόγηση του υφιστάμενου επιπέδου συμμόρφωσης, ως προς τη διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 τόσο σε επίπεδο εσωτερικών διαδικασιών, όσο και σε νομικό επίπεδο.
✓ Σύνταξη έκθεσης εκτίμησης και αξιολόγησης σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό για την προστασία προσωπικών δεδομένων, με αναφορά στις απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό GDPR.
✓ Υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού.
✓ Διασφάλιση και Έλεγχος Συμμόρφωσης της εταιρείας με τον Γενικό Κανονισμό.

Το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας μας μπορεί να σας παρέχει υπηρεσίες βελτίωσης της λειτουργίας σας και ποιοτικής αναβάθμισης των υπηρεσιών σας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων διασφάλισης της ποιότητας και διαχειριστικής επάρκειας.

Η εφαρμογή προσαρμοσμένων προτύπων οδηγεί μεθοδικά την επιχείρησή σας στην επιτυχημένη οργάνωση των διαχειριστικών συστημάτων που χρειάζεται για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς σας.

Οι πιο σημαντικές εξελίξεις το 2019 για επιχειρηματική ανάπτυξη