green

Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον δημιουργεί ανάγκες για ποιοτικότερη διαχείριση των πληροφοριών, μεθοδικότερη παρακολούθηση των απολογιστικών μεγεθών και σχεδιασμό βάσει προϋπολογισμών. Παράλληλα, όλο και περισσότερες εταιρείες αναζητούν επενδυτικές ευκαιρίες μέσω συμπράξεων και τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών σχημάτων. Η αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης και η εκπόνηση ειδικών μελετών απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και προσαρμοσμένη μεθοδολογία.

Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη για υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης όπως:

Πολύ βασικό στοιχείο για την μακροχρόνια και επιτυχή λειτουργία μιας επιχείρησης είναι η ύπαρξη κερδοφορίας, όπως και η υγιής ταμειακή ροή.
Στην καθημερινότητα των εργασιών ενδέχεται να μην παρακολουθούμε τόσο εντατικά τα αποτελέσματα της κερδοφορίας και των ταμειακών διαθεσίμων.

Εμείς στη Link μπορούμε να καταγράψουμε:

✓ Τα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης
✓ Την κερδοφορία βάση του ετήσιου τζίρου/ εσόδων και των εξόδων
✓ Τα ταμειακά διαθέσιμα της επιχείρησης
✓ Κοστολόγηση προϊόντων / υπηρεσιών – Προσδιορισμός Προτύπου Κόστους
✓ Καθορισμός Πολιτικών
✓ Ανάλυση λειτουργικών δαπανών – Ελαχιστοποίηση & Επαναπροσδιορισμός τους
✓ Μέτρηση χρηματοοικονομικής ισορροπίας – Εξέταση αναγκών εξωτερικής χρηματοδότησης & αναγκών σε Κεφάλαιο Κίνησης
✓ Έλεγχος μορφής & κόστους υφιστάμενου Τραπεζικού Δανεισμού

Πρόταση αναδιοργάνωσης με κατάρτιση 5ετούς επιχειρησιακού πλάνου της νέας λειτουργίας

✓ Σύνταξη Προβλεπόμενων Οικονομικών Καταστάσεων
✓ Χρηματοοικονομική Ανάλυση Αριθμοδεικτών για την προβλεπόμενη περίοδο
✓ Ανάλυση Προβλεπόμενων Χρηματοροών (Cash Flow)
✓ Υπολογισμός Νεκρού Σημείου Λειτουργίας & Προσδιορισμός των Ορίων Αντοχής
✓ Ανάλυση Ευαισθησίας – Μέτρηση Χρηματοοικονομικού, Λειτουργικού & Ολικού Κινδύνου
✓ Σύνταξη διοικητικών αναφορών (Financial Reports)

Στη φάση έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά αναλυτικός σχεδιασμός της επιχειρηματικής ιδέας, ο οποίος θα προχωρήσει σε προγραμματισμό για να μεταφραστεί σε πλάνο υλοποίησης.

Ο σύμβουλος της Link μπορεί να σας υποστηρίξει, παρέχοντας:

✓ Τη γνώση και την εμπειρία, βάση του κλάδου στον οποίο θέλετε να δραστηριοποιηθείτε.
✓Αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων της δραστηριότητας που επιλέξατε και ανάλυση των δυνάμεων και αδυναμιών που προκύπτουν από την προβλεπόμενη εσωτερική σας οργάνωση (PEST, S.W.O.T. Analysis).
✓ Καθοδήγηση στη χάραξη του Στρατηγικού Πλάνου της εταιρίας σας.
✓ Οργάνωση του Πλάνου Μάρκετινγκ.
✓Δημιουργία αναλυτικού χρονοδιαγράμματος ενεργειών σύμφωνα με το οριστικοποιημένο Στρατηγικό και Μάρκετινγκ Πλάνο.
✓ Προϋπολογισμό εξόδων και εσόδων για το πρώτο ή/ και επιπλέον έτη λειτουργίας.
✓ Αξιολόγηση του τόπου εγκατάστασης της επιχείρησης και των λειτουργικών εξόδων που εμπεριέχει.
✓ Καταγραφή των απαραίτητων θέσεων εργασίας και του προφίλ του ανθρώπινου δυναμικού που θα χρειαστείτε κατά την έναρξη της λειτουργίας σας.
✓ Καταγραφή του εξοπλισμού: έπιπλα, μηχανογράφηση, λογισμικό, οχήματα κ.λ.π.
✓ Πρόταση της κατάλληλης μηχανοργάνωσης και του απαιτούμενου λογισμικού.
✓ Υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδιασμού.
✓ Έλεγχο αποτελεσμάτων και προτάσεις για διορθωτικές κινήσεις.

Marketing plan

Η Link υποστηρίζει τις επιχειρήσεις στον προγραμματισμό και την υλοποίηση τη Στρατηγικής Μάρκετινγκ, αφού πρώτα ο επιχειρηματίας κατανοήσει:

✓ Τον κλάδο δραστηριοποίησης.
✓ Τους ανταγωνιστές.
✓ Τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που επηρεάζουν τη δραστηριότητά του.
✓ Το αγοραστικό κοινό- στόχο στο οποίο απευθύνεται.
✓ Τις ιδιαιτερότητες του αγοραστικού κοινού βάση της γεωγραφικής διασποράς του.

Αφού γίνουν οι παραπάνω διαπιστώσεις, και έχοντας καταγράψει τη συνολική Εταιρική Στρατηγική, προχωρούμε στις ενδοεταιρικές βελτιώσεις που μπορεί να αφορούν:

✓ Την ανανέωση, βελτίωση, κατάργηση, εισαγωγή προϊόντων και υπηρεσιών.
✓ Την ανανέωση, βελτίωση, κατάργηση του υφιστάμενου Μίγματος Μάρκετινγκ (προϊόν/ υπηρεσία, τιμή, διανομή, προώθηση).
✓ Την ανανέωση, βελτίωση της εταιρικής εικόνας.
✓ Τη βελτίωση της ροής των εργασιών και του τρόπου που παραδίδονται, διαμορφώνοντας ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον το οποίο αποτελείται από αποδοτικό και συνεργάσιμο ανθρώπινο δυναμικό.

Αναδιοργάνωση πωλήσεων-marketing

✓ Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
✓ Καθορισμός στόχου και στρατηγικής
✓ Σχεδιασμός πλάνου μάρκετινγκ
✓ Σχεδιασμός μεθοδολογίας πωλήσεων
✓ Συμβουλευτική υποστήριξη κατά την υλοποίηση και ανατροδοφοδότηση

✓ Ανάλυση της υφιστάμενης οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης

✓ Μελέτη του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης των στόχων και των μελλοντικών επιδιώξεων

✓ Συγκριτική Οικονομική Ανάλυση – επιχείρησης & εντοπισμός αποκλίσεων

✓ Βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης στα σημεία που κρίνεται ότι συντρέχουν λόγοι και προϋποθέσεις (Τιμολογιακή Πολιτική, Πολιτική Αποθεματοποίησης, Πιστοδοτική Πολιτική, Πιστοληπτική Πολιτική, Επανακοστολόγηση Προϊόντων / Υπηρεσιών)

✓ Εξέταση των υφιστάμενων χρηματοδοτήσεων και παρακολούθηση αυτών

✓ Προγραμματισμός του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης (καθορισμός πολιτικών, λήψη μέτρων συμπίεσης λειτουργικών & χρηματοοικονομικών δαπανών)

✓ Μηνιαία παρακολούθηση της εξέλιξης των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης συγκριτικά με τα προγραμματισθέντα και τα ιστορικά του προηγούμενου έτους – εντοπισμός των αποκλίσεων και των αιτιών που τις προκαλούν – καταγραφή συμπερασμάτων – προτάσεις για βελτιώσεις

✓ Μέτρηση της Λειτουργικής Ταμειακής Ρευστότητας (Operating Cash Flow Analysis) & χρησιμοποίηση σύγχρονων εργαλείων ενίσχυσής της

✓ Υπολογισμός του Νεκρού Σημείου της επιχείρησης και του Περιθωρίου Ασφαλείας Λειτουργίας της

✓ Σύνταξη Ταμειακών Προγραμματισμών για ορθολογικό έλεγχο ταμείου

✓ Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε διάφορα άλλα θέματα που απασχολούν την επιχείρηση

✓ Σύνταξη Διοικητικών Αναφορών (Financial Reports)

Αφού γίνεται η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων, συντάσσεται μελέτη που εστιάζει στην αξιολόγηση βασικών τομέων της επιχείρησης. Ενδεικτικοί τομείς:

✓ Εσωτερική δομή και οργάνωση της επιχείρησης
✓ Προμηθευτές- Προϊόντα
✓ Ανθρώπινο δυναμικό
✓ Οργάνωση Λογιστηρίου, λογιστικό πρόγραμμα
✓ Οργάνωση πωλήσεων
✓ Χρηματοοικονομικές ροές
✓ Δανεισμός
✓ Μικτό κέρδος – Λειτουργικό κόστος – Νεκρό Σημείο
✓ Εύρεση Πραγματικής Κερδοφορίας
✓ Ανάλυση Αριθμοδεικτών
✓ Ανάλυση Ταμειακών Ροών
✓ Ανάλυση Ευαισθησίας

Οι μελέτες βιωσιμότητας βασικό στόχο έχουν τον καθορισμό και την καταμέτρηση του κόστους και των ωφελειών που προκύπτουν από τα επενδυτικά προγράμματα προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις κατά την διάρκεια του κύκλου της ζωής αυτών.

Οι μελέτες αυτές, αποσκοπούν στο να εντοπίσουν τις ευκαιρίες και τα προβλήματα καθώς επίσης και στην εξεύρεση των αποδοτικότερων λύσεων. Παράλληλα, σταθμίζουν τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις των εναλλακτικών ενεργειών.

Η υποστήριξη, από τεχνικής και οργανωτικής απόψεως του σχεδιασμού επενδύσεων σχετιζομένων με την δημιουργία νέων επιχειρήσεων, την ανάπτυξη νέων προϊόντων καθώς και η αναβάθμιση επιχειρήσεων μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών αποτελούν επίσης ένα σημείο αιχμής και ουσιαστικής παρέμβασης των μελετών αυτών.

Οι Μελέτες  Βιωσιμότητας περιλαμβάνουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με:

✓ Τη δομή της επιχείρησης.

✓ Τα προϊόντα της επιχείρησης.

✓ Τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

✓ Το σύστημα αποθήκευσης και διανομής της επιχείρησης.

✓ Τους παραγωγικούς συντελεστές της επιχείρησης.

 

Η μεθοδολογία, βάσει της οποίας διενεργείται μία μελέτη βιωσιμότητας είναι, σε γενικές γραμμές η εξής:

✓ Αναλυτική καταγραφή των τεχνικών, οργανωτικών και ανθρώπινων πόρων της επιχείρησης.

✓ Λεπτομερής καταγραφή του περιβάλλοντος της επιχείρησης, ανάλυσης της σκοπιμότητα της επιχειρηματικής κίνησης, τόσο από εμπορική όσο και οικονομική σκοπιά.

✓ Ανάλυση κόστους – ωφέλειας (Cost – Benefit Analysis).

✓ Εξέταση εναλλακτικών λύσεων.

✓ Πρόβλεψη των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων της επιχειρηματικής κίνησης.

✓ Αξιολόγηση της προσδοκώμενης οικονομικής απόδοσης της επένδυσης με χρήση κατάλληλων εργαλείων (Μέθοδος Καθαρής Παρούσης Αξίας, Μέθοδος Εσωτερικού Ποσοστού Απόδοσης, Return on Investment, κλπ.).

✓ Ανάλυση Τεχνικής Βιωσιμότητας.

✓ Αναλυτική καταγραφή των τεχνικών, οργανωτικών και ανθρώπινων πόρων της επιχείρησης.

✓ Ανάλυση της αγοράς και του εξωτερικού περιβάλλοντος.

✓ Ανάλυση τεχνικής βιωσιμότητας.

✓ Προϋπολογισμός πωλήσεων

✓ Προϋπολογισμός παραγωγής

✓ Προϋπολογισμός πρώτων υλών

✓ Προϋπολογισμός άμεσης εργασίας

✓ Προϋπολογιστικός Ισολογισμός

✓ Προϋπολογισμένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως

✓ Ταμειακός  Προϋπολογισμός (Cash budget)

✓ Πολιτική στην κατάρτιση των προϋπολογισμών

✓ Προϋπολογισμός επενδύσεων

✓ Προϋπολογιστικός έλεγχος (controlling budget)

✓ Προϋπολογισμός και Νεκρό σημείο

✓ Προϋπολογιζόμενα έξοδα

✓ Προϋπολογιζόμενες εμπορικές πολιτικές

✓ Προϋπολογιζόμενες ταμειακές ροές

✓ Παρακολούθηση και επικαιροποιήση του προϋπολογισμού.

Οι πιο σημαντικές εξελίξεις το 2019 για επιχειρηματικό σχεδιασμό

x
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ