IMG 282924

Το τμήμα Συμβουλών Επιχειρήσεων της Link προσφέρει αξιόπιστες υπηρεσίες και τεκμηριωμένη πληροφόρηση για την διεκδίκηση επιδοτούμενων επενδυτικών προγραμμάτων. Ενημερωθείτε υπεύθυνα, προετοιμαστείτε εγκαίρως για την ενίσχυση υφιστάμενων και νεοϊδρυθέντων επιχειρήσεων και αποκτήστε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η διαδικασία που ακολουθούμε είναι η εξής:

✓ Διερεύνηση επιχειρηματικών αναγκών ανάλογα με τον κλάδο δραστηριότητας της επιχείρησης και επιλογή τρόπων προσαρμογής της στα νέα δεδομένα της σύγχρονης οικονομίας.
✓Έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για τους όρους ένταξης, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα ή τις δεσμεύσεις του πελάτη πριν την σύνταξη και κατάθεση του φάκελου επιδότησης.
✓ Αξιολόγηση επενδυτικού σχεδίου πριν την υποβολή του.
✓ Συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση στο σχεδιασμό του προϋπολογισμού δαπανών.
✓ Καταγραφή του ιστορικού της επιχείρησης και του προβλεπόμενου επενδυτικού σχεδίου σε συνεργασία με τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.
✓ Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας της επένδυσης, της κάλυψης του χρηματοδοτικού σχήματος, της επιλογής του σχεδίου προβολής – προώθησης και του τρόπου οργάνωσης της επιχείρησης σας.
✓ Τεκμηρίωση των προβλεπόμενων αποτελεσμάτων μετά την υλοποίηση της επενδυτικής πρότασης.
✓ Συλλογή και αποστολή των απαραίτητων νομιμοποιητικών εγγράφων για τον φάκελο υποψηφιότητας του ενδιαφερομένου.
✓ Έλεγχος των δικαιολογητικών & των οικονομικών προσφορών (επιλέξιμων δαπανών).
✓ Διαχείριση του έργου μετά την εγκριτική απόφαση του φορέα έλεγχου του προγράμματος που περιλαμβάνει εκπόνηση των προβλεπόμενων ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων προόδου, συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα τιμολόγησης, πληρωμών τεκμηρίωσης και ελέγχου των παραστατικών.

Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη για υπηρεσίες επιδοτήσεων όπως:

✓ Αξιολόγηση κατάστασης της υποψήφιας επιχείρησης για ένταξη

✓ Συμβουλευτική για την δημιουργία επιχείρησης για ένταξη σε πρόγραμμα

✓ Σύνταξη φακέλου επιδότησης και συγκέντρωση απαραίτητων δικαιολογητικών

✓ Παρακολούθηση διαδικασίας αξιολόγησης του φακέλου

✓ Μετά την έγκριση, συνεχής παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

✓ Σύνταξη και υποβολή αιτήματος εκταμίευσης

Αναμενόμενο Πρόγραμμα «Ενισχύω-Επιβραβεύω για τις επιχειρήσεις»

Μια νέα δράση του ΕΣΠΑ για την επιβράβευση και ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για τη διατήρηση ή αύξηση του προσωπικού τους προαναγγέλθηκε από τον Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης. Στα πλαίσια της νέας δράσης, χρηματικά “βραβεία” έως 10.000€ θα δοθούν στις επιχειρήσεις που διατήρησαν ή αύξησαν το προσωπικό τους, το τελευταίο 12μηνο πριν την υποβολή της αίτησης. Για να λάβουν αυτή την επιβράβευση, οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να προχωρήσουν επιπρόσθετα στην πρόσληψη και νέου προσωπικού, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, με επιδοτούμενο μισθολογικό κόστος.
Το νέο πρόγραμμα με την ονομασία “Επιβραβεύω- Ενισχύω τις επιχειρήσεις” θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 300.000.000€ και η πρόσκληση αναμένετε να ανοίξει μέσα το επόμενο διάστημα.

✓ Αξιολόγηση κατάστασης της υποψήφιας επιχείρησης για ένταξη

✓ Συμβουλευτική για την δημιουργία επιχείρησης για ένταξη σε πρόγραμμα

✓ Σύνταξη φακέλου επιδότησης και συγκέντρωση απαραίτητων δικαιολογητικών

✓ Παρακολούθηση διαδικασίας αξιολόγησης του φακέλου

✓ Μετά την έγκριση, συνεχής παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

✓ Σύνταξη και υποβολή αιτήματος εκταμίευσης

«Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας».

Ξεκινά 20 Φεβρουαρίου 2019

Η δράση αυτή αποσκοπεί στην επανένταξη στην αγορά εργασίας 5.000 ανέργων πρώην αυτοαπασχολουμένων, που έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και στους οποίους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία να δημιουργήσουν επιχειρήσεις και να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά μέσω της δημιουργίας μιας νέας οικονομικής οντότητας.

Δικαιούχοι είναι:

Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού, που πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

✓ έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 μέχρι 6/8/2018

✓ δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιό τους σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α’ ή β’ βαθμού συγγένειας

δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξάμηνο από 7/8/2018 έως 6/2/2019

✓ έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά ύψους 10 ευρώ για τουλάχιστον ένα έτος

έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας, από τις 7/2/2019 και μετά.

είναι άνεργοι, που δεν έχουν προχωρήσει σε έναρξη δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι μετά την κοινοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) του επιχειρηματικού τους σχεδίου θα προχωρήσουν στην έναρξη της δραστηριότητας σε ΔΟΥ εντός δύο μηνών.

Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις τυχόν οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και να είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης.

Όσοι οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν σε προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, αποκτούν ασφαλιστική ενημερότητα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του ν. 4578/2018, την οποία προσκομίζουν μετά την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα και παραμένουν ενήμεροι καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος, εφόσον είναι συνεπείς ως προς τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Από το ποσό της επιχορήγησης που δικαιούνται οι ενταγμένοι στο πρόγραμμα, παρακρατείται ποσοστό 25% από τον ΟΑΕΔ, ο οποίος το αποδίδει στον ΕΦΚΑ έναντι εξόφλησης των οφειλών τους.

Η διάρκεια της επιχορήγησης:

Ορίζεται σε 12 μήνες, με τρίμηνη δέσμευση και με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες. Το ποσό επιχορήγησης ανέρχεται από 12.000 έως 24.000 ευρώ και θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις και με την πιθανή, μετά από αίτηση του δικαιούχου, επέκταση του προγράμματος μπορεί να ανέλθει έως το ποσό των 36.000 ευρώ.

✓ Αξιολόγηση κατάστασης της υποψήφιας επιχείρησης για ένταξη

✓ Συμβουλευτική για την δημιουργία επιχείρησης για ένταξη σε πρόγραμμα

✓ Σύνταξη φακέλου επιδότησης και συγκέντρωση απαραίτητων δικαιολογητικών

✓ Παρακολούθηση διαδικασίας αξιολόγησης του φακέλου

✓ Μετά την έγκριση, συνεχής παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

✓ Σύνταξη και υποβολή αιτήματος εκταμίευσης

✓ Ολοκληρωμένη υποστήριξη για τα προγράμματα ΟΑΕΔ που επιδοτούν δημιουργία νέων επιχειρήσεων

Αναμενόμενα Προγράμματα:

✓ «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών».

✓ «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού».

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το Πρόγραμμα Εδαφικής Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A «GREECE-BULGARIA 2014-2020».

Η πρόσκληση έχει ως στόχο την ενίσχυση ΜΜΕ από την Ελλάδα και την Βουλγαρία ώστε να αναπτυχθούν και να επεκταθούν πέρα από τις τοπικές αγορές.

Η περίοδος υποβολής προτάσεων θα είναι από τις 15 Φεβρουαρίου 2019 έως τις 15 Απριλίου 2019.

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να αποτελούν σύμπραξη μιας επιχείρησης από την Ελλάδα και μια επιχείρηση από την Βουλγαρία Ο Π/Υ των επενδυτικών σχεδίων θα είναι από €300,000.00 έως €600,000.00 και για τις δύο επιχειρήσεις που συμμετέχουν.

Η πρόσκληση επικεντρώνεται στην ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής ικανότητας σε επιχειρήσεις ενισχύοντας τις δραστηριότητες τους για ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών μέσω κοινής οικονομικής ανάπτυξης δράσεων, κατά προτίμηση προσανατολισμένες προς την καινοτομία, και την πρόσβαση σε νέες αγορές.

Οι πιο σημαντικές εξελίξεις το 2019 για επιδοτήσεις

x
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ