Επιδοτήσεις

icons

Το τμήμα Συμβουλών Επιχειρήσεων της Link προσφέρει αξιόπιστες υπηρεσίες και τεκμηριωμένη πληροφόρηση για την διεκδίκηση επιδοτούμενων επενδυτικών προγραμμάτων. Ενημερωθείτε υπεύθυνα, προετοιμαστείτε εγκαίρως για την ενίσχυση υφιστάμενων και νεοϊδρυθέντων επιχειρήσεων και αποκτήστε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η διαδικασία που ακολουθούμε είναι η εξής:

✓ Διερεύνηση επιχειρηματικών αναγκών ανάλογα με τον κλάδο δραστηριότητας της επιχείρησης και επιλογή τρόπων προσαρμογής της στα νέα δεδομένα της σύγχρονης οικονομίας.
✓Έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για τους όρους ένταξης, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα ή τις δεσμεύσεις του πελάτη πριν την σύνταξη και κατάθεση του φάκελου επιδότησης.
✓ Αξιολόγηση επενδυτικού σχεδίου πριν την υποβολή του.
✓ Συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση στο σχεδιασμό του προϋπολογισμού δαπανών.
✓ Καταγραφή του ιστορικού της επιχείρησης και του προβλεπόμενου επενδυτικού σχεδίου σε συνεργασία με τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.
✓ Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας της επένδυσης, της κάλυψης του χρηματοδοτικού σχήματος, της επιλογής του σχεδίου προβολής – προώθησης και του τρόπου οργάνωσης της επιχείρησης σας.
✓ Τεκμηρίωση των προβλεπόμενων αποτελεσμάτων μετά την υλοποίηση της επενδυτικής πρότασης.
✓ Συλλογή και αποστολή των απαραίτητων νομιμοποιητικών εγγράφων για τον φάκελο υποψηφιότητας του ενδιαφερομένου.
✓ Έλεγχος των δικαιολογητικών & των οικονομικών προσφορών (επιλέξιμων δαπανών).
✓ Διαχείριση του έργου μετά την εγκριτική απόφαση του φορέα έλεγχου του προγράμματος που περιλαμβάνει εκπόνηση των προβλεπόμενων ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων προόδου, συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα τιμολόγησης, πληρωμών τεκμηρίωσης και ελέγχου των παραστατικών.

Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη για υπηρεσίες επιδοτήσεων όπως:

✓ Αξιολόγηση κατάστασης της υποψήφιας επιχείρησης για ένταξη

✓ Συμβουλευτική για την δημιουργία επιχείρησης για ένταξη σε πρόγραμμα

✓ Σύνταξη φακέλου επιδότησης και συγκέντρωση απαραίτητων δικαιολογητικών

✓ Παρακολούθηση διαδικασίας αξιολόγησης του φακέλου

✓ Μετά την έγκριση, συνεχής παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

✓ Σύνταξη και υποβολή αιτήματος εκταμίευσης

Αναμενόμενο Πρόγραμμα «Ενισχύω-Επιβραβεύω για τις επιχειρήσεις»

Μια νέα δράση του ΕΣΠΑ για την επιβράβευση και ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για τη διατήρηση ή αύξηση του προσωπικού τους προαναγγέλθηκε από τον Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης. Στα πλαίσια της νέας δράσης, χρηματικά “βραβεία” έως 10.000€ θα δοθούν στις επιχειρήσεις που διατήρησαν ή αύξησαν το προσωπικό τους, το τελευταίο 12μηνο πριν την υποβολή της αίτησης. Για να λάβουν αυτή την επιβράβευση, οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να προχωρήσουν επιπρόσθετα στην πρόσληψη και νέου προσωπικού, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, με επιδοτούμενο μισθολογικό κόστος.
Το νέο πρόγραμμα με την ονομασία “Επιβραβεύω- Ενισχύω τις επιχειρήσεις” θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 300.000.000€ και η πρόσκληση αναμένετε να ανοίξει μέσα το επόμενο διάστημα.

✓ Αξιολόγηση κατάστασης της υποψήφιας επιχείρησης για ένταξη

✓ Συμβουλευτική για την δημιουργία επιχείρησης για ένταξη σε πρόγραμμα

✓ Σύνταξη φακέλου επιδότησης και συγκέντρωση απαραίτητων δικαιολογητικών

✓ Παρακολούθηση διαδικασίας αξιολόγησης του φακέλου

✓ Μετά την έγκριση, συνεχής παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

✓ Σύνταξη και υποβολή αιτήματος εκταμίευσης

✓ Ηλεκτρονική αίτηση για νέα επιδοτούμενη θέση εργασίας μέσω ΟΑΕΔ

✓ Μετά την έγκριση, υλοποίηση του προγράμματος με την κατάθεση όλων των δικαιολογητικών

✓ Παρακολούθηση του προγράμματος και υποβολή ανά τρίμηνο των απαιτούμενων δικαιολογητικών

✓ Αξιολόγηση κατάστασης της υποψήφιας επιχείρησης για ένταξη

✓ Συμβουλευτική για την δημιουργία επιχείρησης για ένταξη σε πρόγραμμα

✓ Σύνταξη φακέλου επιδότησης και συγκέντρωση απαραίτητων δικαιολογητικών

✓ Παρακολούθηση διαδικασίας αξιολόγησης του φακέλου

✓ Μετά την έγκριση, συνεχής παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

✓ Σύνταξη και υποβολή αιτήματος εκταμίευσης

✓ Ολοκληρωμένη υποστήριξη για τα προγράμματα ΟΑΕΔ που επιδοτούν δημιουργία νέων επιχειρήσεων

Αναμενόμενα Προγράμματα:

✓ «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών».

✓ «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού».

Οι πιο σημαντικές εξελίξεις το 2019 για επιδοτήσεις