Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη σε εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως:

Περισσότερες από 50 χώρες έχουν πλέον θεσπίσει κανόνες για την τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών εντός ομίλων επιχειρήσεων και ως εκ τούτου, προκύπτει η ανάγκη για την παγκόσμια αντιμετώπιση και συντονισμένη εποπτεία της τεκμηρίωσης γραφής.

✓ Προετοιμασία Φακέλων τεκμηρίωσης και Συνοπτικών Πινάκων ενδοομιλικών συναλλαγών
✓ Πρόστιμα/παραβάσεις ενδοομιλικών συναλλαγών
✓ Υποστήριξη κατά τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου για transfer pricing
✓ APA’s –Συμφωνίες προέγκρισης ενδοομιλικών συναλλαγών

✓ Για περιπτώσεις πώλησης ή μεταβίβασης των μετοχών της εταιρίας

✓ Υπολογισμός καθαρής θέσης εταιρίας

✓  Υπολογισμός αξίας εταιρικών μεριδίων
✓  Υπολογισμός μελλοντικής φορολογικής επιβάρυνσης.
✓  Έγκαιρος εντοπισμός φορολογικών προβλημάτων και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.
✓  Σύνταξη σχετικής γνωμοδότησης

✓ Κοστολόγηση προϊόντων / υπηρεσιών – Προσδιορισμός Προτύπου Κόστους

✓ Καθορισμός Πολιτικών

✓ Ανάλυση λειτουργικών δαπανών – Ελαχιστοποίηση & Επαναπροσδιορισμός τους

✓ Μέτρηση χρηματοοικονομικής ισορροπίας – Εξέταση αναγκών εξωτερικής χρηματοδότησης & αναγκών σε Κεφάλαιο Κίνησης

✓ Έλεγχος μορφής & κόστους υφιστάμενου Τραπεζικού Δανεισμού

Κατάρτιση 5ετούς επιχειρησιακού πλάνου της νέας λειτουργίας:

✓ Σύνταξη Προβλεπόμενων Οικονομικών Καταστάσεων

✓ Χρηματοοικονομική Ανάλυση Αριθμοδεικτών για την προβλεπόμενη περίοδο

✓ Ανάλυση Προβλεπόμενων Χρηματοροών (Cash Flow)

✓ Υπολογισμός Νεκρού Σημείου Λειτουργίας & Προσδιορισμός των Ορίων Αντοχής

✓ Ανάλυση Ευαισθησίας – Μέτρηση Χρηματοοικονομικού, Λειτουργικού & Ολικού Κινδύνου

Οι πιο σημαντικές εξελίξεις το 2019 για εξειδικευμένες υπηρεσίες