Εξειδικευμένες Φορολογικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

exeidikevmenes ipiresies

Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη σε εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως:

Περισσότερες από 50 χώρες έχουν πλέον θεσπίσει κανόνες για την τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών εντός ομίλων επιχειρήσεων και ως εκ τούτου, προκύπτει η ανάγκη για την παγκόσμια αντιμετώπιση και συντονισμένη εποπτεία της τεκμηρίωσης γραφής.

✓ Προετοιμασία Φακέλων τεκμηρίωσης και Συνοπτικών Πινάκων ενδοομιλικών συναλλαγών
✓ Πρόστιμα/παραβάσεις ενδοομιλικών συναλλαγών
✓ Υποστήριξη κατά τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου για transfer pricing
✓ APA’s –Συμφωνίες προέγκρισης ενδοομιλικών συναλλαγών

✓ Έλεγχος και εντοπισμός φορολογικών προβλημάτων και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.

✓ Υπολογισμός μελλοντικής φορολογικής επιβάρυνσης.

✓ Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων

✓ Συμβουλευτική διαχείρισης περιουσίας

✓ Συμβουλευτική για τη διαχείριση εισοδήματος από ακίνητα

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.

Πάνω από το 80% των ελληνικών επιχειρήσεων είναι οικογενειακές και συνολικά συνεισφέρουν τα 2/3 στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν και στις θέσεις εργασίας. Ως οικογενειακές επιχειρήσεις ορίζονται εκείνες στις οποίες το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει στα μέλη της μιας οικογένειας και αρκετά ή τα περισσότερα μέλη της εργάζονται στην ίδια την επιχείρηση.

Το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής επιχειρηματικότητας έχει ως αφετηρία την οικογενειακή επιχείρηση, η οποία εφόσον κατάφερε να επιβιώσει από την οικονομική κρίση, τώρα πλέον εξελίσσεται και αναπτύσσεται. Η ομαλή μετάβαση από γενιά σε γενιά έχει στρατηγική σημασία και οι σύμβουλοι της Link μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά με ολοκληρωμένες λύσεις. Το πλάνο δράσης ακολουθεί τα παρακάτω στάδια:

✓ Διαδοχή
✓ Οργάνωση
✓ Διασφάλιση
✓ Ανάπτυξη

Για περιπτώσεις πώλησης ή μεταβίβασης των μετοχών της εταιρίας είναι απαραίτητος ο υπολογισμός καθαρής θέσης της εταιρίας.

Μεταξύ άλλων παρέχουμε:

✓ Υπολογισμός αξίας εταιρικών μεριδίων

✓ Υπολογισμός μελλοντικής φορολογικής επιβάρυνσης.

✓ Έγκαιρος εντοπισμός φορολογικών προβλημάτων και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.

✓ Σύνταξη σχετικής γνωμοδότησης

✓ Αξιολόγηση και εντοπισμός φορολογικών προβλημάτων και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.

✓ Κατάρτιση έκθεσης σχετικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις και πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις αυτών.

Οι μελέτες βιωσιμότητας βασικό στόχο έχουν τον καθορισμό και την καταμέτρηση του κόστους και των ωφελειών που προκύπτουν από τα επενδυτικά προγράμματα προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις κατά την διάρκεια του κύκλου της ζωής αυτών.

Οι μελέτες αυτές, αποσκοπούν στο να εντοπίσουν τις ευκαιρίες και τα προβλήματα καθώς επίσης και στην εξεύρεση των αποδοτικότερων λύσεων. Παράλληλα, σταθμίζουν τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις των εναλλακτικών ενεργειών.

Η υποστήριξη, από τεχνικής και οργανωτικής απόψεως του σχεδιασμού επενδύσεων σχετιζομένων με την δημιουργία νέων επιχειρήσεων, την ανάπτυξη νέων προϊόντων καθώς και η αναβάθμιση επιχειρήσεων μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών αποτελούν επίσης ένα σημείο αιχμής και ουσιαστικής παρέμβασης των μελετών αυτών.

Οι Μελέτες  Βιωσιμότητας περιλαμβάνουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με:

✓ Τη δομή της επιχείρησης.

✓ Τα προϊόντα της επιχείρησης.

✓ Τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

✓ Το σύστημα αποθήκευσης και διανομής της επιχείρησης.

✓ Τους παραγωγικούς συντελεστές της επιχείρησης.

Η μεθοδολογία, βάσει της οποίας διενεργείται μία μελέτη βιωσιμότητας είναι, σε γενικές γραμμές η εξής:

✓ Αναλυτική καταγραφή των τεχνικών, οργανωτικών και ανθρώπινων πόρων της επιχείρησης.

✓ Λεπτομερής καταγραφή του περιβάλλοντος της επιχείρησης, ανάλυσης της σκοπιμότητα της επιχειρηματικής κίνησης, τόσο από εμπορική όσο και οικονομική σκοπιά.

✓ Ανάλυση κόστους – ωφέλειας (Cost – Benefit Analysis).

✓ Εξέταση εναλλακτικών λύσεων.

✓ Πρόβλεψη των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων της επιχειρηματικής κίνησης.

✓ Αξιολόγηση της προσδοκώμενης οικονομικής απόδοσης της επένδυσης με χρήση κατάλληλων εργαλείων (Μέθοδος Καθαρής Παρούσης Αξίας, Μέθοδος Εσωτερικού Ποσοστού Απόδοσης, Return on Investment, κλπ.).

✓ Ανάλυση Τεχνικής Βιωσιμότητας.

✓ Ανάλυση της αγοράς και του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Οι πιο σημαντικές εξελίξεις το 2019 για εξειδικευμένες υπηρεσίες

x
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ