Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη σε εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως:

✓ Αξιολόγηση οφειλέτη

✓ Συγκέντρωση απαραίτητων δικαιολογητικών

✓ Διαδικασία Αίτησης

✓ Σύνταξη Business Plan

✓ Επισύναψη Υποστηρικτικών έντυπων για την ένταξη στον νόμο

✓ Εκπροσώπηση στην Διαδικασία Διαπραγμάτευσης

✓ Ολοκλήρωση της ρύθμισης

✓ Υποστήριξη μετά την ένταξη

✓ Αναζήτηση εναλλακτικών ρυθμίσεων ανάλογα με τις αντικειμενικές συνθήκες του οφειλέτη

Περισσότερες από 50 χώρες έχουν πλέον θεσπίσει κανόνες για την τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών εντός ομίλων επιχειρήσεων και ως εκ τούτου, προκύπτει η ανάγκη για την παγκόσμια αντιμετώπιση και συντονισμένη εποπτεία της τεκμηρίωσης γραφής.

✓ Προετοιμασία Φακέλων τεκμηρίωσης και Συνοπτικών Πινάκων ενδοομιλικών συναλλαγών
✓ Πρόστιμα/παραβάσεις ενδοομιλικών συναλλαγών
✓ Υποστήριξη κατά τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου για transfer pricing
✓ APA’s –Συμφωνίες προέγκρισης ενδοομιλικών συναλλαγών

✓ Για περιπτώσεις πώλησης ή μεταβίβασης των μετοχών της εταιρίας

✓ Υπολογισμός καθαρής θέσης εταιρίας

✓  Υπολογισμός αξίας εταιρικών μεριδίων
✓  Υπολογισμός μελλοντικής φορολογικής επιβάρυνσης.
✓  Έγκαιρος εντοπισμός φορολογικών προβλημάτων και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.
✓  Σύνταξη σχετικής γνωμοδότησης

✓ Κοστολόγηση προϊόντων / υπηρεσιών – Προσδιορισμός Προτύπου Κόστους

✓ Καθορισμός Πολιτικών

✓ Ανάλυση λειτουργικών δαπανών – Ελαχιστοποίηση & Επαναπροσδιορισμός τους

✓ Μέτρηση χρηματοοικονομικής ισορροπίας – Εξέταση αναγκών εξωτερικής χρηματοδότησης & αναγκών σε Κεφάλαιο Κίνησης

✓ Έλεγχος μορφής & κόστους υφιστάμενου Τραπεζικού Δανεισμού

Κατάρτιση 5ετούς επιχειρησιακού πλάνου της νέας λειτουργίας:

✓ Σύνταξη Προβλεπόμενων Οικονομικών Καταστάσεων

✓ Χρηματοοικονομική Ανάλυση Αριθμοδεικτών για την προβλεπόμενη περίοδο

✓ Ανάλυση Προβλεπόμενων Χρηματοροών (Cash Flow)

✓ Υπολογισμός Νεκρού Σημείου Λειτουργίας & Προσδιορισμός των Ορίων Αντοχής

✓ Ανάλυση Ευαισθησίας – Μέτρηση Χρηματοοικονομικού, Λειτουργικού & Ολικού Κινδύνου

Οι πιο σημαντικές εξελίξεις το 2017 για εξειδικευμένες υπηρεσίες