Υπηρεσίες για Πελάτες Εξωτερικού

Business Colleagues Together Teamwork Working Office

Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη σε πελάτες εξωτερικού με υπηρεσίες όπως:

✓  Επισκόπηση όλων των εγγράφων, που σχετίζονται με την αξιολόγηση οποιουδήποτε είδους φορολογικής υποχρέωσης:
  Υπολογισμός μελλοντικής φορολογικής επιβάρυνσης.
 Έγκαιρος εντοπισμός φορολογικών προβλημάτων και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.
  Κατάρτιση έκθεσης σχετικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις και πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις αυτών.

✓ Επιλογή εταιρικής μορφής
✓ Διεκπεραίωση της διαδικασίας για την σύσταση της Εταιρίας σε Επιμελητήριο, ΟΑΕΕ, ΓΕΜΗ κτλ.
✓ Άνοιγμα εταιρικού λογαριασμού σε Ελληνική Τράπεζα
✓  Διοικητική υποστήριξη για την καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου.
✓  Έκδοση σφραγίδας της εταιρίας.
✓  Καταχώρηση της εταιρίας στο VIES

✓ Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
✓ Δήλωση στο Μητρώο της μεταβολής φορολογικής κατοικίας
✓ Σύνταξη και υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και στοιχείων ακινήτων (Ε1,Ε2,Ε9)
✓ Ενημέρωση σχετικά με την σχετική νομοθεσία για τους κατοίκους εξωτερικού

Οι πιο σημαντικές εξελίξεις το 2019 για πελάτες εξωτερικού