Στο πλαίσιο της πολιτικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Link, εφαρμόζουμε τις παρακάτω δράσεις:

Για την κοινωνία

✓ Απασχόληση φοιτητών, σπουδαστών στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης.

✓ Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας,  με προμήθεια υλικών και υπηρεσιών από την τοπική  αγορά και συμβολή στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

✓ Συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια, άμεσα ή έμμεσα, με σκοπό την εξέλιξη και ανάπτυξη του επαγγέλματός μας.

Για τους Πελάτες

✓ Συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες.

✓ Αναβάθμιση της εξυπηρέτησης, με την προώθηση εναλλακτικών τρόπων πληροφόρησης των πελατών.

✓ Για κάθε άνεργο, άπορο, ή άτομο με αναπηρία, υπάρχει διαφορετική  αντιμετώπιση και διαφορετική τιμολογιακή πολιτική.

Για τους Εργαζόμενους

✓ Μέριμνα για την αντιμετώπιση θεμάτων Ασφάλειας στην Εργασία, μέσω της λήψης  συγκεκριμένων μέτρων προστασίας και εφαρμογής κανόνων τεχνικού ασφαλείας.

✓ Συνεχής επιμόρφωση των εργαζομένων μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης, σεμιναρίων, κλπ.

Για το Περιβάλλον

Συμμετέχουμε σε δράσεις και προάγουμε την ανακύκλωση στο χώρο εργασίας μας με την συλλογή χαρτιού, μελανιών, ηλεκτρονικών συσκευών και την τοποθέτησή τους στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης.

x
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ