Φοροτεχνικές Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

office

Για τη λήψη μίας επιχειρηματικής απόφασης σημαντική βαρύτητα έχει η μελλοντική φορολογική επιβάρυνση, για αυτό είναι απαραίτητο να υπολογίζεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Συνεπώς, κατά τη διαμόρφωση της επιχειρηματικής στρατηγικής, είναι αναγκαίος ένας συνολικός φορολογικός σχεδιασμός.

Η έγκυρη και έγκαιρη φορολογική πληροφόρηση αναδεικνύεται σε ισχυρό και ανταγωνιστικό επιχειρηµατικό πλεονέκτηµα, σε µια εποχή συνεχών και ριζικών αλλαγών της φορολογικής νοµοθεσίας.

Το φοροτεχνικό τµήµα της Link, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία των στελεχών του και τη συνεχή τους ενημέρωση, επιτυγχάνει την άµεση κωδικοποίηση των όποιων αλλαγών και την εφαρμογή ανάλογα με την επιχειρηματική δραστηριότητα, µε αποτέλεσµα την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης και κάθε φορολογούµενου πολίτη, αναπτύσσουµε ένα εµπεριστατωµένο φορολογικό πλάνο, πλήρως εναρµονισµένο µε την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία.

Ταυτόχρονα προγραμματίζουμε την οργάνωση σεµιναρίων επί φορολογικών θεµάτων για την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού που στελεχώνει τα λογιστήρια των πελατών µας.

Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη σε φοροτεχνικές υπηρεσίες όπως:

✓ Επιλογή εταιρικής μορφής
✓  Διεκπεραίωση της διαδικασίας για την σύσταση της Εταιρίας σε Επιμελητήριο, ΟΑΕΕ, ΓΕΜΗ κτλ.
✓ Άνοιγμα εταιρικού λογαριασμού σε Ελληνική Τράπεζα
✓ Διοικητική υποστήριξη για την καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου.
✓ Έκδοση σφραγίδας της εταιρίας.
✓ Καταχώρηση της εταιρίας στο VIES.

Η διαδικασία ίδρυσης Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

✓ Σύνταξη Καταστατικού

✓ Προέγκριση επωνυμίας

✓ Υπογραφή καταστατικού σε συμβολαιογράφο

✓ Έκδοση φορολογικού αριθμού ΑΦΜ

✓ Καταχώριση στο Μητρώο του Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΓΕΜΗ)

✓ Καταχώριση στην αρμόδια ΔΟΥ

✓ Εγγραφή στο Μητρώο του ΕΦΚΑ (εφόσον απαιτείται)

✓ Απογραφή στο ΙΚΑ για δημιουργία μητρώου εργοδότη (εφόσον απαιτείται)

✓ Καταχώρηση της εταιρίας στο VIES

✓ Οργάνωση Λογιστικού Σχεδίου σύμφωνα με ΕΛΠ

Αυτή είναι μια γενική περιγραφή για τη διαδικασία που ακολουθείται. Η παρουσία στις υπηρεσίες και η κατάθεση των εγγράφων γίνεται από συνεργάτη του γραφείου με εξουσιοδότηση. Ανάλογα τη δραστηριότητα της επιχείρησης μπορεί να είναι αναγκαίες ειδικές άδειες. Απαραίτητη από την αρχή είναι η ύπαρξη έδρας, η οποία δηλώνεται είτε με μισθωτήριο που έχει αναρτηθεί στο taxis, είτε με συμβόλαιο εάν το ακίνητο είναι ιδιόκτητο.

Μετά την ολοκλήρωση της ίδρυσης εκδίδονται εταιρική σφραγίδα, βιβλία και στοιχεία και δημιουργείται φάκελος για άνοιγμα λογαριασμού όψεως σε Ελληνική Τράπεζα.

Η διαδικασία ίδρυσης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

✓ Σύνταξη Καταστατικού

✓ Έκδοση φορολογικού αριθμού ΑΦΜ

✓ Καταχώριση στο Μητρώο του Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΓΕΜΗ)

✓ Καταχώριση στην αρμόδια ΔΟΥ

✓ Εγγραφή στο Μητρώο του ΕΦΚΑ (εφόσον απαιτείται)

✓ Απογραφή στο ΙΚΑ για δημιουργία μητρώου εργοδότη (εφόσον απαιτείται)

✓ Δημιουργία εταιρικής ιστοσελίδας (όχι εμπορικής) για δημοσίευση ισολογισμού

✓ Καταχώρηση της εταιρίας στο VIES

✓ Οργάνωση Λογιστικού Σχεδίου σύμφωνα με ΕΛΠ

Αυτή είναι μια γενική περιγραφή για τη διαδικασία που ακολουθείται. Η παρουσία στις υπηρεσίες και η κατάθεση των εγγράφων γίνεται από συνεργάτη του γραφείου με εξουσιοδότηση. Ανάλογα τη δραστηριότητα της επιχείρησης μπορεί να είναι αναγκαίες ειδικές άδειες. Απαραίτητη από την αρχή είναι η ύπαρξη έδρας, η οποία δηλώνεται είτε με μισθωτήριο που έχει αναρτηθεί στο taxis, είτε με συμβόλαιο εάν το ακίνητο είναι ιδιόκτητο.

Μετά την ολοκλήρωση της ίδρυσης εκδίδονται εταιρική σφραγίδα, βιβλία και στοιχεία και δημιουργείται φάκελος για άνοιγμα λογαριασμού όψεως σε Ελληνική Τράπεζα.

Η διαδικασία ίδρυσης Ετερορρύθμου ή Ομορρύθμου Εταιρείας περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

✓ Σύνταξη Καταστατικού

✓ Έκδοση φορολογικού αριθμού ΑΦΜ

✓ Καταχώριση στο Μητρώο του Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΓΕΜΗ)

✓ Καταχώριση στην αρμόδια ΔΟΥ

✓ Εγγραφή στο Μητρώο του ΕΦΚΑ (εφόσον απαιτείται)

✓ Απογραφή στο ΙΚΑ για δημιουργία μητρώου εργοδότη (εφόσον απαιτείται)

✓ Καταχώρηση της εταιρίας στο VIES

Αυτή είναι μια γενική περιγραφή για τη διαδικασία που ακολουθείται. Η παρουσία στις υπηρεσίες και η κατάθεση των εγγράφων γίνεται από συνεργάτη του γραφείου με εξουσιοδότηση. Ανάλογα τη δραστηριότητα της επιχείρησης μπορεί να είναι αναγκαίες ειδικές άδειες. Απαραίτητη από την αρχή είναι η ύπαρξη έδρας, η οποία δηλώνεται είτε με μισθωτήριο που έχει αναρτηθεί στο taxis, είτε με συμβόλαιο εάν το ακίνητο είναι ιδιόκτητο.

Μετά την ολοκλήρωση της ίδρυσης εκδίδονται εταιρική σφραγίδα, βιβλία και στοιχεία και δημιουργείται φάκελος για άνοιγμα λογαριασμού όψεως σε Ελληνική Τράπεζα.

Η διαδικασία ίδρυσης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

✓ Σύνταξη Καταστατικού

✓ Προέγκριση επωνυμίας

✓ Υπογραφή καταστατικού σε συμβολαιογράφο

✓ Έκδοση φορολογικού αριθμού ΑΦΜ

✓ Καταχώριση στο Μητρώο του Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΓΕΜΗ)

✓ Καταχώριση στην αρμόδια ΔΟΥ

✓ Εγγραφή στο Μητρώο του ΕΦΚΑ (εφόσον απαιτείται)

✓ Απογραφή στο ΙΚΑ για δημιουργία μητρώου εργοδότη (εφόσον απαιτείται)

✓ Καταχώρηση της εταιρίας στο VIES

✓ Οργάνωση Λογιστικού Σχεδίου σύμφωνα με ΕΛΠ

Αυτή είναι μια γενική περιγραφή για τη διαδικασία που ακολουθείται. Η παρουσία στις υπηρεσίες και η κατάθεση των εγγράφων γίνεται από συνεργάτη του γραφείου με εξουσιοδότηση. Ανάλογα τη δραστηριότητα της επιχείρησης μπορεί να είναι αναγκαίες ειδικές άδειες. Απαραίτητη από την αρχή είναι η ύπαρξη έδρας, η οποία δηλώνεται είτε με μισθωτήριο που έχει αναρτηθεί στο taxis, είτε με συμβόλαιο εάν το ακίνητο είναι ιδιόκτητο.

Μετά την ολοκλήρωση της ίδρυσης εκδίδονται εταιρική σφραγίδα, βιβλία και στοιχεία και δημιουργείται φάκελος για άνοιγμα λογαριασμού όψεως σε Ελληνική Τράπεζα.

Πριν ξεκινήσει η διαδικασία έναρξης ατομικής επιχείρησης, επιλέγουμε τους σχετικούς ΚΑΔ (Κωδικοί Αρίθμησης Δραστηριότητας) που αντιστοιχούν στην επαγγελματική δραστηριότητα που ενδιαφέρει το νέο επαγγελματία.

Ορίζεται ένας κύριος κωδικός δραστηριότητας και όσοι δευτερεύοντες επιθυμούμε.

Για τη διαδικασία έναρξης εμπλέκονται αρχικά η αρμόδια Εφορία και στη συνέχεια γραφείο ΕΦΚΑ, -Επιμελητήριο (ανάλογα τη δραστηριότητα Εμπορικό, Οικονομικό, κλπ). Επίσης ανάλογα τη δραστηριότητα μπορεί να χρειαστεί η ανάλογη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Αρχικά είναι απαραίτητο να ορίσουμε την έδρα της επιχείρησης.

Αυτό ορίζεται είτε από Μισθωτήριο συμβόλαιο υπογεγραμμένο και κατατεθειμένο στο TAXIS από τον ιδιοκτήτη είτε από αντίγραφο συμβολαίου αν η έδρα αποτελεί ιδιοκτησία του νέου επαγγελματία.

Στη συνέχεια χρειαζόμαστε αντίγραφο ταυτότητας και εκκαθαριστικού του νέου επαγγελματία καθώς και αποδεικτικό που να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ.

✓  Επιμέλεια επιστροφών αδικαιολογήτως καταβληθέντων φόρων (φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ, παρακρατηθέντων φόρων κ.α.)
✓ Αιτήσεις επιστροφής που αφορούν εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις

✓ Φορολογικός σχεδιασμός για τις περιπτώσεις διαδοχής του επιχειρηματία, πώλησης της επιχείρησης, απόσχισης κλάδου, συγχώνευσης ή διάσπασης

✓ Εκτιμήσεις / Αξιολογήσεις
✓  Υποστήριξη στην απόκτηση και πώληση εταιρικών μεριδίων
✓ Συγχωνεύσεις Εταιρειών
✓ Υπολογισμός υπεραξίας

✓ Αξιολόγηση προϋποθέσεων υπαγωγής
✓ Διαπίστωση πραγματικού χρόνου διακοπής
✓ Υποβολή αιτήματος διακοπής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Οι πιο σημαντικές εξελίξεις το 2019 για Φοροτεχνικές Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις