Φοροτεχνικές Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

office

Για τη λήψη μίας επιχειρηματικής απόφασης σημαντική βαρύτητα έχει η μελλοντική φορολογική επιβάρυνση, για αυτό είναι απαραίτητο να υπολογίζεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Συνεπώς, κατά τη διαμόρφωση της επιχειρηματικής στρατηγικής, είναι αναγκαίος ένας συνολικός φορολογικός σχεδιασμός.

Η έγκυρη και έγκαιρη φορολογική πληροφόρηση αναδεικνύεται σε ισχυρό και ανταγωνιστικό επιχειρηµατικό πλεονέκτηµα, σε µια εποχή συνεχών και ριζικών αλλαγών της φορολογικής νοµοθεσίας.

Το φοροτεχνικό τµήµα της Link, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία των στελεχών του και τη συνεχή τους ενημέρωση, επιτυγχάνει την άµεση κωδικοποίηση των όποιων αλλαγών και την εφαρμογή ανάλογα με την επιχειρηματική δραστηριότητα, µε αποτέλεσµα την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης και κάθε φορολογούµενου πολίτη, αναπτύσσουµε ένα εµπεριστατωµένο φορολογικό πλάνο, πλήρως εναρµονισµένο µε την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία.

Ταυτόχρονα προγραμματίζουμε την οργάνωση σεµιναρίων επί φορολογικών θεµάτων για την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού που στελεχώνει τα λογιστήρια των πελατών µας.

Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη σε φοροτεχνικές υπηρεσίες όπως:

✓ Επιλογή εταιρικής μορφής
✓  Διεκπεραίωση της διαδικασίας για την σύσταση της Εταιρίας σε Επιμελητήριο, ΟΑΕΕ, ΓΕΜΗ κτλ.
✓ Άνοιγμα εταιρικού λογαριασμού σε Ελληνική Τράπεζα
✓ Διοικητική υποστήριξη για την καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου.
✓ Έκδοση σφραγίδας της εταιρίας.
✓ Καταχώρηση της εταιρίας στο VIES.

✓  Επιμέλεια επιστροφών αδικαιολογήτως καταβληθέντων φόρων (φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ, παρακρατηθέντων φόρων κ.α.)
✓ Αιτήσεις επιστροφής που αφορούν εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις

✓ Φορολογικός σχεδιασμός για τις περιπτώσεις διαδοχής του επιχειρηματία, πώλησης της επιχείρησης, απόσχισης κλάδου, συγχώνευσης ή διάσπασης

✓ Εκτιμήσεις / Αξιολογήσεις
✓  Υποστήριξη στην απόκτηση και πώληση εταιρικών μεριδίων
✓ Συγχωνεύσεις Εταιρειών
✓ Υπολογισμός υπεραξίας

✓ Αξιολόγηση προϋποθέσεων υπαγωγής
✓ Διαπίστωση πραγματικού χρόνου διακοπής
✓ Υποβολή αιτήματος διακοπής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Οι πιο σημαντικές εξελίξεις το 2019 για Φοροτεχνικές Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις