Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ. 1184/2018 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα «Διαδικασία απαλλαγής φόρου προστιθεμένης αξίας κατά: α. τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης, β. την υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης».

Πεδίο εφαρμογής

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας κατά τη: α. θέση μη ενωσιακών εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης, β. παράδοση εγχωρίων εμπορευμάτων τα οποία υπάγονται σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης.

2. Εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής της παρούσας:

α. εμπορεύματα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, όπως αυτά ορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.

β. εμπορεύματα υποκείμενα σε φόρο κατανάλωσης κατά τις διατάξεις της εθνικής τελωνειακής νομοθεσίας.

Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας του καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης

1. Για τη λειτουργία του καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης απαιτείται άδεια λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης η οποία χορηγείται:

α. σε πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στον τομέα της αποθήκευσης και είναι κάτοχοι αδειών ΑΕΟC και AEO-S (τελωνειακές απλουστεύσεις-ασφάλεια και προστασία).

β. σε πρόσωπα τα οποία διαθέτουν ιδιωτικές αποθήκες στα πλαίσια άσκησης της οικονομικής τους δραστηριότητας και είναι κάτοχοι αδειών ΑΕΟ-C και AEO-S (τελωνειακές απλουστεύσεις-ασφάλεια και προστασία).

Οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις για τα πρόσωπα των περιπτώσεων α και β της παρούσας παραγράφου ελέγχονται στο πλαίσιο χορήγησης αδειών ΑΕΟ-C και AEO-S.

2. Ειδικά για τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας, ο διαχειριστής της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης, πέραν των αδειών ΑΕΟ-C και AEO-S, απαιτείται να έχει λάβει μέτρα για να προσδιορίζεται με σαφήνεια η ταυτότητα των επιχειρηματικών του εταίρων-δικαιούχων του καθεστώτος και η πραγματοποίηση εκ μέρους τους συνεχούς ροής εισαγωγών ή εισαγωγών μεγάλου όγκου και αξίας.

Για την εκπλήρωση του ανωτέρω κριτηρίου υποβάλλεται από το διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης έκθεση σκοπιμότητας υπαγωγής εμπορευμάτων στο καθεστώς στην οποία επισυνάπτεται σχετικός κατάλογος επιχειρηματικών εταίρων-δικαιούχων του καθεστώτος.

Η έκθεση σκοπιμότητας υπαγωγής στο καθεστώς θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία και πληροφορίες:

α. πλήρη στοιχεία των δικαιούχων του καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης (επωνυμία, έδρα, EORI, ΑΦΜ),

β. γενική περιγραφή της επιχειρηματικής δραστηριότητας, της οργανωτικής δομής και της δυναμικότητας των επιχειρηματικών εταίρων,

γ. αναφορά σε συμβάσεις συνεργασίας,

δ. κατ΄εκτίμηση στοιχεία για όγκο και αξία εισαγωγών,

ε. πληροφορίες για το είδος των εμπορευμάτων που θα αποτελέσουν αντικείμενο εισαγωγής και τις χώρες προέλευσης αυτών,

στ. στοιχεία σχετικά με την περαιτέρω διάθεση ή διακίνηση των εμπορευμάτων στο εσωτερικό της χώρας, άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε ή τρίτες χώρες κατά την εκκαθάριση του καθεστώτος αποθήκευσης.

ζ. οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει απαραίτητο ο διαχειριστής της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης προς υποστήριξη της έκθεσης.

Οι προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου δεν τυγχάνουν εφαρμογής για διαχειριστές ιδιωτικών αποθηκών της παρούσας.

3. Για τη λειτουργία του καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης απαιτείται τήρηση λογιστικής αποθήκης διακριτή για τα καθεστώτα τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας με δυνατότητα ιχνηλασιμότητας των εμπορευμάτων εντός των αποθηκευτικών εγκατάστασεων.

4. Για τη λειτουργία του καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης απαιτείται η σύσταση εγγύησης από το διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσηςκάτοχο της άδειας, εξαιρουμένων των Φορέων Διαχείρισης Ελευθέρων Ζωνών ή επιχειρήσεων εγκατεστημένων εντός Ελευθέρων Ζωνών.

5. Οι δαπάνες λειτουργίας της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας που αντιπροσωπεύουν το διοικητικό κόστος της τελωνειακής επιτήρησης καθορίζονται σε εξακόσια (600) ευρώ ετησίως και καταβάλλονται αρχικά πριν την έκδοση της άδειας και στη συνέχεια κατά το πρώτο δεκαήμερο κάθε ημερολογιακού έτους στο Τελωνείο ελέγχου. Για το πρώτο έτος λειτουργίας του καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας, το ανωτέρω ποσό προσδιορίζεται αναλογικά βάσει του μήνα έκδοσης της άδειας.

Υποβολή αίτησης

1. Για τη χορήγηση των αδειών της παρούσας υποβάλλεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή αίτηση σύμφωνα με τo υπόδειγμα του Παραρτήματος I.

2. Στην αίτηση συμπληρώνονται τα απαιτούμενα στοιχεία σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος I, δηλώνονται οι αριθμοί των αδειών ΑΕΟ-C και AEO-S και επισυνάπτεται υπόδειγμα λογιστικής αποθήκης.

Ειδικά για άδειες λειτουργίας αποθήκευσης εμπορευμάτων κατόπιν θέσης τους σε ελεύθερη κυκλοφορία, στην αίτηση επισυνάπτεται επίσης η έκθεση σκοπιμότητας της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της παρούσας.

Τα δικαιολογητικά έγγραφα προς υποστήριξη των αναφερομένων στην έκθεση σκοπιμότητας είναι διαθέσιμα προς έλεγχο από την αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης της άδειας.

3. Σε περίπτωση αδειών AEO που έχουν εκδοθεί πέραν τριετίας και δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο επανεξέτασης, στην αίτηση επισυνάπτονται επίσης τα ακόλουθα:

α. αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος ή του νόμιμου εκπροσώπου του με σκοπό την αυτεπάγγελτη αναζήτηση του ποινικού του Μητρώου από την αρμόδια αρχή και πιστοποιητικού περί μη πτωχεύσεως από το Πρωτοδικείο,

β. φορολογική ενημερότητα, όπως προκύπτει από το TAXISnet.

Δείτε αναλυτικά την ΠΟΛ. 1184/2018.

Πηγή: e-forologiax
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ