Η πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) είναι πλέον διαθέσιμη και για τη σύσταση Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.).

Σύντομα θα ολοκληρωθεί η υλοποίηση της e-ΥΜΣ, καθώς απομένει η εξ αποστάσεως σύσταση με πρότυπο καταστατικό για τη σύσταση Ανώνυμης Εταιρίας (Α.Ε.).

Ο αριθμός των συστάσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αυξάνεται με ταχύ ρυθμό, λόγω της μείωσης του κόστους  και του χρόνου σύστασης μιας εταιρίας .

Υπενθυμίζεται, ότι η σύσταση ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά και δεν απαιτείται ούτε φυσική παρουσία σε οποιαδήποτε δημόσια Υπηρεσία, ούτε η προσκόμιση δικαιολογητικών εγγράφων, καθώς συμπληρώνονται μόνο πεδία. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η εταιρεία αποκτά Αριθμό ΓΕΜΗ και ΑΦΜ και αποστέλλονται στους ιδρυτές ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα της εταιρικής σύμβασης και της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.x
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ