Δημοσιεύτηκε η με αριθμό ΠΟΛ.1132/24.8.2017 απόφαση της ΑΑΔΕ, με θέμα «Κοινοποίηση διάταξης άρθρου 74 του Ν.4484/2017». Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4484/2017, ορίζεται ότι:

«Σε εκκρεμείς, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, υποθέσεις ελέγχου επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων ή φόρου προστιθέμενης αξίας, εφόσον το συνολικώς αιτηθέν ποσό των εκκρεμών αιτήσεων ανέρχεται μέχρι του ύψους των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ανά φορολογία και ανά δικαιούχο, η επιστροφή διενεργείται άμεσα, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων. Ως εκκρεμείς νοούνται οι υποθέσεις ελέγχου για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου. Για τις επιστροφές του παρόντος άρθρου δύναται να διενεργείται έλεγχος σε δείγμα που επιλέγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4174/2013 (Α΄ 170).».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η ως άνω διάταξη:

  • Αφορά σε εκκρεμείς, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (1.8.2017), αιτήσεις επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, καθώς και φόρου προστιθέμενης αξίας σε δικαιούχους επιστροφής, ανεξάρτητα από το καθεστώς στο οποίο εντάσσονται.
  • Δεν θεωρούνται εκκρεμείς οι υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου.
  • Όσον αφορά στις εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφών φόρου προστιθέμενης αξίας, η εν λόγω διάταξη έχει εφαρμογή τόσο στα φυσικά όσο και στα νομικά πρόσωπα.
  • Αφορά επιστροφές ποσών φόρου που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, ανά δικαιούχο και ανά φορολογία, συνεπώς κάθε δικαιούχος έχει δυνατότητα ικανοποίησης διαφορετικών αιτημάτων, το καθένα εκ των οποίων δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ
  • Εφαρμόζεται άμεσα, χωρίς τον έλεγχο συνδρομής άλλων προϋποθέσεων, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων.

Δείτε το σύνολο της ΠΟΛ.1132/24.8.2017 απόφασης στην Online Τράπεζα.

Πηγή: e-forologia.grx
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ