Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 έως 61 σχετικά με την Ρύθμιση για την υποβολή δηλώσεων για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών του νόμου, αναφέρεται ότι:

 • Περιλαμβάνει φορολογούμενους, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ελλιπή ή ανακριβή δήλωση, και μπορούν από τη δημοσίευση του παρόντος μέχρι και τις 31.5.2017, να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές, χρεωστικές ή μηδενικές, δηλώσεις, ανεξαρτήτως αν προκύπτει φόρος για καταβολή.
 • Ο νόμος περιλαμβάνει οποιαδήποτε δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι η προθεσμία για την υποβολή της αρχικής δήλωσης είχε λήξει μέχρι τις 30.9.2016.
 • Μετά την υποβολή της δήλωσης διενεργείται, κατά περίπτωση, άμεσος, διοικητικός ή διορθωτικός προσδιορισμός του οφειλόμενου κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς, καθώς και του πρόσθετου φόρου εκπρόθεσμης υποβολής, σύμφωνα με τον Ν. 2523/1997 ή τον Ν. 4174/2013, κατά περίπτωση. Εάν από τις ανωτέρω δηλώσεις δεν προκύπτει φόρος, τέλος ή εισφορά δεν επιβάλλεται πρόστιμο
 • Για αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται μέχρι και τις 31.3.2017, ο τυχόν οφειλόμενος πρόσθετος φόρος ορίζεται στο οκτώ τοις εκατό (8%) του κυρίου φόρου. Για αυτές που υποβάλλονται μεταγενέστερα το ανωτέρω ποσοστό ανέρχεται σε δέκα τοις εκατό (10%)
 • Ο πρόσθετος φόρος αναπροσαρμόζεται περαιτέρω βάσει των συντελεστών αναπροσαρμογής που κυμαίνονται από 25% για φορολογικές χρήσεις έως το 2001 και μηδενίζονται για χρήσεις από το 2010 και μετά
 • Στις διατάξεις της οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, μπορούν να υπαχθούν και φορολογούμενοι για τους οποίους έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί εντολή ελέγχου μέχρι την 31/5/2017. Στην περίπτωση αυτή, ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει τις σχετικές δηλώσεις με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 57, οποτεδήποτε μέχρι την κοινοποίηση της εντολής ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ν. 4174/2013. Οι σχετικές δηλώσεις υποβάλλονται εντός προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών από την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών στον φορολογούμενο, εφαρμοζόμενων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 57. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να κοινοποιήσει προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου ή προστίμων μόνο μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας των ενενήντα (90) ημερών. Ο πρόσθετος φόρος ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του κύριου φόρου, εάν πριν την υποβληθείσα δήλωση δεν έχει κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο προσωρινός προσδιορισμός φόρου ή προστίμων, και σε τριάντα τοις εκατό (30%) του κύριου φόρου, εάν στο μεταξύ έχει κοινοποιηθεί προσωρινός προσδιορισμός. Αν κατά την κατάθεση του νόμου στην Βουλή είχαν κοινοποιηθεί εντολή ελέγχου ή πρόσκληση παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις σχετικές δηλώσεις εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του νόμου. Το ποσοστό πρόσθετου φόρου ορίζεται σε δέκα τρία τοις εκατό (13%) του κυρίου φόρου. Στην περίπτωση που κατά την κατάθεση του νόμου στη Βουλή έχει ήδη κοινοποιηθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου ή προστίμων, ο φορολογούμενος μπορεί να υποβάλει τις δηλώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57 εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου
 • Σχετικά με τα ευεργετήματα του νόμου, το άρθρο 59 προβλέπεται ότι, σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα των άρθρων 58, 58Α και 59 του ν. 4174/2013 ή του άρθρου 7 του ν. 4337/2015 (Α΄129) ή του άρθρου 6 του ν. 2523/1997 ή άλλων διατάξεων, ούτε άλλες φορολογικές, διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις και μέτρα τόσο για τη φορολογητέα ύλη που προκύπτει από τις ως άνω υποβαλλόμενες δηλώσεις όσο και για τις φορολογικές παραβάσεις που αποκαθίστανται με τις δηλώσεις αυτές.
 • Σύμφωνα με το άρθρο 62, από την υπαγωγή στη ρύθμιση εξαιρούνται:
  – Όταν έχουν κοινοποιηθεί πράξεις οριστικού προσδιορισμού φόρου κλπ., μέχρι την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή
  – Σε φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται με επιφύλαξη ή σε φορολογικές δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει επιστροφή φόρου και κατά το μέρος αυτό
  – Σε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με τις οποίες δηλώνεται ζημία της χρήσης στην οποία αφορά η δήλωση
  – Στις περιπτώσεις που δηλώνονται ποσά προερχόμενα από εγκληματικές δραστηριότητες (εξαιρείται η φοροδιαφυγή)
  – Πολιτικά πρόσωπα και συγγενείς αυτών έως β΄ βαθμού σε ευθεία γραμμή και εκ πλαγίου
 • Με το άρθρο 61 του νόμου προσδιορίζεται το μη ανακλητό των δηλώσεων που θα υποβληθούν και η μη επιστροφή τυχών καταβληθέντων ποσών. Η καταβολή της οφειλής γίνεται εφάπαξ, εντός τριάντα (30) ημερών από τον προσδιορισμό του φόρου, του τέλους ή της εισφοράς, ενώ υφίσταται η δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση των οφειλών. Σε περίπτωση μη τήρησης της ρύθμισης, αίρονται τα ωφελήματα του νόμου.

 

ΠΗΓΗ: e-forologiax
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ