Σύμφωνα με το Πολυνομοσχέδιο  4549/2018 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 105 στις 14/6/2018 επήλθαν σημαντικές αλλαγές στο Νόμο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, που πρόκειται να ευνοήσουν πολλούς οφειλέτες.

 1. Ως οφειλές νοούνται οι κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Οι «Οφειλές προς το Δημόσιο» νοούνται οι απαιτήσεις της Φορολογικής Διοίκησης που βεβαιώθηκαν έως την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Οι «Οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης» νοούνται οι απαιτήσεις που βεβαιώθηκαν έως το χρόνο υποβολής της αίτησης και γεννήθηκαν έως την 31η Δεκεμβρίου 2017.

 1. Για τους φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα (ελεύθεροι επαγγελματίες – γιατροί, δικηγόροι, αγρότες κλπ. ) το όριο των 50.000 € για ρύθμιση προς Φορολογική Διοίκηση και 50.000 € προς Ασφαλιστικά Ταμεία γίνεται 125.000 € αντιστοίχως.

 

 1. Οι ομόρρυθμοι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας µπορούν να ζητήσουν τη ρύθμιση και του συνόλου των δικών τους οφειλών, οι οποίες θα επιτρεπόταν να ρυθµιστούν, αν οι εταίροι υπέβαλλαν αίτηση ως ιδιοκτήτες ατοµικής επιχείρησης.

 

 1. Απλοποιείται η πλατφόρμα με την προσκόμιση λιγότερων δικαιολογητικών, καθώς γίνεται αυτόματη ηλεκτρονική ανάκτηση των οφειλών από τις αντίστοιχες υπηρεσίες.

 

 1. Αν δύο ή περισσότεροι πιστωτές έχουν ακριβώς ίσες απαιτήσεις και οι απαιτήσεις τους, αθροιζόμενες µε τις μικρότερες απαιτήσεις, υπερβαίνουν το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού χρέους ή το ποσό των 20.000.000 ευρώ, τότε οι πιστωτές αυτοί συμμετέχουν στη διαδικασία για το σύνολο των απαιτήσεών τους και δεσμεύονται από τη σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών.

 

 1. Εντός δύο (2) εργάσιμων ηµερών από την κατάθεση της αίτησης, η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. διορίζει συντονιστή της διαδικασίας από το μητρώο συντονιστών που τηρείται στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ..

 

 1. Αν µετά την εξέταση των προσκοµισθέντων εγγράφων παραµένει αδικαιολόγητη απόκλιση, που υπερβαίνει το ένα πέµπτο της συνολικής οφειλής προς ρύθµιση, τότε ο συντονιστής ζητά από τον οφειλέτη και τον πιστωτή πρόσθετα αποδεικτικά έγγραφα για το ύψος της απαίτησης εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών.

 

 1. Kαθορίζεται διαδικασία συμπλήρωσης των στοιχείων της αίτησης, καθώς και διόρθωσης των σφαλµάτων της.

 

 1. Ορίζονται προθεσμίες για συγκεκριμένες ενέργειες, όταν τέτοιες προθεσμίες δεν ορίζονται στο νόµο.

 

 1. Προβλέπεται διαδικασία παράτασης της προθεσμίας σε συγκεκριμένη περίπτωση, όταν η µη τήρησή της οφείλεται σε λόγους, τους οποίους δεν µπορεί να ελέγξει το µέρος που ζητά την παράταση.

 

 1. Καθορίζεται διαδικασία διαγραφής της αίτησης µε ταυτόχρονη επανυποβολή της, όταν υπάρχουν ελλείψεις ή σφάλµατα, τα οποία κατά το χρόνο διαπίστωσής τους δεν µπορούν να διορθωθούν µε εισαγωγή των στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Στην περίπτωση αυτή ο συντονιστής που διορίστηκε για τη διαγραφόμενη αίτηση διατηρεί την ιδιότητά του και για τη νέα αίτηση, χωρίς να δικαιούται νέα αµοιβή, ενώ η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 13 υπολογίζεται από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης στα πλαίσια της αρχικής αίτησης.

 

 1. Προβλέπεται δυνατότητα και διαδικασία για την παραίτηση του οφειλέτη από εκκρεµή αίτηση. Στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται η υποβολή νέας αίτησης από τον ίδιο οφειλέτη.

 

 1. Από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης της παραγράφου 2 του άρθρου 7 και για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών, αντί εβδομήντα (70) ημερών, αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση των απαιτήσεων, των οποίων ζητείται η εξωδικαστική ρύθμιση, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά του οφειλέτη, στα οποία περιλαμβάνεται και η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης.


x
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ