Παράταση δόθηκε στις προθεσμίες υποβολής στοιχείων για τη νέα εφαρμογή της ΑΑΔΕ «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων», η οποία υποχρεώνει όλα τα νομικά πρόσωπα  για την καταχώρηση των μετόχων -δικαιούχων της εταιρίας.

Από την εφαρμογή εξαιρούνται όλες οι ατομικές επιχειρήσεις

Όλα τα νομικά πρόσωπα και όλες οι νομικές οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα υποχρεούνται να καταχωρίσουν τα εκ του νόμου απαιτούμενα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους.

Πραγματικός δικαιούχος (beneficial owner) θεωρείται κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο πραγματικά ανήκει ή το οποίο ελέγχει πραγματικά μία εταιρική οντότητα ή για λογαριασμό του οποίου διεξάγονται συναλλαγές ή δραστηριότητες μιας εταιρείας.

ΝΕΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ (μετά από παράταση)

  • Για ΝΕΠΑ, Ναυτικές Εταιρίες, Συμπλοιοκτησίες, Δικηγορικές εταιρίες, έως 25/11/2019.
  • Για ΙΚΕ, Μονοπρόσωπη ΙΚΕ,  Μονοπρόσωπη ΑΕ, Σύλλογο, Σωματείο, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία, Κοινοπραξία, Αλλοδαπή εταιρία  έως 28/11/2019.
  • Για ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, Μονοπρόσωπη ΕΠΕ και ΑΕ έως 12/12/2019.

Κατά την ίδρυση νέων εταιριών, ανεξαρτήτου νομικής μορφής υπάρχει υποχρέωση  της αρχικής καταχώρισης των πραγματικών δικαιούχων στο Μητρώο εντός 60 ημερών από τη σύστασή τους.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Η μη δήλωση συνεπάγεται:

  • Την αδυναμία έκδοσης φορολογικής ενημερότητας των υπόχρεων νομικών προσώπων.
  • Επιβολή προστίμου δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Σύμφωνα με:

  • την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/849/ΕΕ(4η Οδηγία για το ξέπλυμα χρήματος)
  • τον Νόμο 4557/2018 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,

όλα τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες θα πρέπει να καταχωρίσουν τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους σε Κεντρικό ηλεκτρονικό Μητρώο που τηρείται από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα νομικά πρόσωπα και οι οντότητες πρέπει να τηρούν το μητρώο πραγματικών δικαιούχων για να μπορούν να χορηγούν τις πληροφορίες αυτές στα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 5 του νόμου 4557/2018 (Εξωτερικούς λογιστές, ορκωτούς λογιστές, τράπεζες, δικηγόρους, συμβολαιογράφους κλπ) όταν αυτά λαμβάνουν μέτρα δέουσας επιμέλειας (βλέπε απόφαση ΠΟΛ.1204/2018) σύμφωνα με τον νόμο 4557/2018.

 x
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ