• Δικαιούχοι – Επιχειρήσεις

Δικαιούχοι είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

1. Έχουν προβεί στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, σε σχέση με τον  αριθμό θέσεων εργασίας που είχαν τον Μάιο του 2017, με την πρόσληψη πρώην ανέργων κατά το χρονικό διάστημα από 1-6-2017 έως 31-5-2018.

 

2. δεν έχουν προβεί σε μείωση του προϋπάρχοντος προσωπικού που είχαν κατά τον Μάιο του 2017, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

 

  • Επιχορήγηση

Για κάθε μήνα απασχόλησης η επιχορήγηση ανέρχεται στο 50% του μισθολογικού κόστους με ανώτατο ποσό:

1. 400€ για πλήρη απασχόληση

2. 300€ για μερική απασχόληση πενθήμερης βάσης τουλάχιστον 4 ωρών και άνω

3. 200€ για μερική απασχόληση πενθήμερης βάσης 4 ωρών και κάτω.

 

  • Ωφελούμενα άτομα

Πρώην άνεργοι ηλικίας 18-66 ετών που πληρούσαν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι (ανεξαρτήτου διάρκειας) στο μητρώο ανέργων

2. Προσελήφθησαν από τη δικαιούχο επιχείρηση την χρονική περίοδο από 01-06-2017 έως 31/05/2018

 

 

  • Χρόνος υποχρεωτικής απασχόλησης – Δεσμεύσεις

 

Οι επιχειρήσεις που θα λάβουν επιχορήγηση υποχρεούνται να διατηρήσουν τόσο τις επιχορηγούμενες όσο και τις μη επιχορηγούμενες θέσεις εργασίας για κάθε επιπλέον χρονικό διάστημα, ίσο με το αιτούμενο και εγκριθέν διάστημα διάρκειας της επιχορήγησης. Το χρονικό διάστημα της δέσμευσης ξεκινά από την επόμενη της λήξης του χρονικού διαστήματος επιχορήγησης, δηλαδή από την 01/09/2018 και μετά.

Εάν η επιχείρηση μετά την υπαγωγή της στο πρόγραμμα, μειώσει το προσωπικό της (επιχορηγούμενο και μη ) και δεν το αντικαταστήσεις μέσα σε τριάντα ( 30) ημέρες, το πρόγραμμα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό .

 

 

  • Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων

Η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων έχει ξεκινήσει την Τετάρτη 3/10/2018 και ώρα 12:00, και η ημερομηνία λήξης είναι η Τετάρτη 31/10/2018 και ώρα 23:59.

 x
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ