Αύριο, Τετάρτη 8 Νοεμβρίου, ξεκινάει ο τρίτος και τελευταίος κύκλος υποβολής αιτήσεων και θα διαρκέσει έως 13 Δεκεμβρίου 2017.

 

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης , ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων.

 

Ύψος της ενίσχυσης

  • 5.000 έως 25.000 € στην περίπτωση ενός δικαιούχου
  • 5.000 έως 40.000 € για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων
  • 5.000 έως 50.000 € για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων

 

Ποσοστό Ενίσχυσης

Το ποσοστό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 100% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών.

 

Δυνητικοί δικαιούχοι

  • Κατηγορία δικαιούχων Α
  • Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή
  • Μισθωτοί (πλήρους ή μερικής απασχόλησης) ή
  • Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δραστηριοποιούνται σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητά του (τίτλο σπουδών) και οι οποίοι θα διακόψουν την υφιστάμενη ατομική τους επιχείρηση για τη συμμετοχή τους σε δημιουργία συνεργατικού σχήματος μαζί με άνεργους ή/και μισθωτούς
  • Κατηγορία δικαιούχων Β
  • Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δραστηριοποιούνταν σε ένα τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητα τους ΚΑΔ

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Φυσικά πρόσωπα που έχουν αποκτήσει μετά την 1/1/1995 το πρώτο πτυχίο τους από σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμης σχολής.

 x
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ