Μετά τη δημοσίευση του νόμου 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις» (για τις αλλαγές στα εργασιακά και στο ασφαλιστικό) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. 137Α/13.9.2017), τέθηκαν σε ισχύ αρκετές διατάξεις μεταξύ των οποίων και αυτές που αφορούν στην προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής σημαντικών εντύπων στο Π.Σ. Εργάνη.

Δείτε τις αλλαγές αυτές μέσα από τον παρακάτω πίνακα: 

ΟΠΣ – ΣΕΠΕ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Ε6: Καταγγελία σύμβασης αορίστου χρόνου
(με ή χωρίς προειδοποίηση)
Η διαδικασία ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε6 (καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, με ή χωρίς προειδοποίηση) υλοποιείται σε δύο στάδια: Ο εργοδότης, αρχικά, συμπληρώνει την ηλεκτρονική φόρμα του εντύπου Ε6, την εκτυπώνει και ακολούθως, αφού τεθούν οι υπογραφές ιδιοχείρως του εργοδότη και του εργαζομένου, ο εργοδότης ολοκληρώνει την ηλεκτρονική υποβολή επισυνάπτοντας το αρχείο τού ηλεκτρονικά σαρωμένου εντύπου με τις προαναφερθείσες υπογραφές,εντός  προθεσμίας οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών. Οι νέες διατάξειςαναφορικά με την προθεσμία υποβολήςισχύουν από τη δημοσίευση του νόμου στο Φ.Ε.Κ., ήτοι από13.9.2017.
Α. Καταγγελία σύμβασης αορίστου χρόνου στις 11.9.2017.Η προθεσμία υποβολής είναι 8 ημερολογιακές ημέρες.
Β. Καταγγελία σύμβασης αορίστου χρόνου στις 14.9.2017. Η προθεσμία υποβολής είναι 4εργάσιμες ημέρες (δηλαδή έως20.9.2017).
Ε7: Βεβαίωση – δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου Υποβάλλεται μέσα σε οκτώ (8)τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρεςαπό τη λήξη της σύμβασης ή του έργου. Οι νέες διατάξεις αναφορικά με την προθεσμία υποβολήςισχύουν από τη δημοσίευση του νόμου στο Φ.Ε.Κ. ήτοι από13.9.2017. Α. Λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου ή έργου στις 11.9.2017. Η προθεσμία υποβολής είναι 8 ημερολογιακές ημέρες.
Β. Λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου ή έργου στις 14.9.2017. Η προθεσμία υποβολής είναι 4εργάσιμες ημέρες (δηλαδή έως20.9.2017).
Ε5: Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού Η υποχρέωση για αναγγελία της οικειοθελούς αποχώρησης των εργαζομένων ορίζεται εντός οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών 4εργάσιμων ημερών στο σύστημαΕΡΓΑΝΗ.  Η αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά είτε από ηλεκτρονικά σαρωμένο έντυπο υπογεγραμμένο από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο είτε από εξώδικη δήλωση του εργοδότη προς τον εργαζόμενο, με την οποία τον ενημερώνει ότι έχει χωρήσει οικειοθελής αποχώρησή του και ότι αυτή θα αναγγελθεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».Στην τελευταία περίπτωση, η εξώδικη δήλωση του εργοδότη επιδίδεται στον εργαζόμενο το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την οικειοθελή του αποχώρηση και η αναγγελία γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την επίδοση της εξώδικης δήλωσης. Αν ο εργοδότης δεν τηρήσει εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής των συνοδευτικών εγγράφων της παρούσας, η σύμβαση εργασίας θεωρείται ότι λύθηκε με άτακτη καταγγελία του εργοδότη Οι νέες διατάξεις αναφορικά με την προθεσμία υποβολής και τη νέα διαδικασίαισχύουν από τη δημοσίευση του νόμου στο Φ.Ε.Κ. ήτοι από13.9.2017. Α. Οικειοθελής αποχώρηση μισθωτού στις 11.9.2017 (τελευταία ημέρα εργασίας). Η προθεσμία υποβολής είναι 8 ημερολογιακές ημέρες, ενώ δεν χρειάζεται ηλεκτρονικά σαρωμένο έντυπο υπογεγραμμένο (σ.σ. με την ίδια δηλαδή διαδικασία που ίσχυε πριν την αλλαγή του νόμου).
Β. Οικειοθελής αποχώρηση στις 14.9.2017 (τελευταία ημέρα εργασίας)Ο εργαζόμενος υπογράφει την αποχώρηση. Η προθεσμία υποβολής είναι 4εργάσιμες ημέρες (δηλαδή πρέπει να υποβληθεί μέχρι 20.9.2017), ενώ χρειάζεται το ηλεκτρονικά σαρωμένο έντυπο υπογεγραμμένο από τον εργαζόμενο και τον εργοδότη.
Γ. Οικειοθελής αποχώρηση στις 14.9.2017 (τελευταία ημέρα εργασίας)Ο εργαζόμενος αποχωρεί από την εργασία του χωρίς όμως να υπογράψει την οικειοθελή αποχώρηση.Ο εργοδότης υποχρεούται να επιδώσει στον εργαζόμενο εξώδικη δήλωση το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την οικειοθελή του αποχώρηση (δηλαδή μέχρι 20.9.2017)  και στη συνέχεια να υποβάλλει ηλεκτρονικά το έντυπο Ε5 στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα από την επίδοση, ήτοι στις 21.9.2017 (σ.σ. εφόσον επιδόθηκε στις 20.9.2017 και συνοδευόμενο με την εξώδικη δήλωση).

Υπερωρίες – υπερεργασία

Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, το αργότερο έως και την ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση πριν την έναρξη πραγματοποίησής της. Οι νέες διατάξεις θαισχύσουν μετά τη δημοσίευση απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θα αναμένουμε την απόφαση.

ΟΠΣ – ΣΕΠΕ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ  ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Οικοδομικά και τεχνικά έργα

Στο ΟΠΣ – ΣΕΠΕ είναι υποχρεωτική η τήρηση των στοιχείων του απασχολούμενου προσωπικού σε οικοδομική εργασία ή τεχνικό έργο. Αντίγραφο του εντύπου της ως άνω αναγγελίας για κάθε ημέρα απασχόλησης τηρείται στον τόπο εκτέλεσης του έργου με ευθύνη του εργοδότη και τίθεται στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων, προς έλεγχο, οσάκις ζητείται. Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω υποχρέωσης επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθ. 24 του ν. 3996/2011 (Α’ 170). Για τους σκοπούς των διατάξεων αυτών, ως εργοδότης θεωρείται ο εργολάβος και ο υπεργολάβος που έχουν αναλάβει την εκτέλεση της οικοδομικής εργασίας ή του τεχνικού έργου

Οι νέες διατάξεις ισχύουν μετά τη δημοσίευση απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την οποία θα καθορίζεται η διαδικασία της αναγγελίας, τα στοιχεία που περιλαμβάνει, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Θα αναμένουμε την απόφαση.

Πηγή: Taxheavenx
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ