Όλοι οι επαγγελματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δηλώνουν ηλεκτρονικά τον ή τους Επαγγελματικό/ούς Λογαριασμό/ούς στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr).

Στον επαγγελματικό λογαριασμό οι υπόχρεοι αποδέχονται συναλλαγές που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής όπως, ενδεικτικά, μέσα πληρωμής με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές με μετρητά.

Δήλωση ίδιου Επαγγελματικού Λογαριασμού από διαφορετικούς δικαιούχους πληρωμής δεν επιτρέπεται και η ΑΑΔΕ προβαίνει σε απενεργοποίηση των Λογαριασμών.

Οι δικαιούχοι πληρωμής δύνανται να διαγράφουν Επαγγελματικό Λογαριασμό ή/και να προβαίνουν σε προσθήκη Επαγγελματικού λογαριασμού, σε περίπτωση τροποποίησης.

Α. Υποχρεούνται να έχουν επαγγελματικό λογαριασμό, όσοι υποχρεούνται να εγκαταστήσουν POS.

Σύμφωνα με το άρθρο 74 ν.4472/2017, εντός τριετίας από τη δημοσίευση του νόμου αυτού (ήτοι, έως την 19 Μαΐου 2020), όλοι οι «δικαιούχοι πληρωμής» που κάνουν συναλλαγές με μη επαγγελματίες, θα υπόκεινται σταδιακά, ανάλογα με τη δραστηριότητά τους, στην υποχρέωση αποδοχής πληρωμών με κάρτα.

Συνεπώς, υποχρέωση τήρησης επαγγελματικού λογαριασμού έχουν μόνο εκείνες οι δραστηριότητες που έχουν υπαχθεί στην υποχρέωση αποδοχής πληρωμών με κάρτα.

Β. Ουσιαστικά ζητήματα

Η κεντρική ιδέα του επαγγελματικού λογαριασμού

Από τη φύση του, ο επαγγελματικός τραπεζικός λογαριασμός αφορά μόνο τα φυσικά πρόσωπα. Στις εταιρίες είναι κατά κάποιο τρόπο αναγκαστικό ότι όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί είναι και «επαγγελματικοί», διότι δεν υπάρχουν μη επαγγελματικές τραπεζικές κινήσεις.

Η Υπουργική Απόφαση για τον επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό είναι σαφής:

  • Όλες οι τραπεζικές κινήσεις που αφορούν την επαγγελματική δραστηριότητα του φυσικού προσώπου, είτε δαπάνες είτε έσοδα, πρέπει να γίνονται μέσω του επαγγελματικού λογαριασμού (ή μέσω των περισσότερων του ενός λογαριασμών).
  • Καμία τραπεζική κίνηση που αφορά την προσωπική δραστηριότητα του φυσικού προσώπου δεν πρέπει να γίνεται μέσω του επαγγελματικού λογαριασμού.

Συμπέρασμα: Ο επαγγελματικός λογαριασμός σηματοδοτεί τον αυστηρό διαχωρισμό προσωπικής και τραπεζικής συναλλακτικής δραστηριότητας.

Συνεπώς, αυτό που μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε ασφαλέστερη τήρηση του επαγγελματικού λογαριασμού είναι:

  • Κάθε κατάθεση-είσπραξη να είναι καταχωρημένη στο βιβλίο εσόδων-εξόδων ως έσοδο.
  • Κάθε πληρωμή να είναι καταχωρημένη στο βιβλίο εσόδων-εξόδων ως έξοδο.

Οι δύο αυτοί απλοί κανόνες είναι ο πυρήνας των όσων πρέπει να προσέχουμε σε σχέση με τον επαγγελματικό λογαριασμό.

Η διάταξη της Υπουργικής Απόφασης περί μετρητών σημαίνει δύο πράγματα:

α) Τα μετρητά που τυχόν έχουμε εισπράξει από τον πελάτη μας και τα καταθέτουμε στην τράπεζα (π.χ. επειδή η συναλλαγή είναι άνω των 500 ευρώ) πρέπει να κατατίθενται στον επαγγελματικό και όχι σε «προσωπικό» λογαριασμό.

β) Όταν οι πελάτες μας καταθέτουν την αμοιβή μας σε μετρητά, θα πρέπει να κάνουν τέτοιες καταθέσεις μόνον σε τραπεζικούς μας λογαριασμούς δηλωμένους ως επαγγελματικούς.

Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αντιμετώπιση ελέγχων– ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ήδη, έχει αναφερθεί ότι οι μελλοντικοί φορολογικοί έλεγχοι θα εκκινούν από τον επαγγελματικό λογαριασμό.

Πρέπει, συνεπώς, εμείς σε κάθε περίπτωση να έχουμε έτοιμη την τεκμηρίωση της κάθε κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού και να κρατάμε αντίγραφα.

Εάν ξεκινήσει ο φορολογικός έλεγχος, εμείς τότε πιθανότατα δεν θα έχουμε πια χρόνο να κάνουμε τίποτε ως διορθωτική κίνηση. Συνεπώς, η σωστή προετοιμασία είναι η μόνη μας άμυνα απέναντι στους φορολογικούς ελέγχους.x
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ