Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έγινε η προδημοσίευση που άφορα στις δράσεις:

4.1.1. «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης»

και

4.1.3. «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του Περιβάλλοντος»

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Φυσικά πρόσωπα

 • Να είναι κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης
 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας και να μην υπερβαίνουν το 60ο έτος.
 • Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωτικό Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ)  και να έχουν υποβάλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το τρέχον (2017) έτος.
 • Να έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού . Επιπρόσθετα σε ότι αφορά στη Δράση 4.1.1. τα υποψήφια φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες

Νομικά πρόσωπα

 • Να είναι εγγεγραμμένοι στο ΟΣΔΕ και να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το τρέχον (2017) έτος.
 • Να έχουν εξουσιοδοτήσει ένα φυσικό πρόσωπο να λειτουργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος για τους σκοπούς του προγράμματος
 • Ειδικά για την δράση 4.1.1. τα υποψήφια νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας

Συλλογικά σχήματα

 • Να είναι εγγεγραμμένοι και ενήμεροι στο μητρώο που ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία
 • Να έχουν εξουσιοδοτήσει ένα φυσικό πρόσωπο να λειτουργεί ως κοινός νόμιμος εκπρόσωπος για τους σκοπούς του προγράμματος.
 • Να έχουν τρείς τελευταίες χρήσεις κερδοφόρο Μ/Ο προ φόρων και αποσβέσεων και κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των €30.000.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 Στα πλαίσια της Δράσης 4.1.1

 • Ανέγερση – Επέκταση – Εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
 • Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού ή ανθοκομικού αυτοκινήτου
 • Αγορά – μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών μη ποωδών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δε γίνεται με σπορά στον αγρό
 • Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων
 • Αγορά εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης
 • Γενικές δαπάνες όπου περιλαμβάνεται κάθε άυλη δαπάνη που συνδέεται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου

Στα πλαίσια της Δράσης 4.1.3

 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων της εκμετάλλευσης.
 • Κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που προσαρμόζονται στις  ενεργειακές ανάγκες αυτοκατανάλωσης της εκμετάλλευσης.
 • Γενικές δαπάνες όπου περιλαμβάνεται κάθε άυλη δαπάνη που συνδέεται άμεσα με την επένδυση.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   Από €10.00  έως  €500.000   κατά περίπτωση

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ :  40% – 85% ανάλογα με την Περιφέρεια που υλοποιείται η Δράση

 

Μπορείτε να δηλώσετε ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα στο τηλέφωνο 2310285861 ή στο email: link@link.com.gr και να ετοιμάσουμε το φάκελό σας μόλις ανακοινωθούν οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων.

 x
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ