Η δράση αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία του Covid 19 όλων των τομέων της οικονομίας εκτός της πρωτογενούς παραγωγής και της αλιείας.

Ο στόχος της δράσης είναι να παρασχεθεί στοχευμένα δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει ρευστότητα στην αγορά για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου Covid-19.

Πιο συγκεκριμένα η δράση αφορά στην ενίσχυση των επιχειρήσεων με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη των εξόδων τους.

Η δημοσίευση της επίσημης προκήρυξης της δράσης θα πραγματοποιηθεί άμεσα.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης είναι 150 εκ. €.

Το όριο επιχορήγησης είναι από 5.000 ευρώ κατ’ ελάχιστο έως 50.000 ευρώ μέγιστο.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Ενισχύονται υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες:

 • Έχουν έδρα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 • Απασχολούσαν λιγότερα από 50 άτομα το 2019
 • Έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν τις 01/01/2019
 • Δεν ήταν προβληματικές στις 31/12/2019
 • Έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης και στον οποίο θα πρέπει να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.
 • Λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/ εμπορικού χαρακτήρα (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ατομική Επιχείρηση, Ν.Ε.Π.Α., ΚοινΣεΠ, Συνεταιρισμός, Δικηγορική Εταιρεία
 • Έχουν πληγεί από την πανδημία του Covid 19

ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διατηρήσουν την τελευταία ημέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης  ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσαν κατά τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΗΣ

Η δράση χρηματοδοτεί το κεφάλαιο κίνησης των επιχειρήσεων με τη μορφή της ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ.

Πιο συγκεκριμένα επιχορηγεί μία επιχείρηση με ποσό ίσο με το 50% των εξόδων του 2019.

Το όριο επιχορήγησης είναι από 5.000€ κατ’ ελάχιστο έως 50.000€ μέγιστο. Δηλαδή δεν μπορούν να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις με έξοδα κάτω από 10.000€ ενώ οι επιχειρήσεις με έξοδα πάνω από 100.000€ θα επιδοτηθούν με 50.000€.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα των:

 • Αγορών εμπορευμάτων χρήσης
 • Αγορών Α Υλών και Υλικών χρήσης
 • Σύνολο δαπανών για παροχή υπηρεσιών
 • Σύνολο Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
 • Σύνολο των παροχών σε εργαζόμενους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές – βιολογικές δραστηριότητες).

ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ & ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η περίοδος υποβολής προτάσεων  ξεκινάει από 10/9/2020 έως 09/10/2020 και ώρα 15:00. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν θα δοθεί παράταση!

Η επιχορήγηση του κεφαλαίου κίνησης θα καταβληθεί εντός του 1ου Τριμήνου του 2021.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιλεξιμότητα της πρότασης μεταξύ άλλων θα είναι:

1.Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση ή περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή σε εξυγίανση ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών.

2.  Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση, ή θέση σε αναγκαστική διαχείριση, ή θέση σε εξυγίανση ή σε παύση πληρωμών ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021. Αυτό θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Λόγω χρονικής αναμονής αρκετών ημερών ή και εβδομάδων για την έκδοση των απαραίτητων δικαιολογητικών από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν άμεσα μαζί μας για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας τους, την έγκαιρη συλλογή των δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση της διαιδκασίας. Στοιχεία επικοινωνίας: 2310285861, e-mail: epidotisi@link.com.gr .x
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ