Παραθέτουμε τις σημαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του μηνός Φεβρουαρίου 2019.

Επισημάνσεις:

Στο συγκεκριμένο μήνα εκτός από τις συνήθεις υποχρεώσεις, υπάρχουν και οι παρακάτω για τις οποίες πρέπει να δοθεί προσοχή:

α) έως τις 15.2.2019 πραγματοποιείται η καταβολή της Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (2% υπέρ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) και η υποβολή της Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (Α.Κ.Ε.Ε.Δ.) επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου, για την τιμολογημένη δαπάνη του χρονικού διαστήματος από 16.11.2017 έως και 31.12.2018, σύμφωνα με την παράταση που ανακοίνωσε ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. στις 23.1.2019,

β) έως τις 20.2.2019 πραγματοποιείται η υποβολή δήλωσης και η καταβολή χαρτοσήμου διαφόρων περιπτώσεων για το τρίμηνο Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2018,

γ) έως τις 28.2.2019 πραγματοποιείται η ηλεκτρονική δήλωση των επαγγελματικών λογαριασμών στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε., μετά την αλλαγή της προθεσμίας που πραγματοποιήθηκε με την με αρ. Α.1033/2019 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 163/30-01-2019),

δ) έως τις 28.2.2019 πραγματοποιείται η υποβολή των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα για το φορολογικό έτος 2018,

ε) έως τις 28.2.2019 πραγματοποιείται η διαβίβαση στοιχείων στην Α.Α.Δ.Ε. ορισμένων υπόχρεων, όπως προβλέπεται από τις  ΠΟΛ.1077/26.3.2012, ΠΟΛ.1033/28.1.2014 και τις διευκρινήσεις που δόθηκαν με την ΠΟΛ.1122/16.6.2015 (δείτε παρακάτω αναλυτικά),

στ) έως τις 28.2.2019 πραγματοποιείται η ηλεκτρονική υποβολή στο σύστημα «Εργάνη» του εντύπου Ε11 (γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας), μετά την παράταση που δόθηκε με την με αρ. 2428/Δ1.853/2019 Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 110/25-01-2019),

ζ) έως τις 28.2.2019 πραγματοποιείται η υποβολή της δήλωσης και η καταβολή του 1/4 του οφειλόμενου φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας,

η) έως τις 28.2.2019 πραγματοποιείται η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης από τους λογιστές – φοροτεχνικούς στο Ο.Ε.Ε.,

θ) έως τις 28.2.2019 πραγματοποιείται η υποβολή ανέκκλητης δήλωσης, για τη δυνατότητα επιλογής υποβολής ξεχωριστών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος συζύγων,

ι) έως τις 28.2.2019 πραγματοποιείται η υποβολή δήλωσης επιβεβαίωσης πλοίων που διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα, για την εφαρμογή των απαλλαγών των περ. α΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθ. 27 του Κ.Φ.Π.Α. και

κ) έως τις 28.2.2019 πραγματοποιείται η οριστικοποίηση από τον διαχειριστή ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης, της εικόνας του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» για το προηγούμενο έτος.

Υποχρεώσεις Φεβρουαρίου 2019

11 Φεβρ. 2019

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 11 Φεβρ. 2019 Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Ιανουαρίου

Φ.Π.Α.

 1. 11 Φεβρ. 2019 Υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου

15 Φεβρ. 2019 Φ.Π.Α.

 1. 15 Φεβρ. 2019 Υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου μηνός Ιανουαρίου

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 15 Φεβρ. 2019 Καταβολή Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (2% υπέρ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) και υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (Α.Κ.Ε.Ε.Δ.) επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου, για την τιμολογημένη δαπάνη του χρονικού διαστήματος από 16.11.2017 έως και 28.12.2018

 2. 15 Φεβρ. 2019 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών μηνός Ιανουαρίου

18 Φεβρ. 2019

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 18 Φεβρ. 2019 Υποβολή και πληρωμή χρηματικού ποσού 35% επί του μικτού κέρδους εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη μέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. μηνός Ιανουαρίου

20 Φεβρ. 2019 Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 20 Φεβρ. 2019 Υποβολή δήλωσης και καταβολή χαρτοσήμου διαφόρων περιπτώσεων τριμήνου Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου

 2. 20 Φεβρ. 2019 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων μηνός Ιανουαρίου

 3. 20 Φεβρ. 2019 Αποστολή από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, στοιχείων συναλλαγών που έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για το μήνα Ιανουάριο

 4. 20 Φεβρ. 2019 Υποβολή Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής, για αναχωρήσεις μισθωτών ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα

Διαβίβαση στοιχείων

 1. 20 Φεβρ. 2019 Διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων προηγούμενου μηνός από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία

25 Φεβρ. 2019

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 25 Φεβρ. 2019 Υποβολή εντύπου εφαρμογής άρθ. 63 ν.4172/2013, για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στα καταβαλλόμενα ενδοομιλικά μερίσματα, καθώς και στους τόκους και δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, μηνός Δεκεμβρίου

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 25 Φεβρ. 2019 Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα μηνός Δεκεμβρίου

26 Φεβρ. 2019

Φ.Π.Α.

 1. 26 Φεβρ. 2019 Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 26 Φεβρ. 2019 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας

28 Φεβρ. 2019

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 28 Φεβρ. 2019 Υποχρέωση ηλεκτρονικής δήλωσης Επαγγελματικών Λογαριασμών στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε.

 2. 28 Φεβρ. 2019 Ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε11 (γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας)

 3. 28 Φεβρ. 2019 Τέλος συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας μηνός Δεκεμβρίου

 4. 28 Φεβρ. 2019 Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης λογιστή – φοροτεχνικού στο Ο.Ε.Ε.

 5. 28 Φεβρ. 2019 Απόδοση φόρου διαμονής (άρθ. 53 ν.4389/2016) μηνός Ιανουαρίου

 6. 28 Φεβρ. 2019 Υποβολή ανέκκλητης δήλωσης, για τη δυνατότητα επιλογής υποβολής ξεχωριστών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος συζύγων

 7. 28 Φεβρ. 2019 Οριστικοποίηση από τον διαχειριστή ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης, της εικόνας του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» για το προηγούμενο έτος

 8. 28 Φεβρ. 2019 Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα

 9. 28 Φεβρ. 2019 Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης (Αφορά στο μήνα Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους)

 10. 28 Φεβρ. 2019 Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (Περίοδος έκδοσης λογαριασμού – Δεκέμβριος προηγούμενου έτους)

 11. 28 Φεβρ. 2019 Καταβολή Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (2% υπέρ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) και υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (Α.Κ.Ε.Ε.Δ.) επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου, για την τιμολογημένη δαπάνη του προηγούμενου μήνα

Βεβαιώσεις αποδοχών, συντάξεων, αμοιβών κ.λπ.

 1. 28 Φεβρ. 2019 Υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα για το φορολογικό έτος 2018

Πληροφοριακά στοιχεία μίσθωσης

 1. 28 Φεβρ. 2019 Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου (περιόδου Ιανουαρίου)

Φόροι και λοιπές υποχρεώσεις πλοίων

 1. 28 Φεβρ. 2019 Υποβολή δήλωσης και καταβολή του 1/4 του οφειλόμενου φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας

 2. 28 Φεβρ. 2019 Υποβολή δήλωσης επιβεβαίωσης πλοίων που διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα, για την εφαρμογή των απαλλαγών των περ. α΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθ. 27 του Κ.Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.

 1. 28 Φεβρ. 2019 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (χρεωστικής – μηδενικής – πιστωτικής) για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία, μηνός Ιανουαρίου

Δήλωση Intrastat

 1. 28 Φεβρ. 2019 Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat μηνός Ιανουαρίου

Διαβίβαση στοιχείων

 1. 28 Φεβρ. 2019 Διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων προηγούμενου έτους δημοσίων θεραπευτηρίων, κλινικών των ταμείων ασφάλισης και των ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης

 2. 28 Φεβρ. 2019 Διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων (ασφαλίστρων κ.λπ.) προηγούμενου έτους από επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης

 3. 28 Φεβρ. 2019 Διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων προηγούμενου έτους από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών, ιδρύματα πληρωμών, Ελληνικά Ταχυδρομεία, Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. και Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 28 Φεβρ. 2019 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (Φ.Μ.Υ.), συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα (Περιόδου Δεκεμβρίου)

 2. 28 Φεβρ. 2019 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Δεκεμβρίου)

 3. 28 Φεβρ. 2019 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (Περιόδου Δεκεμβρίου)

 4. 28 Φεβρ. 2019 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Δεκεμβρίου)

 5. 28 Φεβρ. 2019 Υποβολή δήλωσης και απόδοση προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και του παρακρατούμενου φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους (Περιόδου Δεκεμβρίου)

Α.Π.Δ. Ε.Φ.Κ.Α.

 1. 28 Φεβρ. 2019 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων – Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

 2. 28 Φεβρ. 2019 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Α.Π.Δ. για εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων μηνός Ιανουαρίου, ηλεκτρονικά ή σε υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.

Αργίες δημοσίου για το 2019

Πρωτοχρονιά Τρίτη 1 Ιανουαρίου 2019
Τα Άγια Θεοφάνια Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2019
Καθαρά Δευτέρα Δευτέρα 11 Μαρτίου 2019
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019
Μεγάλη Παρασκευή Παρασκευή 26 Απριλίου 2019
Μεγάλο Σάββατο Σαββάτο 27 Απριλίου 2019
Πάσχα Κυριακή 28 Απριλίου 2019
Δεύτερη μέρα του Πάσχα Δευτέρα 29 Απριλίου 2019
Πρωτομαγιά Τετάρτη 1 Μαΐου 2019
Αγίου Πνεύματος Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019
Κοίμηση της Θεοτόκου Πέμπτη 15 Αυγούστου 2019
28η Οκτωβρίου Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2019
Χριστούγεννα Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου 2019
Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου 2019
Πρωτοχρονιά επόμενου έτους Τετάρτη 1 Ιανουαρίου 2020

Πηγή: taxheavenx
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ