Εκδόθηκε από την Γ΄Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης η με αριθμ. πρωτ.: 65/Γ/2018εγκύκλιος αναφορικά με τη σύνταξη των καταλόγων υπόχρεων για Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) για το έτος 2018 (χρήση 2017).

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 με τίτλο «Υπόχρεοι σε Δήλωση» του ν. 3213/2003, ορίζεται ότι «Το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους διαβιβάζεται, κατά περίπτωση, στα αρμόδια όργανα ελέγχου κατάλογος των ελεγχόμενων προσώπων.»

Εν αναμονή της έκδοσης της νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), η οποία πρόκειται να αντικαταστήσει την ακυρωθείσα από το Συμβούλιο της Επικρατείας ΚΥΑ με αριθμό 1069/19.10.2017 (ΦΕΚ Β’ 3702), καλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες διοίκησης/διοικητικού/προσωπικού των φορέων, στους οποίους υπάγονται οι υπόχρεοι σε Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) προς τη Γ’ Μονάδα της “Αρχής” για το έτος 2018 (χρήση 2017), να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις όποιες τυχόν εσωτερικές τους διαδικασίες για τη σύνταξη του ετήσιου καταλόγου 2018, βάσει όσων προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003, όπως ισχύει.

Στον κατάλογο των υπόχρεων σε Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. του έτους 2018, πρέπει να περιλαμβάνονται όσοι απέκτησαν, διατηρούσαν ή απώλεσαν ιδιότητα από 1/1/2017 έως 31/12/2017.

Διευκρινίζεται ότι, η ηλεκτρονική υποβολή του καταλόγου ακολουθεί χρονικά τη σύνταξή του και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τον κατάλογο που πρέπει να συντάσσεται και να υπογράφεται αρμοδίως και να παραμένει στο αρχείο του φορέα υπόχρεων, καθώς είναι πιθανό να αναζητηθεί σε περίπτωση ελέγχου. Οι πιστοποιημένοι χρήστες των φορέων υπόχρεων ενημερώνουν την ηλεκτρονική εφαρμογή με τα δεδομένα του καταλόγου, που έχει αρμοδίως συνταχθεί και υπογραφεί, όταν ενημερωθούν σχετικά από τα όργανα ελέγχου.

Προκειμένου να είναι εφικτή η ανάρτηση του καταλόγου, παρακαλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες διοίκησης/διοικητικού/προσωπικού των φορέων, στους οποίους υπάγονται οι υπόχρεοι για Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. (εφεξής Φορείς Υπόχρεων, π.χ. Νοσοκομεία, Δήμοι, κ.ο.κ.), να ορίσουν – στην περίπτωση που δεν έχουν ήδη προβεί – κατ’ ελάχιστον έναν υπάλληλο και έναν αναπληρωτή του που να υπηρετούν στις υπηρεσίες αυτές (εφεξής, υπεύθυνοι επικοινωνίας και σύνταξης καταλόγου), οι οποίοι θα πιστοποιηθούν ως χρήστες του ηλεκτρονικού συστήματος γνωστοποιώντας άμεσα και το αργότερο εντός 15 ημερών από την ημέρα έκδοσης της παρούσας, στη Γ’ Μονάδα Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής, τα παρακάτω στοιχεία:

• Πλήρη Επωνυμία του Φορέα ή των Φορέων που εποπτεύουν το Φορέα Υπόχρεων (παράδειγμα: Υπουργείο Υγείας, Υγειονομική Περιφέρεια), όπως ρητά αναγράφεται στο Μητρώο της Απογραφής για το Δημόσιο ή στο ΓΕΜΗ για τον Ιδιωτικό Τομέα.

• Πλήρη Επωνυμία Φορέα Υπόχρεων (παράδειγμα: Όνομα Νοσοκομείου), όπως ρητά αναγράφεται στο Μητρώο της Απογραφής για το Δημόσιο ή στο ΓΕΜΗ.

• ΑΦΜ Φορέα Υποχρέων (Παράδειγμα: ΑΦΜ Νοσοκομείου).

• Ταχυδρομική Διεύθυνση (οδό, αριθμό και ταχυδρομικό κώδικα) Φορέα Υποχρέων.

• Δήμο, στον οποίο υπάγεται ο Φορέας Υποχρέων.

• Νομική Μορφή Φορέα Υποχρέων (Δημόσια Υπηρεσία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α’ Βαθμού, ΟΤΑ Β’ Βαθμού, Ανεξάρτητη Αρχή, Εταιρεία κάθε νομικής μορφής – ΑΕ, ΕΠΕ, EE, ΟΕ, IKE – ΝΠΙΔ ή άλλες περιπτώσεις).

• Ονοματεπώνυμο υπευθύνων (υπεύθυνου/αναπληρωτή) επικοινωνίας και σύνταξης καταλόγου Υπόχρεων για το Φορέα Υπόχρεων.

• ΑΦΜ υπευθύνων επικοινωνίας και σύνταξης καταλόγου.

• Διεύθυνση και Τμήμα που υπηρετούν οι υπεύθυνοι επικοινωνίας και σύνταξης καταλόγου.

• Υπηρεσιακή διακριτή ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (e-mail address) για κάθε υπεύθυνο επικοινωνίας και σύνταξης καταλόγου (ή προσωπική δ/νση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας – e-mail address-, εφόσον δεν υφίσταται υπηρεσιακό).

• Αριθμός σταθερού υπηρεσιακού τηλεφώνου υπευθύνων επικοινωνίας και σύνταξης καταλόγου.

• Ταχυδρομική διεύθυνση υπηρεσίας των υπευθύνων επικοινωνίας και σύνταξης καταλόγου.

Πρότυπο λογιστικό φύλλο συμπλήρωσης στοιχείων φορέων (excel) έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής (http://www.hellenic-fiu.gr) στην επιλογή «Ανακοινώσεις». Παρακαλούνται οι ως άνω Φορείς σύνταξης καταλόγου Υπόχρεων προσώπων να ακολουθήσουν τις οδηγίες που θα τους αποσταλούν με αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) μέσω του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος “ΠΟΘΕΝ”.

Έγγραφο με τα ως άνω στοιχεία απαιτείται και στις περιπτώσεις αντικατάστασης πιστοποιημένων χρηστών φορέων υπόχρεων, καθώς και απενεργοποίησης λογαριασμών χρηστών, οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν θα πρέπει εφεξής να έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή (π.χ.συνταξιοδότηση, απορρόφηση φορέα, κ.λπ.). Η ανωτέρω διαδικασία ορισμού χρηστών φορέων υπόχρεων, με έγγραφο προς την Αρχή, θα πρέπει να ακολουθείται ακόμη και για χρήστες που έχουν ήδη πιστοποιηθεί από άλλο όργανο ελέγχου Δ.Π.Κ. του ν. 3213/2003 και υποβάλλουν ηλεκτρονικά κατάλογο υπόχρεων προς το όργανο αυτό (π.χ. Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης).

Επισημαίνεται ότι παρόλο που η υποχρέωση καθενός που αποκτά ιδιότητα που τον καθιστά υπόχρεο σε υποβολή Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. πηγάζει από τις διατάξεις του νόμου, στο πλαίσιο της χρηστής δημόσιας διοίκησης, οι οργανικές μονάδες που έχουν αρμοδιότητα σύνταξης του καταλόγου επιβάλλεται να ενημερώνουν εγκαίρως και ενυπόγραφα όσους συμπεριλαμβάνουν στον κατάλογο.

Τέλος, οι υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη διαβίβασης της παρούσας εγκυκλίου στους εποπτευόμενους από αυτές φορείς, παρακαλούνται να αποστείλουν πλήρη κατάλογο των εποπτευόμενων αυτών φορέων προς τη Γ Μονάδα της Αρχής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση pothen@hellenic-fiu.gr.

Σε περίπτωση που διαπιστωμένα ο εποπτευόμενος φορέας είτε δεν έχει υπόχρεα πρόσωπα είτε το πλήθος τους είναι εξαιρετικά μικρό, προτείνεται η συμπερίληψη των εν λόγω υπόχρεων προσώπων στον κατάλογο
του εποπτεύοντα φορέα.

Τυχόν παράλειψη του κατά περίπτωση αρμόδιου και υπεύθυνου να διαβιβάσει τα ως άνω στοιχεία τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν.3213/2013, όπως ισχύει.

Πηγή: Taxheaven.grx
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ