Με το νομοσχέδιο του Υπ. Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή («Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις») διευκρινίζεται ότι ο έλεγχος της ορθής απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους των πλαστικών σακουλών μεταφοράς διενεργείται αποκλειστικά από τη Φορολογική Διοίκηση και καθορίζεται η προθεσμία για την δήλωση απόδοσης του τέλους αυτού. [Δείτε εδώ το σχέδιο νόμου και την αιτιολογική έκθεση]

Συγκεκριμένα η δήλωση για το τέλος της πλαστικής σακούλας  θα υποβάλλεται  κάθε τρίμηνο, έως την τελευταία ημέρα του μήνα που ακολουθεί την περίοδο στην οποία αφορά. Η δήλωση θα υποβληθεί  για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2018.

Αιτιολογική έκθεση: 

Άρθρο 119

Με την εν λόγω διάταξη διευκρινίζεται ότι ο έλεγχος της ορθής απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους διενεργείται αποκλειστικά από την Α.Α.Δ.Ε., καθορίζεται ο χρόνος απόδοσης του τέλους αυτού, θεσπίζεται εξουσιοδοτική διάταξη προς τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για τον καθορισμό του τύπου και το περιεχομένου της δήλωσης του περιβαλλοντικού τέλους και εντάσσεται το τέλος πλαστικών σακουλών μεταφοράς στο παράρτημα του ν. 4174/2013 (170 Α’).

Σχέδιο νόμου:

Άρθρο 119
Μέτρα διαχείρισης των πλαστικών σακουλών μεταφοράς

1. Μετά το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6Α του ν. 2939/2001 (Α’ 179), που προστέθηκε με το άρθρο 6 του ν. 4496/2017 (Α’ 170), προστίθενται τέσσερα νέα εδάφια ως εξής:
«Αρμόδια για τον έλεγχο της ορθής απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους είναι αποκλειστικά η Φορολογική Διοίκηση.
Η δήλωση απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας υποβάλλεται από τα υπόχρεα πρόσωπα στη Φορολογική Διοίκηση κάθε τρίμηνο, έως την τελευταία ημέρα του μήνα που ακολουθεί την περίοδο στην οποία αφορά. Η δήλωση υποβάλλεται για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2018.
Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας που επηρεάζουν τη λειτουργία της Φορολογικής Διοίκησης ή σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή άλλων αντίστοιχων εξαιρετικών και δυσμενών συμβάντων που επηρεάζουν φορολογούμενους, με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών μπορεί να ορίζεται διαφορετική προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης απόδοσης ή να χορηγείται παράταση της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης αυτής, καθώς και διαφορετική προθεσμία καταβολής του τέλους. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας και ισχύει από το χρόνο έκδοσής της.
Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την επιβολή, είσπραξη και απόδοση του τέλους αυτού.»
2. Η υποπερίπτωση ββ) της περίπτωσης α) του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 6Α του ν. 2939/2001 καταργείται.
3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 20Α του ν.2939/2001 καταργείται.
4. Στο τέλος του Παραρτήματος του ν.4174/2013 (Α’170), όπως ισχύει, προστίθεται η φράση «Περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας του αρ. 6Α του ν.2939/2001 (Α’ 179)».

Πηγή: Taxheaven.grx
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ