Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας με τη μορφή κάλυψης των τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεων τους για περίοδο 3 μηνών (Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Λήπτες της ενίσχυσης είναι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν στη χώρα. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλουν πρόταση είναι οι εξής:

1.Να δραστηριοποιούνται σε οποιονδήποτε τομέα δραστηριότητας (ΚΑΔ) πλην των οριζόμενων ως εξαιρούμενων στο Παράρτημα V της πρόσκλησης.

  • Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την 01.01.2020 ο έλεγχος γίνεται βάση του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα.
  • Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του 2020 ο έλεγχος γίνεται βάση του κύριου ΚΑΔ δραστηριότητας.

2. Να περιλαμβάνονται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

3. Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους του έτους 2020 ποσοστού τουλάχιστον 20%  σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019.

4. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α’ 137).

5. Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις.

6. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

7. Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που δύναται να λάβει η κάθε επιχείρηση από τη συγκεκριμένη δράση, λαμβάνοντας υπόψη κάθε άλλη ενίσχυση που θα έχει λάβει δυνάμει της Ανακοίνωσης, και η οποία μπορεί να έχει χορηγηθεί με τη μορφή άμεσων επιχειρήσεων, φορολογικών πλεονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων πληρωμών ή άλλες μορφές όπως επιστρεπτέες προκαταβολές, εγγυήσεις, δάνεια και ίδια κεφάλαια με την προϋπόθεση ότι δεν δύναται σε συνολική ονομαστική αξία να υπερβαίνει το συνολικό ανώτατο όριο των 1.800.000 ευρώ. Όλα τα αριθμητικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι ακαθάριστα, δηλαδή προ αφαίρεσης φόρων ή άλλης επιβάρυνσης.

8. Επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί δυνατότητα αναστολής καταβολής κεφαλαίου δανείου για την επιλέξιμη χρονική περίοδο, δύναται να λάβουν την ενίσχυση της παρούσας δράσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 2 του Κεφαλαίου 6 της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

  • Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οι εξωχώριες εταιρίες.
  • Δεν είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει τους συμβατικούς τόκους καθώς και την αναλογούσα εισφορά του ν. 128/75 των δανείων των επιλέξιμων επιχειρήσεων.

Τα ανωτέρω δάνεια πρέπει να ήταν ενήμερα την 30.09.2020 (δηλαδή να μην υπερβαίνουν τις 90 ημέρες καθυστέρησης με σημείο αναφοράς την 30.09.2020). Επιλέξιμα καθίστανται και τα δάνεια, τα οποία δεν ήταν ενήμερα την 30.9.2020 αλλά κατέστησαν ενήμερα πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι σχετικές δανειακές/πιστωτικές συμβάσεις πρέπει να έχουν συναφθεί πριν από την 01.01.2021 και δεν καλύπτονται οι τόκοι δανείων που έχουν χορηγηθεί με τη συμμετοχή του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ και του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid – 19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Δεν καλύπτονται τόκοι υπερημερίας και λοιπά έξοδα και η παρακράτηση φόρου 15% των ομολογιακών δανείων

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η ενίσχυση καλύπτει ποσό ίσο με τους συμβατικούς τόκους που δημιουργούνται από 01/01/2021 έως 31/03/2021, ήτοι για χρονικό διάστημα 3 μηνών, σύμφωνα με τις αντίστοιχες δανειακές/πιστωτικές συμβάσεις.

ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά την 01.03.2021 και ώρα 12.00 και λήγει την 09.06.2021 ώρα 15.00.

Ο δυνητικός λήπτης υποβάλλει μία αίτηση χρηματοδότησης ανά χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, η οποία αφορά στο σύνολο των επιλέξιμων υποχρεώσεων του προς αυτό.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας (τηλέφωνο: 2310285861, email: epidotisi@link.com.gr) x
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ