Ανακοινώθηκε η 2η προκήρυξη «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων την 15η Δεκεμβρίου 2018, εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του καθεστώτος.

Σκοπός είναι η ενίσχυση δαπανών μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 • Ατομική επιχείρηση
 • Εμπορική εταιρεία
 • Συνεταιρισμός
 • Κοιν.Σ.Επ., Αγροτικοί συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις.
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες.
 • Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ.
 • Δημόσιες ή δημοτικές επιχειρήσεις.

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Φορολογική απαλλαγή, απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιημένων προ φόρου κερδών.

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ ()
Μεγάλες 500.000
Μεσαίες, Συνεταιρισμοί, Σχηματισμοί συνέργειας και δικτύωσης (clusters), 250.000
Μικρές 150.000
Πολύ μικρές 100.000
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις  (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί    Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις 50.000

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

 • Δημιουργία νέας μονάδας.
 • Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μίας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν.
 • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.
 • Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει.

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Η συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου δύναται να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση.

Οι εναλλακτικοί τρόποι κάλυψης ιδίων κεφαλαίων είναι:

 • Αύξηση μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου από νέες εισφορές σε μετρητά
 • Κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον
 • Ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον
 • Εκποίηση στοιχείων ενεργητικού
 • Τραπεζικό δάνειο

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων συμπεριλαμβανομένων των ειδικών εγκαταστάσεων.
 • Η αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων όχι παλαιότερων των επτά (7) ετών από την ημερομηνία πρώτης κτήσης τους, που προέρχονται από παραγωγική μονάδα υπό προϋποθέσεις
 • Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων των οποίων αποκτάται η χρήση, και με τον όρο ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός θα περιέλθει στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης.
 • Η αγορά μεταφορικών μέσων, που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων δεν ενισχύεται.
 •  Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Η ολοκλήρωση του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της επένδυσης και η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός 3 ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης υπαγωγής.

ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Η έναρξη των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου είναι επιλέξιμη μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής. σχεδίου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υποβολή της αίτησης υπαγωγής και η υποβολή του οικείου ηλεκτρονικού φακέλου τεκμηρίωσης πραγματοποιούνται σε ένα και μόνο στάδιο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η διαδικασία αξιολόγησης του παρόντος καθεστώτος είναι άμεση – με βάση την αρχή της χρονικής προτεραιότητας – και ολοκληρώνεται εντός πενήντα (50) ημερών από την ημερομηνία λήξης του κύκλου  υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής.x
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ