Με τον Νόμο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (4469/2017), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 3 Αυγούστου 2017, εισάγεται για πρώτη φορά στην ελληνική οικονομία µία οργανωμένη εξωδικαστική διαδικασία για τη συνολική και μακροπρόθεσμη ρύθμιση των χρεών των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες, λόγω της μεγάλης χρονικά οικονομικής κρίσης, αδυνατούν να εξυπηρετήσουν όλες τις συσσωρευθείσες οφειλές τους.

Βασική Επιδίωξη είναι να δοθεί η ευκαιρία σε βιώσιμες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αδυναμία πληρωμών, αλλά και σε αυτές που βρίσκονται σε κατάσταση επαπειλούμενης αδυναμίας, να ελαφρυνθούν.

Ο Νόμος έχει προσωρινή διάρκεια έως τις 31/12/2018.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό;

Αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό πρόσωπο που μπορεί να υπαχθεί  σε πτώχευση (ατομική επιχείρηση) και κάθε νομικό πρόσωπο που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (επιχείρηση οποιουδήποτε μεγέθους), εάν έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν μπορούν να ενταχθούν;

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες για τη ρύθμιση των οφειλών τους σε Τράπεζες, Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία μπορούν να απολαύσουν τις ευεργετικές διατάξεις του αναθεωρημένου Νόμου Κατσέλη (Ν.Σταθάκη) ήτοι την προστασία της κύριας κατοικίας τους και εισοδημάτων που βρίσκονται στα επίπεδα των Ευλόγων Δαπανών Διαβίωσης. Ωστόσο στις διατάξεις του Νόμου του Εξωδικαστικού Μηχανισμού υπάρχει διάταξη που καλύπτει και τους ελεύθερους επαγγελματίες ως προς τη ρύθμιση των οφειλών τους προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Η διαδικασία είναι διαφορετική. Με την παρ.21 του Άρθρου 15 κανονίζεται ότι μετά από αίτηση ελεύθερων επαγγελματιών τόσο στις αρμόδιες φορολογικές αρχές όσο και τα ασφαλιστικά ταμεία, θα προτείνονται σε αυτούς ανάλογες ρυθμίσεις οφειλής (διαγραφή οφειλής, επιμήκυνση έως και 120 δόσεις ή συνδυασμός των δύο)

Τι πρέπει να κάνουν όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Νόμο;

Θα πρέπει να κάνουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ.

Ποιες οι προϋποθέσεις ένταξης μιας επιχείρησης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό;

 • Μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα με εμπορική / πτωχευτική ιδιότητα
 • Πρέπει να πληρούν αθροιστικά 3 προϋποθέσεις:
  1. Να έχουν συνολικό ύψος οφειλών, προς όλους τους πιστωτές (δημόσιο και ιδιώτες), άνω των 20.000 €
  2. Να διαθέτουν ένα από τα ακόλουθα σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις, πριν υποβάλουν την αίτησή τους (δηλ. 2016 ή 2015 ή  2014):

α) θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή

β) θετική καθαρή θέση (equity).

 1. Να έχουν ένα από τα ακόλουθα:
  • οφειλές από δάνειο (ή άλλη αιτία σε τράπεζα) με καθυστέρηση τουλάχιστον 3 μηνών, κατά την 31/12/2016 ή
  • οφειλές από δάνειο (ή άλλη αιτία σε τράπεζα) που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016 ή
  • ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο (ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, άλλα ΝΠΔΔ συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ) και δεν έχουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, κατά την 31/12/2016 ή
  • εκδώσει επιταγές που σφραγίστηκαν κατά την 31/12/2016 ή
  • έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις εις βάρος τους, λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από τρίτους (π.χ. προμηθευτές) κατά την 31/12/2016.

Μπορούν να υπαχθούν επιχειρήσεις που έχουν αιτηθεί για υπαγωγή στον 4307/2014 (Ν.Δένδια) ή έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα ή βρίσκονται στη διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης;

Μπορούν! Αρκεί για όσους έχουν αιτηθεί στον Ν. Δένδια να μην έχει εκδοθεί οριστική απόφαση υπαγωγής και να έχουν παραιτηθεί από τις διαδικασίες του Νόμου.
Για όσους δε έχουν διακόψει ή βρίσκονται σε διαδικασία λύσης ή εκκαθάρισης, μπορούν κάλλιστα να αιτηθούν στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό αν υποβάλουν δήλωση επανέναρξης των εργασιών τους ή αν αναβιώσουν με απόφαση του αρμοδίου οργάνου τους.

Ποια χρέη καλύπτει;         

 • Δημόσιο (ΑΑΔΕ (ΔΟΥ, Τελωνεία) και ΟΤΑ )
 • ΕΦΚΑ (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ)
 • Τράπεζες
 • Λοιποί ιδιώτες (Μεγάλοι προμηθευτές )

Σημ.: Χρέη προς  Μικρο-προμηθευτές και Εργαζόμενους δε ρυθμίζονται, αλλά εξοφλούνται 100%.

 • Δεν λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της απαρτίας των πιστωτών οι απαιτήσεις συνδεδεμένων προσώπων. (σύζυγοι, συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι β’ βαθμού & τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τον οφειλέτη)
 • Ρυθμίζονται οι απαιτήσεις που είναι ήδη βεβαιωμένες κατά την 31/12/16 με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Ποιες οφειλές εξαιρούνται;

Από τη διαδικασία εξαιρούνται οι οφειλές που έχουν γεννηθεί μετά την 31 Δεκεμβρίου 2016

Τί συμβαίνει σε περίπτωση πιστωτή με απαιτήσεις >85% των συνολικών οφειλών

 • Η αίτηση του οφειλέτη διαβιβάζεται μέσω της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. στον εν λόγω πιστωτή για Διμερή Διαπραγμάτευση.
 • Δεν προβλέπεται ο ρόλος του συντονιστή κατά την περίπτωση διμερούς διαπραγμάτευσης εφόσον πρόκειται για οφειλή έναντι ενός μόνο δανειστή.
 • Δεν έχουμε εφαρμογή των άρθρων 6 έως και 14, δηλαδή δεν διορίζεται συντονιστής, δεν ελέγχεται η πληρότητα της αιτήσεως, δεν υπάρχει διαδικασία διαπραγμάτευσης, δεν εφαρμόζονται οι υποχρεωτικοί κανόνες της σύμβασης αναδιάρθρωσης, δεν υπάρχει αμοιβή συντονιστή, ούτε πραγματογνώμονας, ούτε επικύρωση από το δικαστήριο, ούτε αναστολή, ούτε συνέπειες από τη μη τήρηση της συμφωνίας αναδιάρθρωσης, την ανατροπή και την ακύρωσή της, με εξαίρεση το άρθρο 9 παρ. 7, δηλαδή τον περιορισμό της εγγυητικής ευθύνης του δημοσίου σε όση έκταση γίνεται η ρύθμιση.

Ο πιστωτής ενημερώνει την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. εντός (3) μηνών από την ημερομηνία προώθησης της αίτησης για την επίτευξη ή μη της συμφωνίας με τον οφειλέτη.

Ποιος μπορεί να διοριστεί ως εμπειρογνώμων? Ποιοι και πόσο θα πληρώνουν τους εμπειρογνώμονες;

Ως εμπειρογνώμων µπορεί να διοριστεί σύµφωνα µε τις διαδικασίες του άρθρου11 του Νόμου κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που προσφέρει κατ’ επάγγελµα υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών. Στην περίπτωση που ο διορισμός του είναι υποχρεωτικός, επιλέγεται από την απόλυτη πλειοψηφία των πιστωτών, αλλά και του οφειλέτη.
Η αμοιβή του καθορίζεται ελεύθερα και βαρύνει τους συμμετέχοντες πιστωτές, αν αποτύχει η διαπραγμάτευση και αν δεν υιοθετηθεί το σχέδιο αναδιάρθρωσης που προτείνει. Σε περίπτωση που η πρόταση του υιοθετηθεί από τον οφειλέτη και επέλθει συμφωνία επ’ αυτής – άρα και σημαντική αναδιάρθρωση του χρέους του με προϋποθέσεις για τη συνέχιση της δραστηριότητάς του – αμείβεται από τον οφειλέτη.

Πώς θα συμμετέχει το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά Ταμεία στον Μηχανισμό? Ποιες είναι οι δυνατότητες ρύθμισης των οφειλών?

Με το άρθρο 15 του Νόμου θεσπίζονται οι ειδικότεροι υποχρεωτικοί κανόνες που διέπουν τη συμμετοχή του Δηµοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στον Εξωδικαστικό Μηχανισµό Ρύθμισης Οφειλών, την ένταξη οφειλών προς το Δηµόσιο και τους ΦΚΑ στις συµβάσεις αναδιάρθρωσης, στις συμφωνίες που θα προκύπτουν, καθώς και τα συναφή τεχνικά και διαδικαστικά ζητήματα.

Στο συγκεκριμένο άρθρο γίνεται σαφές ότι η πολιτική βούληση του νομοθέτη είναι ότι τόσο το Δημόσιο όσο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία προς την εξυπηρέτηση των αναγκών ελάφρυνσης και εξυγίανσης της μικρής, μεσαίας και μεγάλης επιχειρηματικότητας – και εντός του πλαισίου της εξυπηρέτησης του Δημοσίου συμφέροντος- θα δύνανται να προβαίνουν ακόμα σε διαγραφή τόσο βασικής οφειλής (κεφαλαίου) όσο προστίμων και προσαυξήσεων των φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών των συμμετεχόντων στον Μηχανισμό Επιχειρήσεων με δυνατή την παράλληλη με την διαγραφή επιμήκυνση της αποπληρωμής των οφειλών έως τις 120 δόσεις. Από τις διαγραφές θα εξαιρούνται μόνον οι βασικές οφειλές (το κεφάλαιο) ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων, χωρίς να εξαιρούνται οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα.

Έχω ήδη κάνει ρυθμίσεις με το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Μπορώ να τις εντάξω στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό και να τύχω καλύτερων ρυθμίσεων?

Θα εντάσσεται κανονικά η υπάρχουσα ρύθμιση, η οποία δύναται να τροποποιείται ανάλογα με τις ανάγκες του σχεδίου αναδιάρθρωσης και του πλάνου αποπληρωμής και εντός των προβλέψεων του Νόμου.

Δηλαδή, οφειλές σε ρύθμιση δύνανται να επαναρρυθμιστούν με όριο τις 120 δόσεις και με πιθανή μερική διαγραφή.

Έχω μικρές οφειλές στο Δημόσιο και στα Ασφαλιστικά Ταμεία. Υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη για την περίπτωση μου?

Στις περιπτώσεις οφειλετών με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς το Δημόσιο έως 20.000€, εφαρμόζονται οι εξής κανόνες:

 • για βασικές οφειλές έως 3.000€, η αποπληρωμή αυτών και των επ’ αυτών προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής γίνεται τμηματικά σε 36 μηνιαίες δόσεις κατ’ ανώτατο όριο, με ελάχιστη μηνιαία δόση 50€, χωρίς δυνατότητα διαγραφής κανενός ποσού,
 • για βασικές οφειλές άνω των 3.000€, η αποπληρωμή αυτών και των επ’ αυτών προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής γίνεται τμηματικά σε 120 μηνιαίες δόσεις κατ’ ανώτατο όριο, με ελάχιστη μηνιαία δόση 50€, χωρίς δυνατότητα διαγραφής βασικής οφειλής.

Επηρεάζονται οι απαιτήσεις μικρών πιστωτών και εργαζομένων?

Οι απαιτήσεις των µικρών πιστωτών δεν επηρεάζονται από τη σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών που θα υπογράψει η επιχείρηση µε τους υπόλοιπους πιστωτές της. Με αυτόν τον τρόπο, οι εργαζόμενοι και οι µικροί προμηθευτές, που αποτελούν τις πλέον ευάλωτες κατηγορίες πιστωτών και δεν έχουν καµία διαπραγματευτική ισχύ, προστατεύονται από ενδεχόμενη διαγραφή ή οποιαδήποτε άλλη µη ευνοϊκή ρύθμιση των απαιτήσεών τους

Προβλέπεται η δυνατότητα νέας χρηματοδότησης της επιχείρησης που ρυθμίζει τα χρέη της;

Ο Νόμος παρέχει ιδιαίτερα ελκυστικά προνόμια στους πιστωτές αν αποφασίσουν με πλειοψηφία 3/5 να αναχρηματοδοτήσουν τον οφειλέτη για απαιτήσεις που γεννώνται πριν ή μετά τη σύμβαση αναδιάρθρωσης για την εξασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας του. Προνομιούχος χρηματοδότης μπορεί να είναι και πρόσωπο, νομικό ή φυσικό, που συνδέεται με την επιχείρηση.

 “Είμαστε δίπλα σε κάθε επιχείρηση που επιδιώκει τη διαρκή βελτίωσή της και υποστηρίζουμε υπεύθυνα κάθε προσπάθεια για εξασφάλιση της βιωσιμότητάς της.”

 Η εξειδικευμένη ομάδα της Link,  αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη υποστήριξη της διαδικασίας ένταξης της επιχείρησης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών του Νόμου 4469/2017, καθώς επίσης και την εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης βιωσιμότητας.

Ελάτε να διαμορφώσουμε μαζί τηv καλύτερη δυνατή στρατηγική υποβολής στην πλατφόρμα και των προπαρασκευαστικών ενεργειών που πρέπει να γίνουν για να πετύχουμε απαρτία και συναίνεση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν αξιολόγηση των οφειλών σας ή για οποιαδήποτε ερώτηση στο παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλ.: 2310 285861, email: link2@link.com.gr, site: www.link.com.grx
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ