Βάσει της Κ.Υ.Α. με αρ. 180036/952/2017 (ΦΕΚ Β’ 2812/10.8.2017), από την 1.1.2018 οι επιχειρήσεις έχουν υποχρεωθεί να εισπράττουν και να αποδίδουν ειδικό περιβαλλοντικό τέλος, ανά τεμάχιο λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς, για τη διάθεσή τους στους καταναλωτές. Έως τις 31.12.2018 το παραπάνω περιβαλλοντικό τέλος προσδιορίζεται στην τιμή των 3 λεπτών του ευρώ προ Φ.Π.Α..

Βάσει της παραπάνω απόφασης, από 1.1.2019 το περιβαλλοντικό τέλος προσδιορίζεται στην τιμή των 7 λεπτών του ευρώ προ Φ.Π.Α. (9 λεπτά του ευρώ με Φ.Π.Α.).

Επιπλέον, με την ΠΟΛ.1211/2017 δόθηκαν οδηγίες για την αναγραφή του τέλους επί των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων, με την ΠΟΛ.1091/2018 καθορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσής του και η διαδικασία επιβολής και απόδοσής του και με την ΠΟΛ.1160/2018, δόθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή των δηλώσεων.

Πηγή: taxheavenx
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ