Ρύθμιση και επιδότηση δανείων 1ης κατοικίας φυσικών προσώπων πληγέντων οικονομικά από τον κορωνοϊό

Η προστασία της 1ης κατοικίας έληξε στις 28/2/2019 όταν έληξε ο Νόμος 3869/2010. Στη συνέχεια ο Νόμος 4605/2019 παρείχε προστασία μόνο για 6 μήνες, η ισχύς του οποίου παρατάθηκε μέχρι τις 31/7/2020.

Από 1/8/2020 ισχύει ένα νέο πρόγραμμα που θεσπίστηκε με το Νόμο 4714/2020 και αφορά την κρατική επιδότηση των δανείων που βαρύνουν και απειλούν την κύρια κατοικία φυσικών προσώπων πληγέντων οικονομικά από τον κορωνοϊό. Η επιδότηση δύναται να φτάσει έως κα το 90% της δόσης του δανείου. Εφόσον ο δανειολήπτης πληρώνει το μερίδιό του στη δόση του δανείου, τότε προστατεύεται η 1η κατοικία του από πλειστηριασμό.

ΠΟΙΑ ΕΙΔΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ; 

Όλα τα είδη δανείου στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά που βαρύνουν την 1η κατοικία. Υπάρχουν 3 κατηγορίες δανείων όπως ήταν χαρακτηρισμένα στις 29.02.2020:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Εξυπηρετούμενα δάνεια ή με καθυστέρηση έως 90 ημέρες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Μη εξυπηρετούμενα δάνεια ή με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, τα οποία δεν έχουν ακόμη καταγγελθεί

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: Μη εξυπηρετούμενα δάνεια ή δάνεια με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, τα οποία έχουν ήδη καταγγελθεί.

Δεν επιδοτούνται τα δάνεια που λήφθησαν με κρατική εγγύηση (πυρόπληκτα, σεισμόπληκτα) ή που επιδοτούνται στο πλαίσιο άλλου προγράμματος (π.χ. ΟΕΚ).

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ;

Ο οφειλέτης θα πρέπει να πληροί αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Να διαθέτει κύρια κατοικία στην Ελλάδα και να έχει εμπράγματο δικαίωμα σε αυτήν

 2. Να έχει δάνειο με υποθήκη ή προσημείωση στην κύρια κατοικία

 3. Ο οφειλέτης ή η σύζυγος ή εξαρτώμενο μέλος να έχει αποδεδειγμένα πληγεί οικονομικά από τον κορωνοϊό και να έχει ενταχθεί σε ένα από τα μέτρα κρατικής στήριξης για τον COVID-19. Ειδικότερα εντάσσονται:

 • Άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση, του Μηχανισμού Στήριξης ανέργων λόγω κορωνοϊού.
 • Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Στήριξης των εργαζομένων λόγω κορωνοϊού ή ο μέσος μικτός μηνιαίος μισθός, των μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2020 παρουσίασε μείωση, σε σχέση με τον αντίστοιχο μισθό των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2020, σύμφωνα με την κατωτέρω κλίμακα:
 • για μισθό έως 1.000 ευρώ, είχαν μείωση εισοδήματος ίση ή μεγαλύτερη του 10%
 • για μισθό από 1.000,01 ευρώ και μέχρι 2.000 ευρώ, είχαν μείωση εισοδήματος ίση ή μεγαλύτερη του 20%
 • για μισθό υψηλότερο των 2.000 ευρώ, είχαν μείωση εισοδήματος ίση ή μεγαλύτερη του 30%
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο των Μέτρων Στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων λόγω κορωνοϊού ή τα έσοδα του δευτέρου τριμήνου 2020 παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη των είκοσι ποσοστιαίων μονάδων (20%) σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019, όπως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.
 • Φυσικά πρόσωπα – ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι έλαβαν μειωμένο μίσθωμα, λόγω κορωνοϊού
 • Εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιριών των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή/και έχουν λάβει ενίσχυση στο πλαίσιο των Μέτρων Στήριξης λόγω κορωνοϊού.
 • Δικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής.   
 1. Να μην έχει και άλλη ενεργή κρατική ενίσχυση για το δάνειο στην 1η κατοικία του, προκειμένου να μην λαμβάνει δύο κρατικές επιδοτήσεις ταυτόχρονα.

 2. Να μην έχει υπαχθεί ή να μην εξέπεσε από τη ρύθμιση των ακόλουθων νόμων: 4605/2019, 4307/2014, 4469/2017, 3588/2007.

 3. Να μην υφίσταται εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για το δάνειο στη 1η κατοικία.

 4. Να πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια εισοδήματος και περιουσίας ανάλογα με την κατηγορία του δανείου:   

Κατηγορία δανείου

Αξία κατοικίας

Υπόλοιπο δανείου

Οικογενειακό Εισόδημα

Καταθέσεις

Ακίνητη περιουσία

Αξία μεταφορικών

Α

300.000

300.000

57.000

40.000

600.000

80.000

Β

250.000

250.000

45.000

25.000

500.000

80.000

Γ

200.000

130.000

36.000

15.000

280.000

80.000

 1. Σε περίπτωση επιτηδευματία ισχύει ο Κανόνας De minimis

ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ;

Για την υποβολή της αίτησης δεν απαιτείται κανένα δικαιολογητικό.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ;

Το κράτος επιδοτεί για 3 τρίμηνα τη μηνιαία δόση του δανείου ανάλογα με την κατηγορία του δανείου:

Κατηγορία

Επιδότηση 1ου τριμήνου

Επιδότηση 2ου τριμήνου

Επιδότηση 3ου τριμήνου

Μέγιστη μηνιαία επιδότηση ανά πιστωτή

Α. Εξυπηρετούμενο

90%

80%

70%

600€

Β. Μη εξυπηρετούμενο, χωρίς καταγγελία

80%

70%

60%

500€

Γ. Μη εξυπηρετούμενο, με καταγγελία

60%

50%

30%

300€

Μετά τη λήξη της επιδότησης, ο οφειλέτης θα πρέπει να πληρώνει ολόκληρη τη μηνιαία δόση του δανείου για χρονικό διάστημα 6-18 μήνες, ανάλογα με την κατηγορία του δανείου, αλλιώς θα πρέπει να επιστρέψει την κρατική επιδότηση.

ΠΟΥ, ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ;

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 3/8/2020 έως 30/9/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε: 2310285861, e-mail: epidotisi@link.com.grx
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ