Στο πρώτο τρίμηνο του 2017 εκτιμάται ότι θα ανακοινωθεί η ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης του προγράμματος  «Αναβάθμιση εταιρειών franchising».  Η πρόταση αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων με οποιαδήποτε νομική μορφή που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise. Η στήριξη των επιχειρήσεων που είναι ήδη ενταγμένες σε δίκτυα θα επιφέρει σημαντικά και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην ελληνική οικονομία καθώς το franchising εμφανίζει ιδιαίτερη δυναμική σε διεθνές και εθνικό επίπεδo.                                                Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομίας, στην Ελλάδα το 2015 δραστηριοποιούνταν 479 αλυσίδες franchising με 17.098 εγκαταστάσεις/καταστήματα και περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους σε διαφορετικούς οικονομικούς κλάδους με έμφαση στο      εμπόριο τροφίμων και την παροχή υπηρεσιών οργανωμένης εστίασης. Η αναβάθμιση των επιχειρήσεων για την ενίσχυση των ικανοτήτων τους σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή τη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών, όπως υποστηρίζεται, θα υποστηριχθεί με τη χρηματοδότηση και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών δραστηριοτήτων, τη μείωση του κόστους και την αναβάθμιση των υποδομών τους.Τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων έχουν συνολικό προϋπολογισμό 30.000 – 200.000 ευρώ.

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν :

• Αναβάθμιση υποδομών (κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλον χώρος)

• Μηχανήματα και εξοπλισμό

• Επενδύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική αναβάθμιση

• Ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης

• Αυτοματοποίηση λειτουργικών δραστηριοτήτων μέσω της αύξησης χρήσης των ΤΠΕ (Λογισμικό, υπηρεσίες λογισμικού και υποδομές ΤΠΕ)

• Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) με χρήση ρήτρας ευελιξίας

• Μεταφορικά μέσα.

Δεν ειναι επιλέξιμες οι δαπάνες δικαιωμάτων χρήσης brandname.

Η υλοποίηση της πρότασης για την αναβάθμιση των υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων με οποιαδήποτε νομική μορφή που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise συμβάλλει στη γενικότερη στρατηγική και τους επιμέρους στόχους του ΕΠΑΝΕΚ, ενώ αναμένεται να επιφέρει άμεσα και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στους περισσότερους από τους 9 τομείς προτεραιότητας (αγροδιατροφή – βιομηχανία τροφίμων, εφοδιαστική αλυσίδα, ενέργεια, περιβάλλον, τουρισμός, ΤΠΕ). Δικαιούχοι των πράξεων θα είναι οι επιχειρήσεις franchising που δραστηριοποιούνται κατά προτεραιότητα στους 9 τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων.

Προυπολογιμός δράσης

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 25.000.000 ευρώ (δημόσια δαπάνη). Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 55,5 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι θα είναι 18 μήνες/24 μήνες.

Πηγή:dikaiologitika.gr x
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ