Οι οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.

Πάνω από το 80% των ελληνικών επιχειρήσεων είναι οικογενειακές και συνολικά συνεισφέρουν τα 2/3 στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν και στις θέσεις εργασίας. Ως οικογενειακές επιχειρήσεις ορίζονται εκείνες στις οποίες το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει στα μέλη της μιας οικογένειας και αρκετά ή τα περισσότερα μέλη της εργάζονται στην ίδια την επιχείρηση.

Το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής επιχειρηματικότητας έχει ως αφετηρία την οικογενειακή επιχείρηση, η οποία εφόσον κατάφερε να επιβιώσει από την οικονομική κρίση, τώρα πλέον εξελίσσεται και αναπτύσσεται.

 

Η ομαλή μετάβαση από γενιά σε γενιά έχει στρατηγική σημασία. Οι σύμβουλοι της Link με βάση τη γνώση και την εμπειρία που έχουν αποκομίσει μέσω της μακροχρόνιας συνεργασίας με οικογενειακές επιχειρήσεις, μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά με ολοκληρωμένες λύσεις. Το πλάνο δράσης ακολουθεί τα παρακάτω στάδια:

✓ Διαδοχή

Η προγραμματισμένη διαδοχή λειτουργεί αποτρεπτικά για τους κινδύνους που ενέχει η αιφνίδια και χωρίς σχεδιασμό μεταβίβαση, όπως οικογενειακές συγκρούσεις και υψηλά κόστη. Ο έγκαιρος, προσεκτικός και με ευαισθησία σχεδιασμός αποτελεί έναν καθοριστικό παράγοντα για τη διασφάλιση μίας ομαλής διαδικασίας για όλους.

 

✓ Οργάνωση

Η τοποθέτηση του κατάλληλου ανθρώπου στην κατάλληλη θέση, την κατάλληλη στιγμή, είναι πρόσκληση και για τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Η ανάπτυξη και διατήρηση ικανών και κατάλληλων ανθρώπων- στελεχών, είτε εντός είτε εκτός οικογένειας, η θέσπιση ξεκάθαρων αρμοδιοτήτων και ευθυνών, καθώς και η υιοθέτηση πολιτικών αμοιβών και παροχών αποτελούν θέματα που απαιτούν προσοχή και εμπεριστατωμένη μελέτη.

 

✓ Διασφάλιση

Το όραμα κάθε οικογενειακής επιχείρησης ως εταιρία ταυτίζεται με τις αξίες που διέπουν την οικογένεια. Ο στόχος επίσης είναι ξεκάθαρος: να εξασφαλιστεί την επόμενη γενιά. Στο σχέδιο μεταβίβασης περιουσίας και στο πλάνο διαδοχής συμμετέχουν ενεργά όλοι οι εμπλεκόμενοι, αξιολογείται η υπάρχουσα κατάσταση και επαναπροσδιορίζεται ο στόχος. Στην επόμενη μέρα της διαδοχής απαιτείται στρατηγική που θα εξασφαλίζει την κερδοφορία και την ανταγωνιστική κυριαρχία της επιχείρησης στην αγορά.

 

✓ Εφαρμογή και κόστος

Όλα όσα έχουν συμφωνηθεί πρέπει να γίνουν πράξη στον κατάλληλο χρόνο και με το κατάλληλο κόστος που μπορεί να επωμισθεί η επιχείρηση. Η ομάδα της Link αξιολογεί τα οικονομικά μεγέθη και δεδομένα της επιχείρησης σε συνδυασμό με την υφιστάμενη νομοθεσία και προτείνει βιώσιμες λύσεις με το μικρότερο δυνατό κόστος.

 

✓ Ανάπτυξη

Η ανάπτυξη και η βιωσιμότητα μιας οικογενειακής επιχείρησης βασίζονται στη λεπτή ισορροπία μεταξύ των αναγκών της επιχείρησης και των προσδοκιών των μελών της οικογένειας. Αφού έχουν ολοκληρωθεί όλα τα προηγούμενα στάδια, η στρατηγική που έχει αποφασιστεί μπαίνει σε εφαρμογή.

 

Οι σύμβουλοι της Link σχεδιάζουν τη στρατηγική διαδοχής με βάση τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης και με σεβασμό.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να αξιολογήσουμε την υπάρχουσα κατάσταση και να οργανώσουμε μαζί το πλάνο δράσης!x
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ