Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4469/2017  “Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις.”  
Ο συγκεκριμένος νόμος δεν περιέχει σημαντικές μεταβολές στην υφιστάμενη νομοθεσία, περιέχει όμως σημαντικές διατάξεις  για τη συνολική και μακροπρόθεσμη ρύθμιση των χρεών των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες, εξαιτίας της οξύτατης και χρονικά μακράς οικονομικής κρίσης, αδυνατούν να εξυπηρετήσουν όλες τις συσσωρευθείσες οφειλές τους προς τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα.

Οι βασικές ρυθμίσεις του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού είναι οι εξής:
– υποβολή αίτησης μπορούν να καταθέσουν όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους με οφειλές που έχουν δημιουργηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 και ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ. Δυνατότητα ένταξης, έχουν και οι επιχειρήσεις που έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους και επιθυμούν να επαναδραστηριοποιηθούν, σύμφωνα με νομοτεχνική βελτίωση του κ. Παπαδημητρίου.
– απαγόρευση συμμετοχής στη διαδικασία όσων έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για οικονομικά εγκλήματα , καθώς και η δυνατότητα κάθε πιστωτή να ζητήσει οποιοδήποτε στοιχείο ή έγγραφο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων
– πρόσβαση του οφειλέτη στη διαδικασία διαπραγμάτευσης και αξιοποίηση του μητρώου των διαμεσολαβητών ώστε να προωθηθεί ο θεσμός της διαμεσολάβησης που τηρείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με την προσδοκία ν’ αποφευχθεί από τη μεριά των πολιτών η προσφυγή στα δικαστήρια και οι διαφορές να επιλυθούν εξωδικαστικά
– στόχευση στη βιωσιμότητα με την ανάδειξη του ρόλου του εμπειρογνώμονα, που παρέχει χρηματοοικονομικές συμβουλές και µπορεί να συνδράµει τόσο τον οφειλέτη στη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού σχεδίου αναδιάρθρωσης, όσο και τους πιστωτές στην αποδοχή ή µη των προτάσεων ρύθµισης
– ευελιξία του Δηµοσίου ως πιστωτή που αφορά µέχρι και τη διαγραφή µέρους των απαιτήσεών του, σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο για την επιβίωση της επιχείρησης
-αξιοποίηση της τεχνολογίας με την ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα σχεδιαστεί στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους καθώς όλη η διαδικασία θα διεξάγεται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικά µέσα.

Υπενθυμίζουμε ότι η ισχύς του νόμου αρχίζει τρεις (3) μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, (ήτοι από 3.8.2017), εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις και εκτός από τις διατάξεις των παραγράφων 9 του άρθρου 5, 4 έως 7 του άρθρου 6, 4 και 5 του άρθρου 7, 7 του άρθρου 14, 14 και 20 του άρθρου 15 και των άρθρων 16 και 17, η ισχύς των οποίων αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε το ΦΕΚ νόμος 4469/2017πατώντας εδώ:

Για περισσότερες πληροφορίες και σχετική ενημέρωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ.: 2310 285861.

ΠΗΓΗ: TaxHeavenx
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ