✓ Ως Βραχυχρόνια Μίσθωση ορίζεται η μίσθωση που συνάπτεται μέσω ψηφιακών πλατφορμών για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια μικρότερη του έτους.

 

✓ Υποχρέωση εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» στην ΑΑΔΕ. Προς το παρόν λόγω μη ύπαρξης της εφαρμογής υποβάλλουμε Δήλωση Μίσθωσης Ακίνητης περιουσίας.

 

Εξαιρούνται από το Μητρώο όσοι διαθέτουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του Ε.Ο.Τ.

 

✓ Ως «Διαχειριστής» ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα το οποίο μπορεί να είναι:

  • Κύριος του ακινήτου
  • Επικαρπωτής
  • Υπεκμισθωτής
  • Τρίτος (Κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, εκκαθαριστής κληρονομιάς, εκτελεστής διαθήκης, σύνδικος πτώχευσης, προσωρινός διαχειριστής, μεσεγγυούχος, επίτροπος ή κηδεμόνας ή δικαστικός συμπαραστάτης ή γονέας που ασκεί τη γονική μέριμνα).

 

✓ Ο «Διαχειριστής» είναι υπόχρεος για:

  • Την εγγραφή του ακινήτου στο Μητρώο Βραχυχρόνιας διαμονής
  • Την καταχώρηση στο Μητρώο των δικαιούχων του εισοδήματος (συνδικαιούχοι, ποσοστά κ.α.)
  • Την ανάρτηση του ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες (π.χ.AIRBNB) με εμφανή αναγραφή του αριθμού εγγραφής στο Μητρώο ή του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας του Ε.Ο.Τ.
  • Την υποβολή της Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής ανά μισθωτή.

 

✓ Ο κύριος του ακινήτου ή ο υπεκμισθωτής είναι υπόχρεος για:

  • Την υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας στο Taxis στην οποία θα καταχωρήσει τα στοιχεία του διαχειριστή του ακινήτου.

 

✓ Σε περίπτωση που Δικαιούχοι εισοδήματος είναι αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που δεν διαθέτουν ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα και Α.Φ.Μ. υποχρεούνται να ορίσουν φορολογικό εκπρόσωπο με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.

 

✓ Το εισόδημα που αποκτάται απαλλάσσεται του Φ.Π.Α.

 

✓ Το εισόδημα που αποκτάται, από φυσικά πρόσωπα, είναι εισόδημα από ακίνητη περιουσία εφόσον τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα χωρίς την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων. Φορολογείται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

  • 0 – 12.000 ευρώ: 15%
  • 0001 – 35.000 ευρώ: 35%
  • 001 ευρώ και άνω: 45%

 

Σε περίπτωση που παρέχονται οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες, το εισόδημα αυτό αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

 

✓ Το εισόδημα που αποκτάται από νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες θεωρείται έσοδο από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογείται με 29%.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρισμού μπορεί να καθοριστούν γεωγραφικές περιοχές, όπου θα ισχύουν περιορισμοί στη διάθεση ακινήτων για βραχυχρόνια μίσθωση.x
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ