Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις δύο δράσεις ΕΣΠΑ “Ψηφιακό Βήμα & Άλμα” που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το ποσοστό της επιδότησης καθορίζεται και για τις δυο δράσεις στο 50% του επενδυτικού σχεδίου που θα κατατεθεί και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αποκτήσουν καινούργιο εξοπλισμό, λογισμικό και υπηρεσίες Τεχνολογιών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

✓ Να λειτουργούν με μια από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, ατομικές επιχειρήσεις και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Συνεταιρισμοί, ΝΕΠΑ
✓ Να τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας και μέχρι 31.12.17 να έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
✓ Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
✓ Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60%

 

Κατεβάστε τους σύντομους οδηγούς:

Ερωτηματολόγιο  Ψηφιακής  Ωριμότητας

Με βάση την ψηφιακή της κατάσταση, κάθε επιχείρηση κατατάσσεται σε μία από τις 4 ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας σύμφωνα με την πρόσκληση. Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά 1 βαθμίδα.

Η βαθμίδα στην οποία κατατάσσεται η επιχείρηση καθορίζει τη δράση στην οποία μπορεί να υποβάλει το επενδυτικό της σχέδιο για χρηματοδότηση.

Κατεβάστε το Ερωτηματολόγιο εδώ.

Επιλέξιμες δαπάνες

Α. Εξοπλισμός

✓ Eξυπηρετητές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών-λογισμικού για τους σκοπούς της επένδυσης, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα ή εξυπηρετητής με το συνοδευτικό εξοπλισμό δικτύωσης με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS)
✓ Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου Δικτύου & καλωδίωση [Δρομολογητές (Routers), Μεταγωγείς (Switches), Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδομή (access points, antennas κτλ.)]
✓ Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop)
✓ Εξοπλισμός γραφείου (projectors, printers κλπ.)
✓ Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες, 3d printers, tablets, τηλεοράσεις, set top boxes κ.λπ.)
✓ Ψηφιακός εξοπλισμός για την υποβοήθηση της Υπηρεσίας (πχ. Ηλεκτρονική παραγγελιοληψία).

Β. Λογισμικό

✓ Εφαρμογές γραφείου, antivirus κλπ
✓ Ανάπτυξη ιστοσελίδας (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version)
✓ Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop
✓ Συμμετοχή σε Ελληνικές Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κλπ,
✓ Εφαρμογές διαχείρισης πιστώσεων (credit control management) ή/ και ηλεκτρονικών πληρωμών.
✓ Εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου SCMS, WMS)
✓ Εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS κλπ)
✓ Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης
✓ Λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση

Σημειώσεις:

• Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης είναι επιλέξιμη μέχρι ένα έτος από το χρόνο προμήθειας.

• Το κόστος παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών και εκπαίδευσης στη χρήση αυτών είναι επιλέξιμο ως δαπάνη μέχρι και 40% του κόστους αγοράς του λογισμικού/εφαρμογής.

• Σημειώνεται ότι το κόστος εκπαίδευσης είναι επιλέξιμο μόνο όταν περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο του προμηθευτή εξοπλισμού- λογισμικού.

• Δεν θα είναι επιλέξιμη δαπάνη, οι υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού που γίνεται με ίδια μέσα του δικαιούχου (ιδιοπαραγωγή λογισμικού).

• Οι Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού, θα είναι επιλέξιμες.

• Στην περίπτωση που διατίθεται σε συνδρομητική βάση η επιλέξιμη δαπάνη θα μπορεί να καλύπτει μόνο το χρονικό διάστημα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση αγοράς λογισμικού εφαρμογών που απευθύνεται σε πελατειακό κοινό, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εξυπηρετείται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα.

Γ. Υπηρεσίες

✓ Φιλοξενία (hosting, collocation κ.λπ..)
✓ Σύνδεση στο Διαδίκτυο
✓ Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads)
✓ Υπηρεσίες προώθησης/παρουσίασης στα Social media
✓ Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης (έως 10% του Π/Υ)
✓ Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος (έως 5% του Π/Υ)
✓ Ανάπτυξη ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας
✓ Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού (μεταφοράς) δεδομένων ή παραμετροποίησης λογισμικού.
✓ Παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου

 

Υποβολή – Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου:

✓  Η υποβολή των προτάσεων θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από 11/06/2018 μέχρι 15/11/2018.
✓  Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 04/06/2018.
✓ Το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί έως:
•  12 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ
•  18 μήνες την ημερομηνία της απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας. Τμήμα Επιδοτήσεων Link

    x
    ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ