Φορολογικός Σχεδιασμός 2023

Οι φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις τα τελευταία έτη κλόνισαν τη ρευστότητα και τη βιωσιμότητα πολλών επιχειρήσεων. Οι φορολογικές και ασφαλιστικές αλλαγές που νομοθετήθηκαν για το 2019 και το 2020, αποτελούν ταυτόχρονα προκλήσεις για ανάπτυξη αλλά και ευκαιρία για αναδιοργάνωση και φορολογικό επανασχεδιασμό.

Τα κύρια σημεία αλλαγών είναι:

 1. Σταδιακή Μείωση του φόρου επιχειρήσεων για NOMIKA ΠΡΟΣΩΠΑ (εταιρίες).

Για το 2019 ο φόρος θα είναι 24% (το 2018 ήταν 29%).  Από την 1η Ιανουαρίου 2021 το 24% θα μειωθεί ακόμη περισσότερο και προβλέπεται να φτάσει στο 20%.

2. Μείωση της φορολογίας των μερισμάτων από το 10% στο 5%.

Ο φόρος στα μερίσματα έχει μειωθεί από την 1η Ιανουαρίου 2019 στο 10% από το 15% που ήταν μέχρι το 2018.
Η περαιτέρω μείωση του 5% από 01/01/2020 είναι ένα ισχυρό Κίνητρο για υποψήφιους επενδυτές.

Δηλαδή, αν είναι μία ανώνυμη εταιρία δώσει μέρισμα σε έναν μέτοχο 10.000 ευρώ αντί για 1.500 ευρώ φόρο θα πληρώσει πλέον 500 ευρώ.

3. Μείωση του φόρου μισθωτών, συνταξιούχων και επαγγελματιών από το 22% θα πέσει στο 9% από την 01/01/2020 για εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ.

Η ύπαρξη του κλιμακίου του 9% θα βοηθήσει πολύ τους επαγγελματίες καθώς θα κερδίσουν μέχρι 1.300 ευρώ φόρο από την μείωση, αλλά και επιπλέον συν 1.300 ευρώ από την προκαταβολή φόρου. Ως γνωστόν, όταν πληρώνεις φόρο, πληρώνεις 100% και προκαταβολή της επόμενης χρονιάς.

4. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών επαγγελματιών.

Έπειτα νομοσχεδίου που ψηφίστηκε τον Ιανουάριο του 2020, καθορίστηκε νέα κλίμακα ασφαλιστικών εισφορών με προαιρετική επιλογή.

Πιο αναλυτικά θα είναι:

    Έως 5 έτη: 126 ευρώ
    Α επίπεδο: 210 ευρώ
    Β επίπεδο: 252 ευρώ
    Γ επίπεδο: 302 ευρώ
    Δ επίπεδο: 363 ευρώ
    Ε επίπεδο: 435 ευρώ
    ΣΤ επίπεδο: 566 ευρώ

Επιπλέον, οι παραπάνω εισφορές που θα πληρώνει κάποιος λόγω παράλληλης ασφάλιση θα υπολογίζονται στα συντάξιμα με αποτέλεσμα την αύξηση της τελικής σύνταξης.

5. Μείωση προκαταβολής φόρου σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Μειώνεται από φέτος, για όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, η προκαταβολή φόρου από το 100% στο 55%.

Για νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες η προκαταβολή φόρους θα μειωθεί από το 100% στο 80% από το 2022. Ειδικά για φέτος, αυτή μειώνεται ακόμη περισσότερο, στο 70%.

6. Τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% μέσα στη διετία 2020 – 2021.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό μειώθηκε το 2019 κατά 22% και το 2020 προβλέπεται να μειωθεί επιπλέον 8% έως 10% οριζόντια για όλους χωρίς διαχωρισμούς μικρής, μεσαίας και μεγάλης περιουσίας.

7. Αύξηση του αφορολογήτου κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί από την 1η Ιανουαρίου του 2020.

Για το 2019 το αφορολόγητο είναι 8.636 ευρώ για τον άγαμο, 8.863 ευρώ για τον έγγαμο με ένα παιδί, 9.090 ευρώ για τον έγγαμο με δύο παιδιά και 9545 ευρώ τον έγγαμο με τρία παιδιά και πάνω. Αυτό σημαίνει πως ο έγγαμος με ένα παιδί θα δει το αφορολόγητο του να ανεβαίνει στα 9.000 ευρώ, ο έγγαμος με δυο παιδιά στα 10.000 ευρώ και ο έγγαμος με τρία παιδιά και πάνω στα 11.000 ευρώ.

Εκτός όμως από τις θετικές αλλαγές του νέο φορολογικού νομοσχεδίου, ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί και στις νέες δεσμεύσεις που θα έχουν πλέον οι επιχειρήσεις.

Οι νέες δεσμεύσεις είναι:

1. Καθιερώνονται τα ηλεκτρονικά βιβλία για όλα τα νομικά πρόσωπα.

Καθίσταται υποχρεωτική, για τις οντότητες του άρθρου 1 του ν.4308/2014 (νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας, ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας κ.λπ.), η ηλεκτρονική διαβίβαση, στην ΑΑΔΕ, δεδομένων των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων-στοιχείων, των τηρούμενων λογιστικών αρχείων-βιβλίων, των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, των φορολογικών μνημών και των αρχείων που δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί.

2. Αυξάνεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για κάθε φορολογικό έτος ορίζεται σε ποσοστό 30% του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία – συντάξεις και  επιχειρηματική δραστηριότητα και ποσού δαπανών μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.

Ως δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, για τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος, θεωρούνται οι δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ε.Ο.Χ., οι οποίες καταβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

3. Αύξηση των διασταυρωτικών δυνατοτήτων από τη Φορολογική Διοίκηση.

Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη αναβαθμίζεται και διευρύνεται το Κέντρο Διαλειτουργικότητας του Δημοσίου Τομέα υπό τη συνολική ευθύνη και διαχείριση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας αποτελεί τη βασική πλέον ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ανταλλαγή δεδομένων του συνόλου των Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, μέσω της οποίας κάθε δημόσια υπηρεσία θα μπορεί να λαμβάνει δεδομένα που αφορούν τα στοιχεία ενός πολίτη από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, έτσι ώστε να μην χρειάζεται ο πολίτης να τα προσκομίζει.

4. Αύξηση φορολογικών και ασφαλιστικών ελέγχων στις επιχειρήσεις.

Ήδη παρατηρείται μεγάλη αύξηση των φορολογικών και ασφαλιστικών ελέγχων από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της χώρας με σκοπό τη μείωση της παραβατικότητας.

Με όλες αυτές τις σημαντικές αλλαγές στη φορολογία νομικών και φυσικών προσώπων, καθώς και του νέου τρόπου ασφάλισης των επαγγελματιών προκύπτει αβίαστα η ανάγκη να αναθεωρήσουμε τον φορολογικό μας σχεδιασμό και να επανασχεδιάσουμε τη δομή λειτουργίας της επιχείρησης άμεσα από το 2021.

Η ομάδα της Link, αφού αξιολογήσει την τρέχουσα κατάσταση της επιχείρησης, ετοιμάζει το φορολογικό πλάνο δράσης για το 2021, το οποίο περιέχει τα δυνατά σημεία που θα παραμείνουν και τα αδύνατα που θα αλλάξουν, καθώς και τις διαρθρωτικές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν με στόχο την κερδοφορία και τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.x
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ