Α. Φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού συνταξιούχοι

Για τα φορολογικά έτη από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά, οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού δικαιούχοι σύνταξης από την αλλοδαπή που επιθυμούν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα (Καθεστώς Non- Dom) θα φορολογούνται ως εξής :

  • 7% φορολογικός συντελεστής για το εισόδημα αλλοδαπής. Ο φόρος που αποδίδεται για το εισόδημα στην αλλοδαπή αρμόδια αρχή θα εκπίπτει από τον παραπάνω φόρο με εξαίρεση του εισοδήματος που απαλλάσσεται από τον φόρο στο κράτος κατοικίας βάσει διατάξεων των ΣΑΔΦΕ.
  • Πληρωμή για κάθε φορολογικό έτος σε 1 δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουλίου. Δε θα συμψηφίζεται με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις ή άλλα πιστωτικά υπόλοιπα και σε περίπτωση που δεν καταβληθεί ολόκληρο το ποσό του φόρου μέχρι 31/12 κάθε έτους, ο φορολογούμενος σταματάει να υπάγεται στις διατάξεις του καθεστώτος Non- Dom.

Προϋποθέσεις για να αιτηθεί κάποιος να ενταχθεί στο ευνοϊκό καθεστώς φορολόγησης Non- Dom :

  1. Δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδας τα προηγούμενα 5 από τα 6 έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα. Να αποδεικνύεται η φορολογική κατοικία του φορολογούμενου στην αλλοδαπή για τα εν λόγω έτη με πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας ή αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στο άλλο κράτος ή οποιαδήποτε άλλη βεβαίωση που να αποδεικνύει την μόνιμη και σταθερή εγκατάσταση του προσώπου στο κράτος αυτό.
  2. Η φορολογική κατοικία του να προέρχεται από κράτος με το οποίο υπάρχει συμφωνία διοικητικής συνεργασίας με την Ελλάδα, όσον αφορά τον φορολογικό τομέα.
  3. Να αποδεικνύεται ότι είναι δικαιούχος σύνταξης αλλοδαπής με την προσκόμιση οποιουδήποτε εγγράφου από ασφαλιστικό φορέα ή άλλη δημόσια αρχή ή επαγγελματικό ταμείο ή ασφαλιστική εταιρεία, από το οποίο να προκύπτει η καταβολή σύνταξης στην αλλοδαπή.

Η διαδικασία υποβολής αίτησης στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31 Μαρτίου του εκάστοτε έτους. Η εφαρμογή του ευνοϊκού καθεστώτος  Non- Dom αρχίζει από το επόμενο φορολογικό έτος για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

 

Β. Φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού που αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία ή ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Για τα φορολογικά έτη από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά, οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού που εργάζονται με μισθωτή εργασία στην Ελλάδα ή ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, θα φορολογούνται ως εξής :

  • Απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το 50% του εισοδήματός τους από μισθωτή εργασία και από επιχειρηματική δραστηριότητα, που αποκτάται στην Ελλάδα.

Προϋποθέσεις για να αιτηθεί κάποιος να ενταχθεί στο ευνοϊκό καθεστώς φορολόγησης :

  1. Δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδας τα προηγούμενα 5 από τα 6 έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα. Να αποδεικνύεται η φορολογική κατοικία του φορολογούμενου στην αλλοδαπή για τα εν λόγω έτη με πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας ή αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στο άλλο κράτος ή οποιαδήποτε άλλη βεβαίωση που να αποδεικνύει την μόνιμη και σταθερή εγκατάσταση του προσώπου στο κράτος αυτό.
  2. Η φορολογική κατοικία του να προέρχεται από κράτος μέλος της Ε.Ε. ή της Ε.Ο.Χ. ή από κράτος με το οποίο υπάρχει συμφωνία διοικητικής συνεργασίας με την Ελλάδα, όσον αφορά τον φορολογικό τομέα.
  3. Να παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα Πρέπει να παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα στα πλαίσια μιας εργασιακής σχέσης (μισθωτή εργασία) σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο είτε σε αλλοδαπή επιχείρηση που όμως έχει μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας, ή να ασκεί ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα.
  4. Να δηλώνει ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα για 2 χρόνια.

 Η διαδικασία υποβολής αίτησης, στην αρμόδια Φορολογική Διοίκηση, για τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας, για τις παραπάνω περιπτώσεις, γίνεται εντός του έτους ανάληψης της υπηρεσίας του (για μισθωτή εργασία) ή εντός του έτους έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και μέχρι την 31 Ιουλίου του εν λόγω έτους.

x
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ