Στις 23 Μαρτίου ξεκινούν οι αιτήσεις χρηματοδότησης για το πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς και θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις παρεμβάσεις: 

– Έρευνα και ανάπτυξη από μικρομεσαίες επιχειρήσεις

 – Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς

 – Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων

  Βασικός στόχος της παρέμβασης «Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» είναι η υποστήριξη της έρευνας, η προώθηση της καινοτομίας και η ενίσχυση της δικτύωσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

 

Μπορούν να συμμετέχουν όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως ημερομηνίας ίδρυσης, που η δραστηριότητά τους σχετίζεται με:

Θεματικοί Τομείς:

  • Υλικά – Κατασκευές
  • Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες
  • Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων
  • Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη
  • Υγεία & Φάρμακα
  • Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
  • Ενέργεια
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
  • Αναδυόμενες Τεχνολογίες

Επιλέξιμες Δαπάνες

     1. Δαπάνες προσωπικού.

     2. Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού.

     3. Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα.

     4. Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο.

     5. Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου

     6. Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας

     7. Δαπάνες καινοτομίας

     8. Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις

Ανώτερος συνολικός προϋπολογισμός πρότασης ανά παρέμβαση:

– Έρευνα και ανάπτυξη από μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως 200.000 ευρώ εάν συμμετέχει μία επιχείρηση, 350.000 ευρώ εάν συμμετέχουν δύο επιχειρήσεις, 450.000 ευρώ εάν συμμετέχουν τρεις επιχειρήσεις και 500.000 ευρώ εάν συμμετέχουν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις
– Συμπράξεις επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς έως 1.000.000 ευρώ

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες.

Η ένταση της ενίσχυσης ανά επιλέξιμη δραστηριότητα εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και από τον χαρακτηρισμό των ενοτήτων εργασίας ως προς την κατηγορία δραστηριότητας.

Υποβολή αιτήσεων

Από Πέμπτη 23 Μαρτίου με Τετάρτη 17 Μαΐου 2017

 

 x
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ